Teknologiateollisuus
Palvelut / Ympäristöasiat / Tapahtumat / Tapahtuma-arkisto 2011
Tulosta Print

Tapahtuma-arkisto 2011 

Tapahtumat 2010

Tapahtumat 2009

Tapahtumat 2008

 

 

  


18.1.2011

Vihreät julkiset hankinnat

Helsinki, järjestäjänä Kuntaliitto, PEFC Suomi ja työ- ja elinkeinoministeriö

 

Seminaarissa käydään läpi julkisten hankintojen politiikan mukanaan tuomia vaatimuksia sekä paneudutaan siihen, miten näitä vaatimuksia voidaan toteuttaa käytännössä julkisissa hankinnoissa. Seminaari on maksuton.
 

Lisätietoa >>


19.1.2011

Kemikaalilainsäädäntö kilpailutekijänä

Helsinki, järjestäjä Teknologiateoillisuus ry 

 

Miten yrityksen tulee ottaa huomioon kehittyvä ympäristölainsädääntö? Kuinka vaikuttavuuden tulisi kasvaa yrityksen toiminnan laajentuessa? Seminaarissa DI Heli Rimppi esittelee diplomityönsä tulokset sekä Polarin, Norpen ja Stratumin yritysedustajat kertovat näkemyksiään.

 

Lisätietoa>>


31.1-2.2.2011

Ratkaisuja lähellä, yhdessä – konferenssi Itämeren alueen kestävästä kehityksestä

Turku, järjestäjä Pohjoismaiden ministerineuvosto

 

Konferenssin tavoitteena on vahvistaa taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten näkökohtien välisiä yhteyksiä ja luoda siten win-win-ratkaisuja paikallisille viranomaisille, yrityksille, yhteisöille ja asukkaille. Konferenssiohjelma keskittyy siihen, miten tieto, ajattelutavat, asenteet ja tuotteet voivat edistää kestäviä prosesseja. 

 

Lisätietoa>>


3.2.2011

 

Miten turvata raaka-aineiden saatavuus?

Kutsutilaisuus
 

EU:n komissio julkaisee raaka-ainestrategian lähiaikoina. Tässä tilaisuudessa kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä strategian vaikutuksista EU-tasolla ja yritystoiminnassa harvinaisten maametallien osalta. Tilaisuudessa on varattu runsaasti aikaa keskusteluille.

Tilaisuus on maksuton.
 

Lisätietoa >>


9.2.2011

Päästökaupan toimintojen kehittäminen

Vantaa, järjestäjä Inspecta

 

Todentajan ohje tuli voimaan 6/2009. Seminaarin osallistujat saavat tietoa siitä, mitä vaatimuksia todentajan ohje antaa todentajille ja toiminnanharjoittajille. Miten päästökauppatoimintoja kehitetään? Miten suunnitelmat ja käytäntö saadaan paremmin kohtaamaan? Mihin kehittämiskohteisiin todentaja on törmännyt ensimmäisen ”Kioto” vuoden aikana? Toiminnanharjoittajien, todentajien ja viranomaisten vastuut, velvollisuudet sekä oikeudet. Mikä kuuluu laadunvalvonnan piiriin ja miten liittää päästökauppa toimintajärjestelmään?

Lisätietoa>>


9.2.2011

Mitä rekisteröinnin jälkeen?

Helsinki, järjestäjä Kemianteollisuus ry

 

Teemapäivän tarkoituksena on selvittää REACH- ja CLP-asetuksiin liittyvän lainsäädännön valmistelutilannetta kansallisesti ja EU-tasolla. Lisäksi annetaan katsaus asetusten toimeenpanotilanteeseen sekä uusien asiaa koskevien ohjeiden sisältöön ja valmisteluun. 

 

Yritysluennoitsijat selvittävät käytännön esimerkein rekisteröinnin jälkeisiä velvoitteita ja toimenpiteitä, tiedonkulun järjestämistä toimitusketjussa sekä jatkokäyttäjien velvoitteita ja tiedontarpeita. Luennoissa pyritään korostamaan käytännön näkökulmaa ja antamaan esimerkkejä asetusten toimeenpanosta.

 

Teemapäivä on suunnattu aineita ja seoksia valmistaville ja maahantuoville yrityksille sekä kemikaalien jakelijoille ja jatkokäyttäjille.

 

Lisätietoa>>


15.2.2011

 

 

Vientimahdollisuuksia ekokaupunkihankkeista

 

Kutsumme Sinut kuulemaan ja keskustelemaan ekokaupunkihankkeiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista suomalaisille yrityksille Kiinassa. Suomalaisia yrityksiä haetaan kumppaneiksi hankkeiden toteutukseen.
 

Lisätietoa >>


22.3.2011

Ilmansuojeluyhdistyksen kevätseminaari ja kevätkokous

Helsinki, järjestäjä Ilmansuojeluyhdistys

 

Kevätseminaarissa esitellään tuoreinta tietoa ja teknologiaa liittyen
aurinko- ja tuulienergian käyttöön Suomessa ja tutustutaan
Pohjoismaiden suurimpaan aurinkosähkövoimalaan.

 

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Ilmoittautuminen 14.3. mennessä sihteeri@isy.fi.

 

Lisätietoa>>


23.3.2011

Bioteknologiaa biotalouuteen - Kestäviä ratkaisuja metsä-, kemia- ja energia-aloille

Helsinki, järjestäjä TEKESin SymBio-ohjelma

 

Ohjelmassa muun muassa alustuspuheenvuoroja mittausmenetelmistä, kemianteollisuuden ja bioteknologian näkökulmista, sekä paneelikeskustelu "Mistä kestäviä ratkaisuja teollisuuteen?". 

 

Lisätietoa>>


30.-31.3.2011

Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys Mutku ry:n 10 vuotis-juhlaseminaari

Hämeenlinna, järjestäjänä Mutku ry

 

Tilaisuudessa keskustellaan ajankohtaista PIMA-asioista.

 

Lisätietoa >>


5-6.4.2011

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet - CLP-asetus ja väistyvä järjestelmä

Helsinki, Järjestäjä AEL

 

Kuulet teoriassa sekä esimerkkien ja käytännön harjoitustöiden kautta CLP-asetuksen ja väistyvän lainsäädännön mukaiset luokitukset ja merkinnät.  Keskitymme CLP- ja REACH-asetuksiin, jotka korvaavat väistyvän järjestelmän. Saat tietoa myös käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta REACH-asetuksen mukaan.

LIsätietoa>>


6.4.2011

Kestävää tehokkuutta: Mikä on yrityksesi toiminnan hiili- ja vesijalanjälki?

Helsinki, Järjestäjä AEL

 

Ilmastonmuutoksen mittaaminen yritystasolla on haastavaa:
– mikä tieto yrityksissä on tärkeä ilmastonmuutoksen kannalta?
– mitä tietoa pitäisi kerätä ja miten kerättyä tietoa tulisi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä?

Tässä seminaarissa saat konkreettiset vastaukset näihin kysymyksiin kannattavan ja kestävän liiketoiminnan näkökulmasta.
 

Lisätietoa>>


 

7.4.2011

Kestävää tehokkuutta: Vastuullinen toimitusketju - tuottavuuden tukijalka

Helsinki, Järjestäjä AEL

 

Globalisoitunut talous on tuonut mukanaan erityiset haasteet yritysten hankintatoimen ja toimitusketjujen hallintaan: tiedämmekö me todella kenen kanssa kauppaa käymme? Onko kaikilla toimitusketjun toimijoilla talous- ja henkilöstöasiat edes minimitasolla eli lainsäädännön vaatimusten mukaisesti hoidettuna?
 

Lisätietoa>>


11.4.2011

Päästökaupan keskustelupäivä uusille toimijoille

Helsinki, järjestäjä Energiamarkkinavirasto 

 

Tilaisuus on tarkoitettu kaudella 2013 – 2020 päästökauppaan uusina mukaan tuleville. Tarkempi ohjelma ja kutsu lähetään myöhemmin suoraan yrityksille, joiden tiedetään tulevan uutena osallistujana tai joilla tulee uusi toimintoja mukaan päästökauppaan kaudella 2013 – 2020.
  

