Teknologiateollisuus
Tulosta Print

 

Ympäristöasioihin liittyvät uutiset

 

15.4.2014

Teknologiateollisuus tukee metallien tuonnin vastuullisuusjärjestelmää


EU:n komissio ehdottaa asetusta vastuullisuusjärjestelmän luomiseksi konfliktialueilta peräisin oleville neljälle metallille ja niiden malmeille (tantaali, kulta, volframi ja tina).

 

Teknologiateollisuus tukee toimia vastuullisen hankintaketjun toteuttamiseksi silloin kun se ei aiheuta yrityksille ylivoimaista byrokratiaa. EU:n asetuksessa tarkastelu rajautuu raaka-aineisiin. Byrokratiaa vähentää huomattavasti se, että sulattamot tai jalostamot toimivat kontrollipisteinä ja näin metalleja sisältävät valmiit tuotteet ja laitteet eivät enää olisi vastuullisuustodistamisen piirissä.


Teknologiateollisuus odottaa, että EU kävisi USA:n kanssa neuvotteluja EU-järjestelmän yhteensopivuudesta USA:n lainsäädännön kanssa. Yritysten näkökulmasta pitäisi välttää tilanne, jossa eri markkinoilla vaaditaan erilaisia todistuksia ja todistamista.


Teknologiateollisuus edellyttää asetukseen joitakin tarkennuksia, mm. että asetus koskee vain sulattamojen ja jalostamojen tuontia. Liitteessä yksi esitetyt tuoteluokat voivat sisältää myös muuta kuin raaka-aineita. Jos soveltamisalan piiriin joutuisi muita erityisesti pieniä toimijoita, niin vastuullisuusjärjestelmään esitetään tiettyjä kevennyksiä. Suurten yritysten pitäisi voida raportoida yhdelle viranomaiselle usean maan viranomaisen sijaan.


Esitetty järjestelmä on vapaaehtoinen ja rajautuessaan tantaaliin, kultaan, volframiin ja tinaan se ei koske suomalaisia sulattamoja.


Teknologiateollisuuden lausunto


Komission esitys


Lisätietoja:

Jouni.Lind@teknologiateollisuus.fi p. 050 521 3305

 


7.4.2014

Edelläkävijämarkkinoita ja kannustavuutta luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

 

Teknologiateollisuus ry vaatii konkreettisia toimenpiteitä edelläkävijämarkkinoiden synnyttämiseksi. Uusiutumista tapahtuu investointien ja uuden teknologian käyttöönoton myötä. Luonnonvarapolitiikkaa tulee ajatella koko toimitusketjun näkökulmasta ja sen hyvään toteuttamiseen tarvitaan koordinoitua toimintaa ministeriöiden kesken, linjaa Teknologiateollisuus lausunnossaan hallituksen luonnonvaraselosta.

 

Julkinen sektori vaikuttaa merkittävästi markkinoihin julkisten hankintojen valinnoilla. Uusia teknologioita voidaan edistää mm. liikenteessä sekä energia- ja jäteratkaisuissa ja biotalouden eri sovellutuksissa. Nämä identifioitiin kasvualueiksi Teknologian kestävän kasvun aivoriihessä. Teknologiaa pystytään yhdistämään perinteisiin toimintoihin ja siten saamaan luonnonvaratehokkuutta aikaiseksi.

 

Suomessa tarvitaan kannusteita investointeihin. Tavoitteena tulee olla, että markkinaehtoiset rakenteet kasvuun ja investointeihin ovat kunnossa. Houkuttelevuutta rajoittaa rahoituskysymysten lisäksi ympäristölupien pitkät käsittelyajat ja hallinnollinen raskaus. Uusien rasitteiden asettaminen mm. kaivannaisteollisuudelle pitäisi estää.

 

Selonteossa on paljon kannatettavia toimenpiteitä, mm. tuuliatlaksen ja bioatlaksen luominen. Arvoketjujen luomiseen tarvitaan koetoimintaa ja tutkimuksen liittämistä kehitystyöhön. Teknologiateollisuus odottaa konkreettisuutta toimenpiteiden toteuttamiseen, miten edelläkävijämarkkinoita toteutetaan uusien liikenteen energialähteiden osalta tai miten esteitä puretaan materiaalien hyötykäytöltä. Resurssitehokkuuden edistäminen edellyttää myös palvelevan hallintokulttuurin kehittämistä, jotta monimutkaisia kiertotalouden ratkaisuja voidaan sujuvasti toteuttaa.

 

Teknologiateollisuuden lausunto>>

 

Lisätietoja: Jouni Lind, p. 050 521 3305
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


26.3.2014

Earth Hour lauantaina 29.3.2014 klo 20.30 - 21.30

 

Teknologiateollisuus ry on mukana Earth Hour –kampanjassa lauantaina 29.3. klo 20:30 – 21:30. Haastamme mukaan kaikki jäsenyritykset!

 

Näytä valomerkki kestävän kehityksen puolesta ja osallistu Earth Houriin tulevana lauantaina: www.wwf.fi/earthhour

 


 

25.3.2014

Selvitys: RoHS, REACH ja yritykset

 

Globaalisti toimiva lainsäädäntö on kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten toivelistalla. Tällä hetkellä jokaisella markkina-alueella on aluekohtaista sääntelyä.

 

Teknologiateollisuus ry selvitti RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen päällekkäisyyksiä sekä säädösten yrityksille tuottamaa taakkaa ja kustannuksia. Projektissa kysyttiin myös, miten RoHS ja REACH vaikuttavat tuotteiden vapaaseen liikkumiseen globaalisti ja tuotteiden valmistukseen EU-alueella. Säädösten ja kirjallisen materiaalin lisäksi tietoa kerättiin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä ja tarkemmissa haastatteluissa. Projekti on osa Teknologiateollisuuden projektia ”Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana”.

 

Lue lisää>>

 


12.3.2014

Ainerajoitukset estävät kierrättämistä

 

Teknologiateollisuus ry on selvittänyt ainerajoitusten vaikutuksia jätteiden hyödyntämiseen osana laajempaa ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannusselvitystyötä. Erityisesti REACH-asetuksen vaikutukset jätteiden hyödyntämiseen ovat suuret. Sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin vastanneista 113 yrityksestä 65 (59 %) ilmoitti hyödyntävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Kierrätettyjä komponentteja ei kukaan ilmoittanut käyttävänsä.

 

Kierrätettyjen materiaalien käyttöä estävät materiaalien heikompi laatu ja soveltumattomuus, lainsäädäntö sekä materiaalien saatavuus. Tärkeimmät käyttöä edistävät tekijät olivat vastanneiden mielestä materiaalin riittävä laatu ja soveltuvuus, niiden saatavuus sekä hinta ja kustannusvaikutus. Lainsäädäntö mainittiin vain kolmessa vastuksessa kierrätystä edistävänä tekijänä, mutta peräti 14 vastauksessa estävänä tekijänä.

 

Haastatteluissa kävi ilmi selkeästi, että yritykset pyrkivät välttämään jätteen statuksen muuttumista tuotteeksi ellei se ole taloudellisesti järkevää. Perusteluna jätestatuksen säilyttämiselle on jätelainsäädännön helppous tuotelainsäädäntöön ja etenkin REACH-asetukseen verrattuna. Selvitys toi esille myös yksilöityjä lainsäädännöllisiä ristiriitoja kierrätyksen esteinä.

Lue lisää>>

 


11.3.2014

Komissio ehdotti vastuullista kauppastrategiaa mineraalien hankintaan konfliktialueilta

 

Euroopan komissio ehdotti 5. maaliskuuta vastuullista kauppastrategiaa koskien konfliktialueilta hankittavia mineraaleja. Komissio pyrkii näin estämään mineraalien louhinnasta ja kaupasta syntyvien voittojen käyttöä aseellisten konfliktien rahoittamiseen.

 

Asetusehdotuksen toimenpiteissä esitetään mm. omaehtoiseen vakuutukseen pohjautuvan EU-järjestelmän perustamista, jossa tinan, tantaalin, volframinen ja kullan tuojien olisi sitouduttava "asianmukaisen huolellisuuteen" eli OECD:n due dilingence -ohjeiden mukaiseen osto- ja myyntitapahtumien valvontaan ja hallintaan.

 

Jalostajille ja sulattamoille puolestaan ehdotetaan julkista vastuuvelvollisuutta.  Ehdotus sisälsi myös asetusta tukevia kannustimia, joilla pyritään edistämään due dilingence- periaatteen noudattamista toimitusketjuissa.

 

Komission tiedote: EU ehdottaa vastuullista kauppastrategiaa mineraalien hankintaan konfliktialueilta http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-218_fi.htm

 

Lisätietoja: Jouni Lind, p. 050 521 3305

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi 

 


7.2.2014

Lausunto valtiovarainministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi valmisteverotuslain ja jäteverolain muuttamisesta

Teknologiateollisuus on pyytänyt jäsenyritysten kommentit ja laatinut lausunnon valtiovarainministeriön luonnokseen. Lausunnon pääsisältö on, että pakollinen ei-verollisten jätteiden ilmoitusvelvollisuus merkitsisi päällekkäisyyttä viranomaisten tiedonkeruuseen ja lisäksi yritysten taakkaa.

Lausunto>>

 


5.2.2014

Ympäristövaatimusten tiedotuskanava

www.ekosuunnittelu.info

 

Ekosuunnittelu.info toimii tuotteiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksiin liittyvien säädösten virallisena tiedotuskanavana valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja jälleenmyyjien apuna. Sivustolta löytyvät tiedot jo annetuista asetuksista, ajankohtaisia uutisia ja tietoa valmisteilla olevista säädöksistä. Sivustoa ylläpitää TUKES.


30.1.2014

Kestävän kasvun aivoriihien tulokset ja loppuraportti

 

Teknologiateollisuus järjesti vuoden 2013 lopulla kolme tapahtumaa teemasta Kestävän kasvun edistäminen. Työpajoissa analysoitiin keskeisten markkinoiden megatrendejä ja kysynnän drivereita, suomalaisten yritysten tarjoamaa kestävään kasvuun ja tätä taustaa vasten hahmotettiin potentiaalisia liiketoiminta-alueita. Raportti on saatavissa tästä>>

 

Teknologiateollisuus on valmis jatkamaan teeman ja sen osa-alueiden käsittelyä, fasilitoimaan jäsenyrityksille tilaisuuksia teemaryhmittäin, jos siihen on mielenkiintoa.

 

Raportin pohjalta käydään keskustelua vienninedistäjätahojen kanssa, ja teemoja nostetaan esille Teknologiateollisuuden tilaisuuksissa tai asiantuntijoiden puheenvuoroissa.

 

Lisätietoja: Jouni Lind, p. 050 521 3305

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi 

 


15.1.2014

Lausunto ympäristöministeriölle

 

Teknologiateollisuuden lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Lisätietoja Peter Malmström, puh. 0400 217 250, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 


 

15.1.2014

Ainerajoitukset sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Kansallinen RoHS-laki valmistui kesällä 

 

RoHS II-direktiivin vaatimukset on pantu toimeen uudella, kesäkuussa voimaan tulleella RoHS-lailla (387/2013). Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa laajeni koskemaan nyt myös terveydenhuolto- ja mittauslaitteita. Vuonna 2019 vaatimukset tulevat koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lue lisää>>

 

7.1.2014

Materiaalitehokkuusohjelma tukemaan kestävää kasvua


TEM:n jodolla on valmisteltu kansallinen materiaalitehokkuusohjelma. Ohjelma tavoittelee kestävän kasvun edistämistä materiaalitehokkuudella. Avaintekijät ovat tieto, osaaminen ja asenteet sekä kannustavan toimintaympäristön luominen. Lue lisää>>

 


Siirry > > Tapahtumiin   > Ympäristöuutiskirjeeseen    > v. 2013 uutisarkistoon

 

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014