Teknologiateollisuus
Palvelut / Tekninen lainsäädäntö / Sähköturvallisuus
Tulosta Print

Sähköturvallisuus

 

Sähkölaitteiden nälökulmasta keskeisimät direktiivit ovat pienjännitedirektiivi (LVD) ja Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi (EMC).

 


Pienjännitedirektiivi (LVD)

 

Alkuperäiseen vuonna 1973 julkaistuun pienjännitedirektiiviin on vuosien mittaan tehty melkoisesti muutoksia. Direktiivi on kodifioitu, ts. kaikki muutokset on koottu yhteen asiakirjaan ja direktiiville on annettu uusi numero. Kodifioitu direktiivi 2006/95/EY on astunut voimaan 16.1.2007 ja aikaisempi pienjännitedirektiivi 72/23/ETY on kumottu. Uuden direktiivin asettamat vaatimukset ovat samat kuin vanhan direktiivin vaatimukset muutoksineen, sillä kodifioinnissa direktiiveihin ei tuoda uusia vaatimuksia, eikä myöskään muuteta aikaisempia vaatimuksia.

Kodifioinnin käytännön vaikutus on se, että 16.1.2007 tai sen jälkeen laadituissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa tulee viitata kodifioituun pienjännitedirektiiviin.

 

Kesäkuussa 2008 EU:ssa hyväksyttiin NLF asetus EC no 765/2008 ja päätös 2008/768/EC, jonka tavoitteena on yhtenäistää tuotekohtaisia EU direktiivejä. Asetuksen tavoitteena on tehostaa markkinavalvontaa ja asettaa velvollisuuksia tämän noudattamiseksi jäsenvaltioille. Asetus astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 1.1.2010. Asetus tulee vaikuttamaan myös pienjännitedirektiiviin. Orgalime, jonka jäsen Teknologiateollisuus on, on julkaissut kannanottopaperin 23.2.2009 jossa otetaan kantaa asetuksen implementoimiseksi tuotekohtaisissa direktiiveissä.

 

Euroopan Komissio julkaisi elokuussa 2007 kolmannen version LVD direktiivin soveltamisoppaasta. Guidelines on the application of directive 2006/95/EC.

 

 

Suomessa direktiivi on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön sähköturvallisuuslailla ja sähköturvallisuusasetuksella:

  • Sähköturvallisuuslaki (410/1996, 634/1999, 893/2001).
  • Sähköturvallisuusasetus (498/1996).
  • Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä (1376/1994).

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset:

  • Sähkölaitteiden turvallisuudesta (1694/1993, 922/1994, 1216/1995, 216/1996, 650/1996).

 

EMC - sähkömagneettinen yhteensopivuus

 

Sähkölaitteelta edellytetään sen turvallisuuden, luotettavuuden ja huollettavuuden lisäksi moitteetonta toimintaa muiden laitteiden kanssa sille tarkoitetuissa toimintaympäristössä. Häiriöttömän toiminnan takaa samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC, electromagnetic compatibility). Sähkölaite ei saa kohtuuttomasti lähettää ympäristöönsä häiriöitä, toisaalta, sen on siedettävä riittävässä määrin muualta tulleita häiriöitä.

 

Jotta laitteet voisivat toimia normaalisti keskenään, on asunto- ja teollisuusympäristöön määritelty erilaiset häiriötasot. Kaikki laitteet saadaan kussakin käyttöympäristössä keskenään yhteensopiviksi, kun huolehditaan kahdesta asiasta:

  • mikään laitteista ei aiheuta sovittua tasoa suurempia häiriöitä
  • kaikkien laitteiden tulee sietää sovitun tasoiset häiriöt.

Uusi EMC-direktiivi 2004/108/EY

Uudella EMC-direktiivillä 2004/108/EY on pyritty selkeyttämään sen soveltamisalaa ja parantamaan määritelmiä. Direktiivin soveltamisalaa on täsmennetty koskemaan laitteistoja, jotka kattavat sekä laitteet että kiinteät asennukset. Kiinteiden asennusten ja laitteiden vaatimukset ovat kuitenkin erilaiset. Kiinteisiin asennuksiin ei esimerkiksi kiinnitetä CE-merkkiä eikä niistä laadita EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Asennuksessa on kuitenkin noudatettava hyviä teknisiä käytäntöjä ja nämä käytännöt on kirjattava teknisiin asiakirjoihin.

 

Uudessa direktiivissä on yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. Uuden direktiivin mukaan valmistajan on aina laadittava tekninen tiedosto EMC-suojauksen toteuttamisesta. Toisaalta kolmannen osapuolen mukanaolo vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa muuttuu vapaaehtoiseksi, vaikka harmonisoituja standardeja ei täysin noudateta. Vanhan direktiivin toimivaltaisista tarkastuslaitoksista (Competent Body) siirrytään uuden lähestymistavan tarkoittamien ilmoitettujen laitosten (Notified Body) järjestelmään. Muutoksen myötä 20.7.2007 jälkeen vanhan EMC-direktiivin artiklan 10.2 mukaista teknistä rakennetiedostoa (Technical Construction File) ei voi soveltaa sellaisten uusien laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa, joihin valmistaja ei ole soveltanut tai on soveltanut vain osittain harmonisoituja standardeja.

 

EMC-direktiivissä on myös selkeytetty harmonisoitujen standardien asemaa ja tiedonsaantivaatimuksia, joiden avulla markkinavalvontaa voidaan tehostaa. Direktiivin mukaan laitteen valmistajan nimi ja osoite on oltava jokaisen laitteen mukana. Jos valmistaja ei toimi ETA-alueella, vaaditaan lisäksi vastuullisen maahantuojan nimi ja osoite. Uutena asiana direktiivissä on myös kiinteän asennuksen vastuuhenkilön nimeäminen.

 

Komissio on julkaissut uuden EMC-direktiivin soveltamisoppaan.

 

Euroopan virallisessa lehdessä julkaistaan EMC direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja numerot. Tarkempaa tietoa EMC-standardeista saa SESKOsta.

 

NLF - asetus

Kesäkuussa 2008 EU:ssa hyväksyttiin NLF asetus EC no 765/2008 ja päätös 2008/768/EC, jonka tavoitteena on yhtenäistää tuotekohtaisia EU direktiivejä. Asetuksen tavoitteena on tehostaa markkinavalvontaa ja asettaa velvollisuuksia tämän noudattamiseksi jäsenvaltioille. Asetus astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 1.1.2010. Asetus tulee vaikuttamaan myös EMC - direktiiviin. Orgalime, jonka jäsen Teknologiateollisuus on, on julkaissut kannanottopaperin 23.2.2009 jossa otetaan kantaa asetuksen implementoimiseksi tuotekohtaisissa direktiiveissä.

 

Suomessa EMC - direktiivi on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön muuttamalla sähköturvallisuuslakia ja valtioneuvoston asetuksella.

 

 

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014