Lisätietoa>>


12.4.2011

Päästökaupan keskustelupäivä

Helsinki, järjestäjä Energiamarkkinavirasto

 

Aamupäivän teemana on päästökauppalainsäädännön muuttuminen kaudelle 2013 – 2020. Lisäksi tarkastellaan EY:n komission asetusluonnoksia, jotka valmistuessaan tulevat korvaamaan Suomessa kansalliset asetukset päästöjen tarkkailun ja todentamisen osalta. Iltapäivällä järjestetään kolme rinnakkaista tilaisuutta, mm. 

 

1) Rekisterit ja päästökauppa. Tilaisuudessa kerrotaan uudesta päästökaupparekisterijärjestelmästä, rekistereissä tapahtuneista varkaustapauksista, käsitellään turvallisuusasioita sekä saadaan ajankohtaiskatsaus päästöoikeuksien kaupasta.

 

2) Päästöoikeuksien ilmaisjako, jossa käsitellään kauden 2013 – 2020 päästöoikeuksien jakoon ja hakemiseen liittyviä asioita. Tilaisuudessa annetaan ohjeita päästöoikeuksien hakemisesta ja tuotantotietojen toimittamisesta työ- ja elinkeinoministeriöille.

Tilaisuus on tarkoitettu päästökaupan piiriin kuuluville yrityksille ja muille päästökauppaan osallistuville.

 

Lisätietoa>>

 

Tilaisuus on maksullinen. 


14.4.2011

Hiilimarkkinat vuoden 2012 jälkeen? - Avoin työpaja

Helsinki, järjestäjä Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden tutkimusryhmä

 

Työpajassa käydään läpi post-2012 hiilimarkkinoihin liittyviä kysymyksiä. Hiilimarkkinoiden tulevaisuutta arvioidaan työpajassa alan käytännön toimijoiden kokemusten kautta.Tapahtuma järjestetään Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen puitteissa.

 

Lisätietoa>>


20.4.2011

Kansalliset päästöjen vertailumittaukset

Espoo, järjestäjänä VTT

 

Tilaisuudessa esitetään vertailumittaushankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli selvittää akkreditoitujen päästömittauslaboratorioiden savukaasujen pitoisuusmittausten tulosten hajontaa.

 

Lisätietoa >>


4-5.5.2011

Jätelaki uudistui - elinkeinoelämälle asetettavat vaatimukset

Helsinki, järjestäjä AEL

 

Valmisteilla on tuhti 2-päiväinen seminaari jätelainsäädännön tärkeimmistä kohdista ja tärkeimmistä muutoksista. Seminaari on työn alla.

 

Lisätietoa>>


5.5.2011

Laajennettu käyttöturvallisuustiedote

Helsinki, järjestäjä Kemianteollisuus ry

 

Teemapäivän tarkoituksena on selvittää käyttöturvallisuustiedotteeseen ja kemikaali-ilmoituksen toimittamiseen liittyviä muutoksia, tiedotteiden laatimiseen liittyviä ongelmia sekä altistumisskenaarioiden sisältöä ja laatimista niin viranomaisten kuin yritysten näkökulmasta. Lisäksi selvitetään lupamenettelyn toimeenpanoon liittyviä asioita sekä annetaan katsaus kemikaalivalvonnan ajankohtaisiin asioihin. 

 

Teemapäivä on tarkoitettu kemikaalien valmistajille, maahantuojille ja jatkokäyttäjille sekä heitä avustaville asiantuntijoille. Tilaisuus on luonteeltaan vuorovaikutteinen, joten osallistujilta odotetaan aktiivista osallistumista.

 

Lisätietoa>>


5.5.2011

Ratkaisun paikka 2011 - Yritysvastuun messutapahtuma

Helsinki, järjestäjä FIBS ry

 

Ratkaisun paikassa:

 • esitellään yritysten ja yhteisöjen uusimpia kestävää kehitystä ja vastuullista yritystoimintaa edistäviä tuote-, palvelu- ja toimintataparatkaisuja
 • jaetaan tietoa alan uusista työkaluista ja trendeistä, sekä
 • keskustellaan yritysvastuun mahdollisuuksista ja hyödyistä yritysjohtajien, tutkijoiden, päättäjien ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien johdolla.

