Valutuoteteollisuusyhdistys

Toimialayhdistyksen tehtävänä on toimia jäsenvalimoiden kansallisena yhteistyöelimenä sekä hoitaa alan kansainvälistä yhteistyötä. Jäsenyrityksiä on tällä hetkellä 30. Yhdistykseen kuuluvien yritysten liikevaihto on noin 270 miljoonaa euroa. Työntekijöitä toimialalla on noin 1900. VALTY ry on jäsen Euroopan valimoliitto CAEF:ssa.

Toimialayhdistyksen toiminnan päätavoitteena on jäsenvalimoiden kilpailukyvyn parantaminen. Keinoina tähän ovat mm. tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teknisen tason parantaminen alan tutkimusta ja koulutusta kehittämällä, valimoalan muutoksista ja uudistuksista tiedottaminen, tilastointi ja suhdannetietojen keruu, vuosittaisen Valun käytön seminaarin järjestäminen, aktiivinen toiminta Teknologiateollisuuden Tuotanto- ja palveluverkostossa sekä valimoiden ja valunkäyttäjien tutkimushankkeiden koordinointi.

 

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja

Business Unit Manager Pasi Mäkinen, Componenta Oyj
 
Asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:
Juhani Orkas, Professori, TkT
puh. 050 556 2288

Yhteistyökumppaneitamme:

www.valimoinstituutti.fi

http://www.valuatlas.net

Hallitus
Hallitus 2017

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja:

Business Unit Manager Pasi Mäkinen, Componenta Oyj
 
1. Varapuheenjohtaja
Head of Foundry Business Eero Pellikka, Alteams Finland Oy
 
2. Varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy
 
Asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:
Juhani Orkas, Professori, TkT
puh. 050 556 2288
 

Muut hallituksen jäsenet:

Toimitusjohtaja Heikki Zitting, Sacotec Components Oy
Toimitusjohtaja András Dévényi, Specialvalimo J. Pap Oy
Valimopäällikkö Ville Haataja, Miilucast Oy
Toimitusjohtaja Timo Rautarinta, Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy
Teknologiapäällikkö Janne Siivo, Oras Oy
Toimitusjohtaja Olli Karhunen, Suomivalimo Oy
Senior Vice President Seppo Erkkilä, Componenta Finland Oy
Toimitusjohtaja Liisa Leino, Leino Group Oy
Toimitusjohtaja Juha Heinonen, Oy Johnson Metall Ab
Toimituskohtaja Teuvo Joensuu, Tevo Lokomo Oy
Valimonjohtaja Hannu Nikula, Valmet Technologies Oy
 
Valun käytön seminaari
Valun käytön seminaari

Vuosittain järjestettävän seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavu­tuk­sista ja lisätä suun­nitte­lijoi­den tie­toja valu­kappaleiden mahdol­li­suuk­sista eri­laisis­sa käyt­tökohteissa esittä­mäl­lä esimerk­ke­jä valurat­kaisujen tuo­mista eduista sekä kertomal­la uutta tietoa hankinta­toimen e­dellyt­tämistä ja valu­tek­niikan suo­mista mah­dolli­suuksis­ta.

Se­minaa­ri on tarkoitettu lä­hinnä valu­kom­po­nent­teja käyt­tä­välle ja valmistavalle teollisuu­delle sekä erityi­sesti näiden alojen tule­ville ja koke­neille suun­nitte­li­joil­le ja osta­jille.