viruskuva tekstillä
Tiedote

Työsuhdeneuvoja yrityksille koronavirukseen liittyvistä tilanteista

7.8.2020 klo 13.26
Teknologiateollisuus on laatinut jäsenyrityksilleen yleisluonteista, työsuhteisiin liittyvää ohjeistusta koronatilanteesta. Koska tilanne elää päivittäin ja myös viranomaisten ohjeet muuttuvat, yksityiskohtaisia neuvoja ei voi antaa tuntematta tarkasti yritysten tilannetta. Jos vastaus yrityksen kysymykseen ei ole ilmeinen, asiaa kannattaa arvioida yhdessä asiantuntijamme kanssa.

Alla on laatimamme yleisluonteinen muistio, joka löytyy myös Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille tarkoitetusta työsuhdepalvelusta. Muistion loppuun on listattu hyödyllisiä tietotähteitä ja yhteystiedot Teknologiateollisuuden jäsenpalveluun. Muistion lopussa on myös PowerPoint-muotoinen koulutusaineisto. 

**********************************************************************************************************************

Neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen                                  
Työmarkkina-asiantuntija Johanna Laine               / In English /

Aineisto päivitetty 7.8. 2020

Sisältö
 

1. Koronavirus ja työmarkkinakysymykset
2. Matkustaminen
3. Työnteon estyminen (materiaali-/komponenttipulan vuoksi)
4. Nopeutettu lomautusmenettely (5+5 tai 5+5+5)
5. Yt-neuvotteluista poikkeaminen (YTL 60 §)
6. Karanteeni, eristäminen ja päätös työstä poissaolosta (määritelmät, ansionmenetyksen korvaaminen, vuosiloma)
7. Lapsiin liittyviä tilanteita
8. Etätyö
9. Turvallisuus ja varautuminen
10. Työntekijöiden henkilötietojen käsittely

1. Koronavirus ja työmarkkinakysymykset

Koronavirustilanne elää lähes tunneittain, ja siksi tässä muistiossa ei pyritäkään luomaan kattavaa ja reaaliaikaista kuvaa kaikista mahdollisista tilanteista. Ajankohtaista tietoa kannattaa etsiä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Työterveyslaitoksen (TTL), Kelan, Valtioneuvoston, eri ministeriöiden, EK:n ja Business Finlandin ja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

2. Matkustaminen

Useat maat ovat asettaneet matkustuskieltoja ja rajoittaneet ulkomaalaisten maahantuloa. Monissa maissa Suomesta tulevat asetetaan 14 vuorokaudeksi karanteeniin. Lentoyhtiöt ovat rajoittaneet tarjontansa minimiin. Ulkoministeriö ja edustustot eivät anna enää uusia ohjeistuksia matkustusrajoituksista ja maahantulokielloista. Matkailijoiden tulee seurata kohdemaan viranomaisten ohjeistuksia välttämättömissä matkustustilanteissa. 

Jos (lento)matkustajan kotiinpaluu estyy matkustuskiellon vuoksi eikä työntekijä voi palata työhön, pidetään estettä ylivoimaisena (force majeure). Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus riippuu siitä, onko matka ollut työmatka vai vapaa-ajan matka.

Jos kysymyksessä on työmatka, työnantaja on velvollinen maksamaan palkan myös työmatkalta palaamisen estymistä koskevalta ajalta. Tilanteissa työnantaja korvaa myös mahdolliset ylimääräiset kustannukset kuten lisäyöpymisen ja kulukorvauksina päivärahan.

Jos kysymyksessä sen sijaan on vapaa-ajan matka, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta eikä ylimääräisten kulujen korvausvelvollisuutta, vaan kyseessä on luvallinen palkaton poissaolo.

Matkat, joilta palattu 12.3. - 16.3.2020

12.3.2020 annettujen viranomaisohjeiden mukaan ulkomaille ei lähtökohtaisesti tule matkustaa ollenkaan ja, jos kuitenkin matkustetaan, työntekijää ei voida päästää työpaikalle kahteen viikkoon. Epidemia-alueille matkustamista on pitänyt välttää jo tätä ennen.