Ratkaisujaan esitteleville yrityksille ja yhteisöille tapahtuma tarjoaa laajaa näkyvyyttä, kontakteja sekä ainutlaatuisen tilaisuuden rakentaa mainetta yritysvastuun edelläkävijänä. Tapahtumavieraille tapahtuma on puolestaan tilaisuus kuulla suoraan ratkaisujen kehittämistyössä mukana olleilta ratkaisujen taustoista ja vaikutuksista, kerätä tietoa ja ideoita oman vastuutoimintansa kehittämiseksi ja verkostoitua.

 

Tapahtuma on kaikille avoin ja suunnattu niin yritysten ja yhteisöjen ylimmälle johdolle kuin eri alojen asiantuntijoille henkilöstöhallinnosta markkinointiin.

 

Lisätietoa>>


19.5.2011

Ympäristövastuu ja lainsäädännön haasteet metalli- ja konepajateollisuudessa

Helsinki, järjestäjä Inspecta

 

Koulutus antaa tietoa metalli- ja konepajateollisuudelle ympäristölainsäädännön ajankohtaisista muutoksista. Samoin annetaan tietoa miten yritys voi kehittää ympäristöasioiden hallintansa

 

Kohderyhmä: Metalli- ja konepajateollisuuden ympäristö- ja kemikaaliasioista vastaavat ja niitä kehittävät henkilöt sekä tuotekehittäjät ja -suunnittelijat. Koulutus soveltuu kaikille yrityksille, joiden on vastattava ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön ja tuotepolitiikan muuttuviin vaatimuksiin. Se soveltuu myös pk-yrityksille, jotka kehittävät ympäristöasioiden systemaattista hallintaa.
 

Lisätietoa>>


19.-20.5.2011

Helsinki Chemicals Forum

Helsinki, järjestäjä HCF

 

Kolmannen Helsinki Chemicals Forumin painopisteinä:

 • REACH Review - Make it Work Better
 • Regulatory Information - Global Use
 • Sustainable Chemistry - A Challenge for Industry and Society
 • Bioeconomy - An Opportunity Globally and Locally

Tilaisuus on maksullinen ja se pidetään englanniksi.

Lisätietoa>>


31.5.2011

Pilantuneet sedimentit - työpaja

Helsinki, järjestäjänä Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry

 

Tilaisuudessa on kotimaisten alan asiantuntijoiden esitysten lisäksi myös esitys myös Norjan tilanteesta. Työpajan pienryhmätyöskentelyssä pohditaan eri maiden käytönnöistä ja keskustellaan ajankohtaisista ongelmista liittyen pilaantuneiden sedimenttien käsittelyyn, käytäntöihin ja lainsäädäntöön.

 

Tilaisuus on maksullinen ja se pidetään osittain englanniksi

Lisätietoa >>

 


23.-24.8.2011

36. Ilmansuojelupäivät

Lappeenranta, järjestäjänä Lappeenrannan teknillisen yliopistonympäristötekniikan koulutusohjelma, Etelä-Karjalan kesäyliopistosekä Ilmansuojeluyhdistys ry.

 

Ilmansuojelupäivillä käsitellään ajankohtaisia ja maailmanlaajuisestimerkittäviä ilmasto-, energia- ja ilmansuojelukysymyksiä.

Ohjelmassa on luvassa mm. seuraavia aiheita:

- Kaupunkien tiivistäminen ilmaston- ja ilmansuojelun näkökulmasta

- Teollisuuspäästödirektiivin tuomat haasteet päästöjen hallinnalle

- Pienhiukkaset ilmastonmuutoksen torjunnassa

- Metsäbioenergia ilmastonmuutoksen hillintäkeinona

- Uutta tietoa liikenne- ja pientaloalueiden pienhiukkasista

- Biopolttoaineiden käyttö lisääntyy, entä päästöt ja terveyshaitat?

Tilaisuus on maksullinen.

 

Lisätietoa >>


13.9.2011

Polttokennot-ohjelman vuosiseminaari

Helsinki, järjestäjänä TEKES

 

Vuosiseminaarin teemana on "Kohti liiketoimintaa ja loppukäyttäjän näkökulmaa". Merkitse jo kalenteriisi Polttokennot-ohjelman vuoden merkittävin tapahtuma!

 

Lisätietoa>>


15.9.2011

Päästökaupan toimintojen kehittäminen

Vantaa, järjestäjä Inspecta

 

Todentajan ohje tuli voimaan 6/2009. Seminaarin osallistujat saavat tietoa siitä, mitä vaatimuksia todentajan ohje antaa todentajille ja toiminnanharjoittajille. Miten päästökauppatoimintoja kehitetään? Miten suunnitelmat ja käytäntö saadaan paremmin kohtaamaan? Mihin kehittämiskohteisiin todentaja on törmännyt ensimmäisen ”Kioto” vuoden aikana? Toiminnanharjoittajien, todentajien ja viranomaisten vastuut, velvollisuudet sekä oikeudet. Mikä kuuluu laadunvalvonnan piiriin ja miten liittää päästökauppa toimintajärjestelmään?

Lisätietoa>>


20.9.2011

Ympäristöosaaminen arvoketjussa

Helsinki, järjestäjä Teknologiateollisuus ry

 

Teknologiateollisuuden tuotteilla, järjestelmillä ja palveluilla voidaan parantaa koko yhteiskunnan toimivuutta ja hyvinvointia. Teknologiateollisuuden ratkaisuilla kyetään merkittävästi vähentämään ympäristövaikutuksia kaikilla toimialoilla. Ympäristöosaamisen rakentamisessa tuotteen koko elinkaaren ja sitä kautta toimitusketjun hallinnan merkitys korostuu. Vastuullinen yritystoiminta tarvitsee toteutuakseen tuekseen koko arvoketjun.

Lisätietoa>>


20.-21.9.2011

Valtakunnalliset ympäristötutkimus ja riskinarviointipäivät

Kuopio, järjestäjänä Itä-Suomen yliopisto

 

Nyt viidennettä kertaa järjestettävien valtakunnallisten ympäristötutkimus ja riskinarviointipäivien teemana on turvetuotannon ja bioenergian käytön riskit eri näkökulmista. Tilaisuus koostuu eri asiantuntijoiden esityksistä, case-esimerkeistä ja keskusteluista. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat mm. ko. alojen toiminnanharjoittajat, ympäristö- ja teknisen sektorin viranomaiset ja päättäjät, ympäristöalan selvityksiä tekevät toimijat kuten mm. konsulttitoimistot, tutkimus- ja oppilaitokset, alan tutkijat, kouluttajat ja opettajat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Tilaisuus on maksullinen.

 

Lisätietoa>>


27.-28.9.2011

Ympäristömittaukset "ihan pihalla" - kenttämittausten laatu- ja tekniikkahasteet, SYKEn vertailulaboratoriopäivät

Helsinki, järjestäjänä Suomen ympäristökeskus SYKE ja LYNET

 

Tilaisuuden tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ajankohtaisissa ympäristöalan laboratoriotoimintaan liittyvissä asioissa "Kemian vuosi 2011" –teemalla keskittyen mittausten tarkkuuteen ja kenttämittausten laadunvarmistuksen tilanteeseen. Tilaisuudessa on esityksiä mm. kemiallisesta kalibroinnista, vesistökuormituksen seurannasta, mittausepävarmuudesta, jatkuvatoimisten ilmalaatumittausten vertailtavuudesta, automaattimittauksista ja laadunvarmistuksesta. Tilaisuus on maksullinen. Ilmoittautuminen >>.

 

Lisätietoa >>


30.9.2011

Innovative Waste management - Greening the European Economy

Helsinki, järjestäjänä FEAD (European Federation of Waste Management and Environmental Services) ja Ympäristöyritysten Liitto

 

Konferenssin aiheina ovat mm. materiaali- ja resurssitehokkuus sekä jätealan uudet innovaatiot ja niiden syntyyn vaikuttavat tekijät, kuten lainsäädännölliset ja taloudelliset ohjauskeinot. Konferenssissa käsitellään myös ympäristö- ja jätealan tulevaa EU-tason lainsäädäntöä. Tilaisuus on maksullinen.
 
