Teknologiateollisuus
Tulosta Print

Markkinamahdollisuudet

TYÖVAIHEEN ETENEMINEN

Tämä työvaihe kannattaa toteuttaa pääsääntöisesti asiantuntijoiden avulla. Tärkeintä kuitenkin on, että yritys ymmärtää markkinatietojen keskeisen merkityksen koko kansainvälistymisprosessin kannalta, ja että sillä on vaiheen jälkeen riittävät tiedot jatkotoimenpiteiden määrittämiselle.

I TIETOJEN PÄIVITYS JA TOIMENPITEIDEN TÄSMENNYS

1. Valmiusvaiheen tuloksena yritys on tehnyt ratkaisevan päätöksen käynnistää kansainvälistymisprosessinsa, asettanut tavoitteensa ja määritellyt mm. sen toimintatasovaihtoehdon, jolla markkinamahdollisuudet halutaan selvittää. Tämän työvaiheen ensimmäinen tehtävä on päivittää lähtötilanne ja tehdä mahdollisesti tarvittavat täsmennykset valittavan selvitystason ja toimenpidesuositusten osalta.

2. Kasetti-linkit sisältävät hyvää perustietoa sekä markkinoista että alan asiantuntijoista. Niihin kannattaa tutustua etenemisvaihtoehdoista riippumatta.

 

 

II MARKKINAMAHDOLLISUUKSIEN YKSITYISKOHTAINEN SELVITTÄMINEN

Asioiden havainnollistamiseksi markkinamahdollisuuksien selvittämisprosessi on jaettu Kasetti-tietopalvelussa kolmeen eritasoiseen vaihtoehtoon, joiden valinta riippuu yrityksen omista tarpeista ja valmiuksista. Joillekin yrityksille riittää pelkkä markkinoiden peruskartoitus, eri etabloitumisvaihtoehtoja harkitseva yritys tarvitsee usein vähintään syvällisen markkinatutkimuksen ja markkinoiden kokonaisvaltaiseen kattamiseen tähtäävä yritys haluaa ja tarvitsee yksityiskohtaisen, perusteellisiin selvityksiin nojautuvan markkinointisuunnitelman.

 

Käytetyssä markkinoiden selvittämisprosessissa vaihtoehdot etenevät syvemmälle siten, että seuraava vaihtoehto sisältää aina edellisen vaihtoehdon toimenpiteet.

A. Perusmarkkinakartoitus sisältää 

 1. Perustiedot markkina-alueesta
  • alan yritysten lukumäärä ja koko henkilöstön määrän mukaan
 2. Kilpailevat tuotteet/palvelut ja niiden hintatasot
 3. Asiantuntija-arviot
  • vähintään kahden asiantuntijan kohdemaanäkemys
   • alan markkinoista yleisesti
   • kilpailutilanteesta
   • käytetystä teknologiasta ja teknologisista trendeistä
   • kyseisen tuotteen/palvelun markkinapotentiaalista kohdemarkkina-alueella
 4. Tuote-/palvelukohtaiset mahdolliset maakohtaiset vaatimukset, rajoitukset, standardit ja suositukset

Kartoituksen tietojen pohjalta analysoidaan yrityksen mahdollisuudet kohdemarkkinoilla tai päädytään lisäselvityksiin.

B. Syvällinen markkinointitutkimus sisältää

 • perusmarkkinakartoituksen tiedot
 • tiedot markkina-alueen koosta ja markkinapotentiaalista
 • vertailutiedot tuotteista, kilpailijoista ja asiakkaista
  • markkinaosuudet, vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdolliset asiakassegmentit
 • markkina-alueen ja tuotekohtaiset erityispiirteet
 • alihankintamahdollisuudet sekä oheistuotteiden/palvelujen saatavuus
 • tuotetestit tai mahdolliset koemarkkinoinnit
 • jakelutietutkimukset.

Markkinatutkimuksen pohjalta yrityksellä on riittävät tiedot johtopäätösten ja jatkotoimenpiteiden tekoon.

C. Markkinasuunnitelma on pisimmälle viety vaihtoehto markkina-mahdollisuuksien selvittämisessä ja se sisältää

 1. Toimintavaihtoehtojen arvioinnin, kuten
  • tuotteeseen/palveluun liittyvät toimenpiteet
  • pakkaukseen/designiin liittyvät toimenpiteet
  • myynninedistämistoimenpiteet
  • hinnoittelukysymykset
  • etabloitumisvaihtoehtojen (esim. oma yritys, Joint Venture, pelkkä markkinointi vai valmistuksen siirto osin tai kokonaan jne.) systemaattinen arviointi
 2. Konkreettiset toimenpidesuositukset.

 

 

III JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN

Joko omatoimisesti tai asiantuntijoiden avulla tehtyjen markkinamahdollisuuksien selvittämisen tuloksena yrityksellä tulee olla markkinoiden osalta riittävät tiedot ja näkemykset

A) hankkeen käynnistyspäätöksen tekoon
B) strategia-työvaiheen sisällön määrittämiseen ja
C) resurssit ja toteutus -työvaiheiden peruslinjojen määrittämiseen.

Tämän vaiheen hyvä toteuttaminen varmistaa voimavarojen oikean kohdistamisen ja minimoi virheinvestoinnit.

 

 

TYÖ- JA OHJELISTA

1. Valmiusvaiheen tietojen pohjalta määritellään kohdemaa tai kohdealueet.

2. Määritellään asiat ja tiedot, jotka halutaan selvittää.

3. Arvioidaan omat mahdollisuudet ja ulkopuolinen asiantuntija-aputarve.

4. Selvitetään saatavilla olevat yleistiedot sekä julkiset ja muut yleishyödylliset palvelut.

5. Selvitetään käytettävissä olevat asiantuntijat ja näiden tarjoamat palvelut.

6. Valitaan etenemisvaihtoehto ja sen toteutustapa.


Vaihtoehto I

Jos yrityksellä on valmiudet edetä yksin, toteutetaan markkinamahdollisuuksien arviointi jonkun edellä esitetyn kolmen vaihtoehdon (perusmarkkinakartoitus, markkinointitutkimus, markkinointisuunnitelma) tai niiden sovellutuksen pohjalta.


Vaihtoehto II

Jos yritys katsoo tarvitsevansa ulkopuolista asiantuntemusta, valitaan asiantuntija ja


7. Päätetään/sovitaan yksityiskohtaisesti selvitettävät asiat, aikataulu ja kustannukset sekä toteutetaan valittu selvitys.

8. Kun selvitystulokset on saatu, ne arvioidaan huolellisesti ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

9. Pyritään varmistamaan, että käytettävissä on aina kohdemaan omien kansalaisten tai yritysten näkemyksiä suunnitelluista toimenpiteistä.

10. Varmistetaan, että selvitystyön tuloksena yhtiöllä on

 • selkeä kokonaiskuva tavoitellusta markkina-alueesta ja tästä näkökulmasta edellytykset oman strategiansa viimeistelylle ja muille jatkotoimenpiteille
 • käsitys siitä, edellyttävätkö kohdemarkkinat tuote-/palvelusopeutusta ja jos edellyttävät, niin minkälaista
 • käsitys omasta kokonaiskilpailukyvystä
 • edellytykset eri toteutusvaihtoehtojen realistiselle arvioinnille
 • edellytykset lopullisen ratkaisun tekemiselle koko kansainvälistymisprosessin toteuttamisesta.

 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014