Mikäli työnantaja on päättänyt noudattaa viranomaisohjeita ja toteuttaa työpaikalla niiden mukaista matkustus- ja työsuojelupolitiikkaa, ei työn estyminen matkalta paluun jälkeen johdu työnantajasta eikä ennalta-arvaamattomasta poikkeuksellisesta syystä, vaan työntekijästä, koska seuraus on etukäteen työntekijän tiedossa. Koska kyse on työn estymisestä työntekijästä johtuvasta syystä eikä työntekijä ole työkyvytön, palkanmaksuvelvollisuutta ei ole. Tämä koskee (1) työntekijöiden omaehtoisia matkoja, jotka alkavat 12.3.2020 annettujen viranomaisohjeiden jälkeen ja joilta on palattu ennen 16.3. annettuja viranomaislinjauksia, sekä (2) aiemmin alkaneita omaehtoisia matkoja epidemia-alueelle, joilta on palattu 12.3.2020 viranomaisohjeiden jälkeen, mutta ennen 16.3. annettuja viranomaislinjauksia.

Jos sitä vastoin kysymys on työnantajan oman harkintansa mukaan työntekijälle antamasta määräyksestä jäädä pois työstä ulkomailta tulon jälkeen, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus.

Matkustamiseen liittyvät pelisäännöt kannattaa käydä työpaikalla huolellisesti läpi ja henkilöstölle on syytä tiedottaa etukäteen matkustamista koskevista linjauksista/seurauksista.

Matkat, joilta palataan 16.3. - 13.5. 

Maan hallitus totesi 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja linjasi useista lisätoimenpiteistä, jotka ovat voimassa 13.5. ja osin 14.6.2020 saakka. Hallituksen mukaan ulkomaille ei pidä matkustaa ja ulkomailta Suomeen palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Välttämätön työmatkaliikenne rajojen yli on sallittu.

Mikäli työntekijä palaa omaehtoiselta matkalta 16.3. annettujen viranomaislinjausten jälkeen, hänen pitää itse huolehtia ohjautumisestaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja ilmoittaa työantajalle työstä poissaolostaan/esteestä tulla töihin. Työntekijän tulee sopia tarkemmin työnantajan kanssa työhön paluun ajankohdasta ja mahdollisista poissaoloajan järjestelyistä. Lähtökohtaisesti poissaolon katsotaan johtuvan työntekijästä ja se on palkaton, ellei etätyöstä, lomasta tai muusta palkallisesta poissaolosta sovita.

Myös työntekijän, joka palaa työkomennukselta/työantajan määräämältä työmatkalta 16.3. annettujen viranomaislinjausten jälkeen jälkeen, tulee ohjautua karanteenia vastaaviin olosuhteisiin kahdeksi viikoksi. Ellei työntekijä ole sairas, tulee hänen lähtökohtaisesti kuitenkin olla työnantajan käytettävissä tänä aikana. Mikäli työnteko tällöin estyisi työntekijästä johtuvasta syystä, palkkaa ei makseta. Jos työtä ei ole mahdollista tehdä karanteenia vastaavissa olosuhteissa esim. etänä tai työnteko estyy työnantajasta johtuvasta syystä, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. Työntekijän ja työnantajan on syytä sopia tarvittavista järjestelyistä ennen työmatkaa.

Työntekijän, joka on ulkomailta paluun vuoksi joutunut jäämään karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja siksi olemaan palkatta poissa työstä, on mahdollisuus saada väliaikaista epidemiatukea poikkeusolojen aikana.

Matkat, joilta palataan 14.5. - 12.7.

Valtioneuvosto päätti 7.5., että työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sallitaan 14.5. alkaen Schengenin sisärajoilla ilman vaatimusta työmatkan välttämättömyydestä. Tämä helpottaa työmatkaliikennettä Suomen ja muiden Schengen-alueiden välillä, joita ovat mm. Ruotsi, Norja ja Viro. Työmatkaliikenteen lisäksi Schengen rajojen yli pääsee muu välttämätön liikenne, johon luetaan mm. matkustaminen välttämättömissä perheasioissa (esim. häät, hautajaiset, sairaustapaukset) tai välttämättömistä henkilökohtaisista syistä. Valtioneuvosto ei kuitenkaan suosittele vapaa-ajan matkustamista ulkomaille.

Valtioneuvoston 12.6. tekemällä päätöksellä matkustamista vapautetaan 15.6. lukien niin, että vapaa-ajan matkustaminenkin on mahdollista Suomen, Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välillä. Muiden kuin edellä mainittujen maiden osalta (esim. Ruotsi) sisärajavalvonta ei poistu eikä vapaa-ajan matkustaminen edelleenkään ole suositeltavaa.

Ulkorajaliikenteen eli Suomen ja ei-Schengen-alueiden välisen liikenteen rajoitukset jatkuvat sellaisenaan 14.7. saakka. Työmatkaliikenteen osalta vaaditaan edelleen perustelut tehtävän kriittisyydestä ja välttämättömyydestä.

Sisäministeriö ja Rajavartiolaitos ovat laatineet tarkempaa ohjeistusta maahan saapuville. 14.5. lukien kaikkien maahan saapuvien henkilöiden tulee 14 vuorokauden ajan noudattaa omaehtoisessa karanteenia ja rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja. Aiemmasta velvollisuudesta jäädä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin poiketen tämä uusi omaehtoinen karanteeni sallii töissä käymisen sekä muun välttämättömän liikkumisen. Edellä mainittu koskee myös matkalta paluuta Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta ja Islannista 14.6. saakka. Näistä maista Suomeen palattaessa omaehtoista karanteenia ei 15.6. lukien tarvitse noudattaa. Muista kuin edellä mainituista maista paluuta koskee 15.6. lukien suositus omaehtoisesta karanteenista (sallii työssä käynnin).

Omaehtoisen karanteenin soveltuessa työ- tai vapaa-ajan matkalta palanneen työntekijän tulee omaehtoisen karanteenin aikana olla normaalisti työantajan käytettävissä, ellei hän ole sairas. Ellei etätyöskentelystä, lomasta tai muusta vapaasta ole sovittu, työntekijä on velvollinen saapumaan töihin työpaikalle. Jos työnantaja kuitenkin määrää työntekijän pysymään omaehtoisen karanteenin ajan poissa työpaikalta eikä työtä ole työn luonteen vuoksi mahdollista tehdä etänä, työnteko estyy työnantajasta johtuvasta syystä ja työntekijälle on maksettava palkka. Jos työnteko estyy työntekijästä johtuvasta syystä (esim. työntekijä ei saavu töihin eikä etätyöstä, lomasta tai muusta palkallisesta vapaasta ole sovittu tai työntekijä kieltäytyy etätyöstä, vaikka työn luonne sen mahdollistaisi), palkkaa ei makseta.

Matkat, joilta palataan 13.7. - 26.7.

Valtioneuvosto päätti 10.7. sisä- ja ulkorajavalvonnan muutoksista 13.7. alkaen. Sisärajavalvonnasta luovutaan seuraavien maiden kohdalla: Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Näiden maiden kohdalla matkustaminen on sallittua rajoituksitta. Jo aiemmin Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan liikenteessä.

Myös ulkorajaliikenteen rajoituksia on lievennetty joidenkin maiden osalta 13.7. alkaen. Tarkka listaus eri maiden matkustusrajoituksista löytyy valtioneuvoston ja rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Suositus 14 vuorokauden omaehtoisesta karanteenista koskee 13.7. alkaen henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen sellaisesta maasta, johon kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvontaa.

Matkat, joilta palataan 27.7. - 9.8.

Valtioneuvosto päätti 23.7. palauttaa sisärajavalvonnan tiettyjen maiden kohdalla koronatilanteen huonontumisen vuoksi. Sisärajavalvonta otetaan 27.7. alkaen uudelleen käyttöön Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen.

Sisärajavalvonta tarkoittaa sitä, että ao. maiden osalta sallittua on ainoastaan paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Ulkorajaliikennettä koskevia rajoituksia puretaan edelleen joidenkin maiden osalta 27.7. alkaen. Tarkka listaus eri maiden matkustusrajoituksista löytyy valtioneuvoston ja rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Suositus 14 vuorokauden omaehtoisesta karanteenista koskee 27.7. alkaen henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen sellaisesta maasta, johon kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvontaa.

Matkat, joilta palataan 10.8. alkaen

Valtioneuvosto päätti 6.8. palauttaa sisärajavalvonnan tiettyjen maiden kohdalla koronatilanteen huonontumisen vuoksi. Sisärajavalvonta otetaan 10.8. alkaen uudelleen käyttöön Suomen ja Alankomaiden sekä Belgian väliseen liikenteeseen.

Sisärajavalvonta tarkoittaa sitä, että ao. maiden osalta sallittua on ainoastaan paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset palautetaan Suomen ja Andorran välille alkaen 10.8. Tarkka listaus eri maiden matkustusrajoituksista löytyy valtioneuvoston ja rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Suositus 14 vuorokauden omaehtoisesta karanteenista koskee henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen sellaisesta maasta, johon kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvontaa.

Hallitus tarkastelee tilannetta noin kahden viikon välein. Ajankohtaista tilannetta kannattaa seurata viranomaisten tiedotuskanavilta (esim. valtioneuvoston internetsivuilta).

3.Työnteon estyminen (materiaali-/komponenttipulan vuoksi)

Työsopimuslain mukaan (TSL 2:12.1) työnantaja on velvollinen maksamaan rajoittamattoman ajan täyden palkan työnteon estyessä hänestä johtuvasta syystä. Estymisen syy voi johtua työnantajan toiminnasta tai laiminlyönnistä välittömästi, esimerkkinä tarvikkeiden tai raaka-aineiden hankinnan laiminlyönti. Toisekseen työnantajasta johtuvana työnteon estymisen syynä on pidettävä hänestä vain välillisesti riippuvia seikkoja tai tapahtumia, joiden vaikutukset työhön työnantajan on poistettava, jos tämä on suoritettavissa kohtuullisen toimenpitein. Merkitystä on myös esteen ennalta-arvattavuudella. Näissä tilanteissa työnantajan on syytä harkita lomautusmenettelyä.

Työsuhteen osapuolista riippumattoman syyn aiheuttamasta työnteon estymisestä on säädetty työsopimuslain 2:12.2:ssa. Työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Edellä sanottu viittaa tapahtumiin, jotka ulottavat vaikutuksensa työpaikalle ja joille on luonteenomaista yllätyksellisyys ja onnettomuuden luonteisuus. Kahden viikon ajanjakson laskenta alkaa vasta työnteon tosiasiallisesta estymisestä esteen seurauksena. Näissä tilanteissa työnantaja ei voi käyttää lomautusmenettelyä.

Sanamuotojen eroista riippumatta voidaan maksettavana palkan määränä pitää työntekijän aikapalkkaa ilman sunnuntaikorvauksia, vuorolisiä tai vastaavia erityiskorvauksia. Työnantaja saa TSL 2:12.3 mukaan vähentää maksettavasta palkasta sen, mitä työntekijältä on työnteon estymisen vuoksi säästynyt (esim. matkakulut) sekä määrän, jonka työntekijä on ansainnut muulla työllä tai jättänyt tahallaan ansaitsematta.

Onko koronavirusepidemian vuoksi saamatta jääneet materiaalit ja/tai komponentit työnantajasta johtuva vai työnantajasta riippumaton syy?

Koronavirus ei yleisesti suoraan muodosta työsopimuslain tarkoittamaa työnantajasta riippumatonta syytä, koska koronaviruksen ja työn estymisen välillä on liian monta porrasta. Yrityksillä on normaalisti ”kohtuullinen” varautumismahdollisuus pyrkiä vaihtamaan toimittajaa, jolloin ongelma materiaalien ja komponenttien saatavuudessa ei myöskään liene enää yllätyksellistä. Tilannetta saatetaan yksittäistapauksissa arvioida toisin, jos epidemia-alueella tuotettava materiaali tai komponentti on ainutlaatuista taikka se on esimerkiksi pitkän hyväksyntäprosessin kautta testattu ja sertifioitu osaksi valmistusprosessia.

Jos työnteon estyminen työpaikalla arvioidaan TSL 2:12.2 tarkoittamaksi työnantajasta riippumattomaksi syyksi, työnantaja ei voi välttyä palkanmaksuvelvollisuudelta (14 päivän ajalta) muuttamalla työtuntijärjestelmää esimerkiksi pekkasia määräämällä taikka lomauttamalla työntekijöitä, joiden työnteko estyy. Säännös työntekijän oikeudesta saada palkkansa esteen ajalta, enintään 14 päivältä, on pakottavaa oikeutta.

Jos työnteon estyminen työpaikalla arvioidaan TSL 2.12.1 tarkoittamaksi tilanteeksi, joka peräytyy työnantajasta johtuvaksi syyksi, on työntekijöiden palkanmaksu mahdollista keskeyttää lomauttamismenettelyn kautta.

4. Nopeutettu lomautusmenettely (5+5 tai 5+5+5)

Lähtökohtaisesti yt-lain piirissä olevien yritysten on käytävä yhteistoimintaneuvottelut ennen työvoiman vähentämistä. Työnantaja voi käynnistää yhteistoimintaneuvottelut (vasta) siinä vaiheessa, kun neuvottelun kohteena olevien asioiden perusteista ja tosiasioista on riittävä varmuus, jotta henkilöstövaikutuksia voidaan arvioida.

Teknologiateollisuus on sopinut lomautus- ja yhteistoiminaneuvottelujen vähimmäisaikojen määräaikaisista muutoksista useisiin työehtosopimuksiin. Lomautusta edeltävien yhteistoimintaneuvottelujen uusi vähimmäisaika on 5 päivää ja uusi lomautusilmoitusaika on 5 päivää. Muutokset ovat voimassa  

  • teknologiateollisuuden työntekijöiden ja malmikaivosten työehtosopimusten osalta 20.3.2020 lukien
  • teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietopalvelualan työehtosopimusten osalta 23.3.2020 lukien
  • teknologiateollisuuden toimihenkilöiden osalta 24.3.2020 lukien
  • suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden osalta 27.3.2020 lukien.

Uusi 5:n päivän yhteistoimintaneuvotteluaika koskee myös yhteistoimintaneuvotteluja, joihin neuvotteluesitys on annettu ennen uuden neuvotteluajan voimaantuloa. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että 27.3.2020 lukien on neuvoteltava vielä 5 päivää, ellei 14 päivän tai 6 viikon neuvotteluaika ole täyttynyt sitä ennen. Muissa työehtosopimuksissa riittävää on, että lyhennetyn neuvotteluajan voimaantulopäivänä on neuvoteltu vähintään 5 päivää. Uusien vähimmäisaikojen voimassaolo on riippuvainen vastaavien säädettävien työlainsäädäntömuutosten voimassaolosta. 

Toisin kuin muilla sopimusaloilla (5+5), suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden osalta noudatetaan lisäksi yhteistoimintalain mukaista 5:n päivän kutsuaikaa (5+5+5).

Pelti- ja eristysalalla lomautusilmoitusaika on jo entuudestaan 5 päivää ja yhteistoimintamenettelyn sijaan neuvotellaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti (ei vähimmäisneuvotteluaikoja).

Sekä lomautusilmoitusajan että YT-neuvotteluajan voi sopia paikallisesti lyhyemmäksikin kuin mikä se olisi normaalisti työehtosopimuksen mukaan.

Aikanaan annettavassa lomautusilmoituksessa on muistettava ottaa huomioon, että siinä on ilmoitettava täsmällisesti lomautuksen alkamisaika. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste ja lomautuksen (arvioitu) kesto.

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

5. YT-neuvotteluista poikkeaminen (YTL 60 §)

Yhteistoimintaneuvotteluista voidaan poiketa yhteistoimintalain 60 §:n tarkoittamissa tilanteissa.

Yhteistoimintalain mukaan työantaja voi päättää työvoiman vähentämisestä ilman yhteistoimintaneuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yhteistoimintaneuvottelujen esteenä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa YTL 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen. Poikkeusmenettelyn käytön tulee kuitenkin aina perustua tapauskohtaiseen arviointiin.

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yhteistoimintamenettely ei näissäkään tilanteissa poistu kokonaan. Kun perusteita poiketa yhteistoimintavelvoitteista ei enää ole, työantajan on viivytyksettä käynnistettävä kysymyksessä olevista asioista yhteistoimintaneuvottelut, joissa on selvitettävä myös poikkeuksellisen menettelyn perusteet.

6. Karanteeni, eristäminen ja päätös työstä poissaolosta

Määritelmät tartuntatautilain mukaan (liittyen lääkärin määräykseen)

Karanteenilla tarkoitetaan taudinaiheuttajalle altistuneen tai perustellusti altistuneeksi epäillyn henkilön erottamista muista kotiinsa tai muuhun määrättyyn paikkaan.

Eristäminen merkitsee sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi epäillyn henkilön hoitamista terveydenhuollon toimintayksikössä muista erillään.

Yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi voi laissa tarkoitettu lääkäri tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä poissaolosta tai henkilön sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn lapsen koulusta tai päiväkodista poissaolosta.

Ansionmenetyksen korvaaminen

Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty karanteeniin, eristykseen tai olemaan poissa koulusta tai päiväkodista ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuu- eikä enimmäisaikaa ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut työssä.

Työstä poissaolosta, karanteenista tai eristyksestä päätöksen tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri taikka kahden jälkimmäisen toimen osalta vaihtoehtoisesti sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tartuntatautilain mukaista päivärahaa voidaan maksaa EU-alueella, ETA-maassa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa eristetylle tai karanteeniin määrätylle henkilölle. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Ansionmenetyksen korvaamisesta ensisijainen vastuu on Kelalla. Vakiintuneen linjauksen mukaan työnantajalla on myös sairausajanpalkan maksuvelvollisuus työntekijälleen, joka on määrätty karanteeniin, vaikka tämä ei olisikaan sairauden johdosta työkyvytön. Kanta merkitsee käytännössä työnantajan toissijaista velvollisuutta maksaa tarvittaessa työntekijälleen sairausajan palkkaa sellaisen tartuntatautipäivärahan lisäksi, millä ansionmenetystä ei jostain syystä olekaan täysimääräisesti korvattu.

Tartuntatautilain ulkopuolelle jäävät tilanteet, joissa työntekijä on halukas oman päätöksensä mukaisesti jäämään pois työstä epäillessään altistumista koronavirukseen. Ansionmenetyksen korvausta ei hänelle makseta, vaikka työstä poissaolo sallittaisiin. Vastaavasti työnantaja voi luoda käytänteitä, joiden mukaisesti työntekijän tulee varotoimena koronaviruksen leviämisen estämiseksi jäädä pois työstä. Tällöin työn tekemisen estyminen on työnantajasta johtuva ja palkka pitää työntekijälle maksaa. Edellisten esimerkkien lisäksi voi syntyä tilanne, jossa työnantajan asiakkaan koronapolitiikka merkitsee työn teon estymistä asiakkaan kohteessa. Jos komennetun työntekijän työnantajalla ei ole muuta työtä tarjota, tulee työnantajan harkita lomautusmenettelyä.

Lomautusilmoitusajalle tai työantajan määräämän karanteenin ajalle voidaan työehtosopimuksesta riippuen ja työehtosopimuksen ja lain menettelysääntöjä noudattaen sijoittaa työajan lyhennysvapaita/pekkasia ja vuosilomia.

Vuosiloma

Vuosilomalain mukaan työssäolon veroista aikaa ovat ne työpäivät tai työtunnit, jolloin työntekijä on estynyt tekemästä työtä sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi.

Vuosilomapalkka tuntipalkkaiselle työntekijälle, joka on 35:n tunnin ansaintasäännön piirissä, lasketaan prosenttiperusteisesti. Laskennan perusteena oleva palkkasumma muodostuu myös tietyiltä poissaoloajoilta saamatta jääneestä laskennallisesta palkasta esimerkiksi silloin, kun kyse on ollut viranomaisen määräämästä karanteenista.

Vuosilomalaissa säännelty työntekijän oikeus vuosiloman siirtämiseen ei koske tilanteita, joissa työnteon estyminen perustuu tartuntatautilain mukaiseen määräykseen karanteenista, eristämisestä tai työstä poissaolosta.

7. Lapsiin liittyviä tilanteita

Työntekijän lapsi sairastuu

Työntekijän lapsen sairastuessa poissaolo-oikeus ja palkanmaksuvelvollisuus määräytyvät sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti (vrt. alle 10-vuotiaat lapset ja 10 vuotta täyttäneet lapset). Jos työehtosopimuksessa ei ole tällaisia määräyksiä, poissaolo-oikeus on, jos työsopimuslain 4 luvun 7 §:n (poissaolo pakottavasta perhesyystä) edellytykset täyttyvät.