Lisätietoa >>

5-6.10.2011

25. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät

Tampereella, järjestäjänä Jätehuoltoyhdistys ry
 
Jätehuoltopäivien teemoina tänä vuonna ovat uusiutuva jätelainsäädäntö, materiaalitehokkuus, biojätteet ja elintarvikkeiden jätehuolto. Ohjelmassa on myös paneelikeskustelu muovipakkausten hyödyntämisen haasteista ja ekskursio Tampereen ammattikorkeakoulun ympäristömyötäiseen oppimisympäristöön.
 
Lisätietoa>>

10.10.2011

Green Mining -ohjelman avausseminaari

Helsinki, järjestäjänä TEKES
 
Welcome to the opening seminar of Green Mining Program to hear on the development prospects within the mining industry. The event presents the essential contents of the program and objectives.  The environmental impact and development measures  to reduce the impact  will be discussed. Finnish and foreign companies present their views on the R&D needs and trends in the sector. 
 
Lisätietoa>>

20.10.2011

EMAS-päivä

Helsinki, järjestäjänä Suomen ympäristökeskus SYKE

 

Tilaisuuden tavoitteena on ympäristöjärjestelmien mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntämisen lisääminen.

 

Lisätietoa >>


25.10.2011

Vihreän murroksen ajurit ja mahdollisuudet – näkökulmia liiketoiminnan uudistamisen ratkaisuihin ja rahoitukseen

Usealla paikkakunnalla, järjestäjänä TEKES

 

Seminaari toteutetaan samanaikaisesti 15:llä eri paikkakunnalla ympäri Suomen etäyhteyksiä hyödyntäen. Kaikki tapahtumapaikat ovat videoyhteydessä toisiinsa. Tilaisuus on maksuton.
 

Lisätietoa>>


26.-27.10.2011

Ympäristökysymysten neuvottelupäivä

Järvenpää, järjestäjänä EK

 

Yleisessä osassa esiintyvät Geologisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, ilmaston muutosta tutkiva professori Atte Korhola Helsingin yliopistosta, johtaja Timo Mäkelä EU:n komission kestävän kehityksen osastolta sekä johtaja Pekka Tuovinen Neste Oilista. Keskiviikon lounaspuheenvuoron pitää ympäristöministeri Ville Niinistö.

 

Ajankohtaiskatsauksessa EK:n ja sen toimialaliittojen asiantuntijat esittelevät pinnalla olevia ympäristökysymyksiä ja lainsäädäntöuudistuksia, jotka liittyvät mm. resurssitehokkuuden kehittämiseen, vihreään talouteen, jätehuoltoon, ympäristönsuojelulakiin, kemikaalilakipaketti Reachiin, tuotteiden ekosuunnitteluun, vastuulliseen yritystoimintaan ja energia- ja materiaalitehokkuuskatselmuksiin.

 

Ympäristökysymysten neuvottelupäivien ohjelma on suunniteltu niin, että aikaa on verkostoitumiseen, kollegoiden tapaamiseen ja keskusteluille. Neuvottelupäivät soveltuvat erityisen hyvin yritysten ympäristönsuojelun pää- ja sivutoimisille asiantuntijoille ja vastuuhenkilöille. Päivillä saa hyvän kuvan siitä, missä nyt ollaan ja mihin suuntaan ollaan ympäristöasioissa menossa Suomessa ja EU:ssa

 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen>>


3.11.2011

Uusi jätelainsäädäntö 2012

Helsinki, järjestäjänä ympäristöministeriö

 

Tilaisuuden tavoitteena on esitellä uudistuvan jätelainsäädännön sisältöä, muutoksia ja toimeenpanoa. Tilaisuus on maksullinen.

 

Lisätietoa >>


10.11.2011

Uusiutuvat Suome energiajärjestelmässä -ajankohtaisseminaari

Helsinki, järjestäjänä Motiva

 

Seminaarissa käsitellään uusiutuvan energian sektorin ajankohtaisia asioita niin toimintaympäristön muutosten kuin teknologisen kehityksen näkökulmasta. Esityksissä painotetaan erityisesti hajautetun energiantuotannon näkymiä. Seminaarissa jaetaan myös Vuoden uusiutuva energiateko -palkinnot.

