Irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen edellyttää, että sille on olemassa asiallinen ja painava syy.

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Työntekijälle, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, on kuitenkin pääsääntöisesti annettava varoituksella mahdollisuus korjata menettelynsä ennen kuin hänen työsopimuksensa irtisanotaan.

Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet

Työnantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työnantaja pysty tarjoamaan työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä tai muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä, eikä työntekijää pystytä kouluttamaan uusiin tehtäviin tarjoamalla hänelle koulutusta, jota voitaisiin sekä työnantajan että työntekijän kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Työsopimuksen irtisanomiseen ei ole perustetta silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus

Irtisanottavalle työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole olemassa, tulee työntekijälle tarjota muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on myös järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan sekä työnantajan että työntekijän kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Takaisinottovelvollisuus

Työnantajan on tarjottava taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanotulle työvoimatoimistossa edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen työtä, mikäli työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt, yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Yhteistoimintamenettely

Ennen suunniteltuja irtisanomisia ja lomauttamisia noudatettava yhteistoiminta- tai neuvottelumenettely määräytyy sen mukaan, sovelletaanko yrityksessä yhteistoimintalakia. Yhteistoimintalaki tulee sovellettavaksi, jos yrityksen työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20. Alle 20 työntekijän yrityksissä noudatettava menettely määräytyy työsopimuslain mukaan.

 

Liitteet:

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväenliiton yhteinen aineisto: