Lausunnot

09
Maalis
Lausunto
LAUSUNTO KORKEAKOULUJEN KEKSINTÖLAKIA KOSKEVASTA KYSELYSTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat pyytäneet näkemyksiä korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta.Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palautteen...
16
Helmi
Lausunto
Lausuntopyyntö koskee siirtohinnoitteludokumentointisäännösten muuttamista. Lisäksi verotusmenet­telylakiin ehdotetaan lisättäväksi velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen selvitys. Ehdotettujen muutosten jalkeen siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitys­tä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin OECD:n muuttuneet ohjeet.
21
Joulu
Lausunto
Opetushallitus on järjestänyt lausuntokierroksen ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia kansainvälisen myynnin tai hankintatoimen vastuullisissa tehtävissä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Teknologiateollisuus ry on aktiivisesti mukana edistämässä teknologiayritysten kansainvälistymistä ja kasvua, kohderyhmänä erityisesti pk-yritykset. Näitä edistävien osaamistarpeiden kehittäminen tulee pohjautua työelämän ja kansainvälistyvän toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin.
13
Marras
Lausunto
Valmistelutyössä on huolehdittava siitä, että lopputuloksena syntyvä ehdotus ei ole ristiriidassa muun energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädäntötyön kanssa.
16
Loka
Lausunto
Hallitus esittää jäteveroa korotettavaksi 27 prosenttia 55 eurosta 70 euroon. Edellinen korotus tapahtui tämän vuoden alussa. Prosenttimääräisesti iso korotus on vaikutuksiltaan puhtaasti fiskaalinen. Yrityksille ei anneta tällä aikataululla mahdollisuutta ennalta reagoida suureen korotukseen. Jäteveron perusideana on verottaa vain sellaisia jätemateriaaleja, joita voidaan hyödyntää muualla. Muiden hyötykäytön kohteiden puuttuessa monesta syystä seurauksena on yrityksille välitön jätekustannusten nousu.
18
Syys
Lausunto
Yhteishallintodirektiivi on määrä saattaa Suomessa voimaan 10.4.2016 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut direktiivin voimaansaattamiseksi ehdotuksen hallituksen esitykseksi ja kuullut valmistelutyönsä aikana keskeisiä sidosryhmiä, mukaan lukien Teknologiateollisuutta. Teknologiateollisuus on toimittanut lausunnon esitysehdotuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriölle 11.9.2015.
16
Syys
Lausunto
Teknologiateollisuus pitää opasta hyvin laadittuna. Lausuntonamme haluamme esittää muutaman yleisen huomion ja yksityiskohtaisia korjausesityksiä.
28
Elo
Lausunto
Välivaraston sijainti määriteltävä tarkemmin. Määräaikaistarkistukset hoidettava ELYn kautta.
24
Elo
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Sivut