 

Lisätietoa >>


15.-16.11.2011

16. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät

Lappeenranta, järjestäjänä Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja FCG Finnish Consulting Group

 

Tiilaisuudessa käsiteltäviä teemoja ovat jätevero ja kaatopaikkakielto, biohajoavista jätteistä erilaisia energiatuotteita, sivuainevirtojen hyödyntäminen ravinnekiertojen sulkemiseksi, jätteet ja kansainvälinen toimintakenttä sekä materiaalihyötykäyttö.  

 

Lisätietoa >>


17.11.2011

Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivä

Helsinki, järjestäjänä ympäristöministeriö

 

Tilaisuudessa käsitellään tuulivoimarakentamisen kaavoitusta ja lupamenettelyä koskevat asioita ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.

 

Lisätietoa >>


16.-17.11.2011

Ympäristönäytteenottajien laatu- ja koulutuspäivät

Kouvola, järjestäjänä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 

Tilaisuudessa on esityksiä ympäristönäytteiden näytteenotosta, PIMA-asetuksesta sekä case-esimerkkejä ympäristöseurannasta. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat vesi- ja ympäristönäytteenottajat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä konsulttitoimistoissa, ympäristön tilan seurantoja suunnittelevat ja näytteenoton laatuasioista vastaavat. Tilaisuus on maksullinen. Ohjelma >>

 

Lisätietoa >>


29.-30.11.2011

Vesihuollon kehittämispäivät

Helsinki, järjestäjä Suomen ympäristökeskus

 

Tilaisuudessa esitellään ajankohtaista tietoa vesihuollosta, sen tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä sitä koskevasta lainsäädännöstä

 

Lisätietoa >>


13.12.2011

Ympäristövastuu ja lainsäädännön haasteet metalli- ja konepajateollisuudessa

Helsinki, järjestäjänä Inspecta

 

Koulutus antaa tietoa metalli- ja konepajateollisuudelle ympäristölainsäädännön ajankohtaisista muutoksista. Samoin annetaan tietoa miten yritys voi kehittää ympäristöasioiden hallintansa.

Sisältö:

 • Ympäristövastuu osana vastuullista yritystoimintaa
 • Tuotteita koskeva ympäristölainsäädäntö
 • Ympäristövaatimukset julkisissa hankinnoissa
 • Jätelain muutokset
 • Ympäristöasioiden kehittäminen ja merkitys kilpailukyvylle

Tilaisuus on maksullinen

 

Lisätietoa>>


13.12.2011

FINLCA-hankkeen loppuseminaari: Elinkaariajattelun edistäminen yrityksissä

Suomen ympäristökeskus, auditorio, Mechelininkatu 34a, Helsinki

Tiistaina 13.12.2011 klo 12.15 - 16.15

 

Seminaarissa yritysedustajat, tutkijat ja viranomaiset sekä muut elinkaariajattelun ja luonnonvarojen kestävän käytön parissa työskentelevät saavat kattavan tilannekatsauksen siitä, miten ympäristövastuu ja elinkaariajattelu voidaan ottaa huomioon yritysten päätöksenteossa, ja mikä on tästä koituva lisäarvo.

 

Lisätietoa>>  


15.12.2011

Vaarallisten aineiden kuljetus maalla, merellä ja ilmassa -teemapäivä

Helsinki, järjestäjänä Kemianteollisuus ry

    
Teemapäivässä käsitellään vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten muutoksia maantie-, rautatie- meri- ja ilmakuljetuksissa. Päivässä kuullaan myös muista ajankohtaisista asioista VAK -alalta. Lisäksi selvitetään uusitun käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 14, kuljetustietojen laatiminen.

 

Päivä soveltuu täydennyskoulutukseksi kuljetusturvallisuusneuvonantajille, logistiikasta vastaaville sekä VAK -kuljetuksia lähettäville ja vastaanottaville. Päivä sopii myös vaarallisten aineiden maahantuojille ja käyttäjille sekä kuljetusalan yritysten palveluksessa toimiville.
 

Tule päivittämään tietosi vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten muutoksista!
 

Seuraavasta linkistä pääset tutustumaan päivän ohjelmaan ja sitä kautta voit myös ilmoittautua tilaisuuteen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.12.2011.
 


 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014