Työntekijän lapsi on terve, mutta määrätty karanteeniin

Jos lapsi on terve, mutta määrätty karanteeniin, toisella huoltajalla voidaan katsoa olevan pakottavaan perhesyyhyn rinnastuva poissaolo-oikeus karanteenin tarkoituksen toteuttamiseksi ja lapsen välttämättömän huollon järjestämiseksi. Näissä tilanteissa alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle maksetaan tietyin edellytyksin tartuntatautipäivärahaa. Työantajalla ei lähtökohtaisesti ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Koulu tai päiväkoti on suljettu, lapsi on terve eikä häntä ole määrätty karanteeniin

Jos kunta ei ole järjestänyt korvaavaa hoito-/opiskelupaikkaa, toisella huoltajalla voidaan katsoa olevan pakottavaan perhesyyhyn rinnastuva poissaolo-oikeus koulujen tai päiväkotien sulkemistilanteessa. Käytännössä poissaolo-oikeus tulee kysymykseen alle 10-vuotiaan lapsen välttämättömän huollon järjestämiseksi. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta.

Väliaikainen epidemiatuki

Väliaikaista epidemiatukea maksetaan 16.3 – 13.5. väliseltä ajalta työntekijälle, joka hoitaa tavallisesti varhaiskasvatuksessa tai koulussa (perusopetuksen 1-3 vuosiluokalla) olevaa lasta kotona koronan leviämisen estämisen vuoksi ja on joutunut ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Ansionmenetystä epidemiatuella korvataan myös, kun ulkomailta Suomeen saapuva on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja hän joutuu olemaan palkatta työstä poissa. Tätä tukea voidaan maksaa vain poikkeusolojen ajalta.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaina 14.5.

Valtioneuvosto on linjannut, että varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen lähiopetukseen palataan 14.5. alkaen. Tämän jälkeen esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon, mutta edellyttää hyväksyttävää selvitystä. Lääkäri arvioi poissaolon tarpeellisuuden. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Vastaavasti menetellään varhaiskasvatuksen (päiväkodin) osalta.

Pakottavaan perhesyyhyn rinnastuvaa työntekijän palkatonta työstä poissaolo-oikeutta alle 10-vuotiaan lapsen välttämättömän huollon järjestämiseksi voidaan soveltaa edellä mainitussa lääkärin arviointiin perustuvassa tilanteessa. Jos lapsen vanhempi on neuvotellut koulun kanssa muista syistä lapselle koulusta poissaolo-oikeuden/päättänyt jättää lapsen pois varhaiskasvatuksesta, ei työntekijän työstä poissaolon lapsen huollon vuoksi voida katsoa olevan pakottavaan perhesyyhyn rinnastuvaa.

8. Etätyö

Maan hallitus suositteli 12.3.2020 etätyön käyttöä, jos työtehtävät sen mahdollistat. Hallitus teki yleisistunnossaan 6.5. periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Tässä päätöksessä suositusta etätyöskentelystä päätettiin jatkaa toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.

Teknologiateollisuus, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Tietoala ja Ammattiliitto Pro suosittelevat koronavirustilanteen aikana etätöistä sopimista kaikissa niissä töissä, joissa se suinkin on mahdollista. Liittojen solmimissa työehtosopimuksissa on suosituksia ja ohjeita etätyöstä, joita voidaan soveltaa tässä yhteydessä.

Yrityksissä on toisaalta tarve ryhtyä pohtimaan toimintamalleja, joita noudattamalla voidaan aikanaan palata etätyöstä työpaikoille hyviä suojautumiskeinoja noudattaen.

9. Turvallisuus ja varautuminen

Yhteiskunnan asteittain avautuessa koronariski kasvaa ja näin ollen näkyvien ja vaikuttavien turvallisuus- ja suojautumistoimenpiteiden merkitys korostuu entisestään. Teknologiateollisuus on yhdessä EK-liittoyhteisön kanssa valmistellut tietopaketin koronasuojautumisesta työpaikoilla. Aineisto auttaa yrityksiä turvallisen työn ja asiointipalvelujen järjestämisessä työpaikoilla.

Opas koostuu kolmesta osa-alueesta: turvallinen työ, turvallinen asiointi ja kuluttaminen sekä turvallinen liikkuminen. Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Jokainen yritys vastaa sen arvioinnista, mitkä käytännöistä soveltuvat niiden omaan toimintaan ja millä tavoin toteutettuina.

Oppaassa käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • Miten voidaan minimoida riskiä, että tartunnan saaneet tulevat samoihin fyysisiin tiloihin ja tartuttavat muita?
  • Miten voidaan minimoida riskiä tartuntojen leviämisestä huolehtimalla riittävän fyysisen etäisyyden järjestelyistä?
  • Miten voidaan minimoida riskiä tartuntojen leviämisestä samoissa tiloissa normaalisti työskentelevien tai käyvien henkilöiden keskuudessa huolehtimalla riittävän ajallisen etäisyyden järjestelyistä?
  • Miten voidaan minimoida tartuntariskejä pisara- tai kosketustartunnan kautta huolehtimalla tehokkaasti tilojen ja pintojen siivouksesta sekä henkilökohtaisesta hygieniasta? ​
  • Miten voidaan suojata työntekijöitä, asiakkaita tai matkustajia suojavarusteratkaisuilla ja miten he voivat suojata niillä itseään?

Oppaassa kerrotaan myös, millaisella prosessilla tarvittavat toimet on hyvä suunnitella ja toteuttaa, millaisia hankintoja yrityksen on ehkä hyvä harkita ja mitä muuta yrityksen on hyvä huomioida rajoitustoimia purettaessa. Opasta päivitetään tarvittaessa tilanteen, viranomaisohjeiden ja -suosituksien muuttuessa. Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen -opas löytyy tästä ja Teknologiateollisuuden Tyosuhdepalvelu.fi-sivustolta. Tässä linkki myös englanninkieliseen versioon

Lisäksi mm. Työturvallisuuskeskuksen (TTK), Työterveyslaitoksen (TTL), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valtioneuvoston sivuilta löytyy lisää monimuotoista koronaan liittyvää materiaalia.

10. Työntekijöiden henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on otettava huomioon myös käsiteltäessä työntekijöiden henkilötietoja koronavirukseen liittyen.

Työantaja ja nimetyt henkilöt, jotka tehtävissään käsittelevät terveystietoja, ovat vaitiolovelvollisia työntekijöiden terveystiedoista. Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi kuitenkin yleisesti tiedottaa muille työntekijöille (mahdollisesta) tartunnasta ja ohjata heitä varotoimiin ja esimerkiksi etätyöskentelyyn. Organisaation ulkopuolelle työnantaja voi tarvittaessa ilmaista yleisellä tasolla, yrityksen käytäntöjen mukaisesti, että työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään.

Tieto siitä, että työntekijä on palannut riskialueelta tai, että työntekijä on karanteenissa (antamatta lisätietoa syystä), eivät ole terveystietoja.

EK suosittelee, että työnantajat konsultoisivat työterveyshuollon palveluntarjoajaa tai muuta terveydenhuollon ammattilaista kaikista työnantajan näkemistä tarpeista kartoittaa henkilöstön tai yrityksessä vierailevien terveydentilaa eivätkä lähde itsenäisesti keräämään tällaisia tietoja. Tämä ei sulje pois matkustusohjeiden soveltamiseen liittyvää tiedustelua (esim. henkilön matkakohteista), kunhan siihen ei liity terveydentilatietojen selvittämistä.

Koulutusaineisto ja tietolähteitä

Korona ja työsuhde, PowerPoint-koulutusaineisto 24.7.2020
Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen -opas
Safe work, services and consumption and transport -guide  

Teknologiateollisuuden työsuhdepalvelu (työsuhdepalvelu, ohjeistusta koronatilanteesta)
Teknologiateollisuuden päivystys arkisin klo 9–16, puh. 09 1923 222 (työsuhdeneuvonta)
Teknologiateollisuuden aluetoimistot  (työsuhdeneuvonta)

EK:n ohjeet yrityksille (lääketieteellistä ohjeistusta ja vinkkejä riskien hallintaan)
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet työntekijöille, jotka ovat alttiita koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vakavammalle muodolle
Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeita työpaikoille koronavirusepidemiaan varautumisessa
Työterveyslaitoksen toimintaohje yrityksille 
Kelan tartuntatautipäiväraha
Ulkoasiainministeriö
Valtioneuvosto
Tietosuojavaltuutetun ohjeistus
Rajojen ylitys - valtioneuvoston 7.4. päättämät tiukennukset
Lomake työantajalle - välttämätön maahantulo FI/ENG
Työturvallisuuskeskus: Koronaviruksen ennaltaehkäiseminen teollisuudessa - varautumiskäytäntöjä