Mats Eriksson

Digitalisaatiosta tuottavuutta ja lisäarvoa myös kaivoksissa

Turvallisuus, tuotekehitys, tutkimus ja dataan pohjautuva kehittäminen on pitkään ollut keskiössä kaivos- ja urakointiteollisuuden aloilla.

Kaivostoiminnan tuottavuutta ja turvallisuutta parannetaan prosessien kehittämisen lisäksi yhä vahvemmin automaation- ja digitalisaation keinoin. Kaivoksen toimintaa voidaan seurata ja parantaa älykkäillä palveluilla ja laitteiden käyttäjät voivat harjoitella laitteiden käyttöä virtuaaliympäristöissä. Lisäksi kaivoksen toiminnan seuranta helpottuu ja nopeutuu, kun laitteita pystytään seuraamaan kokonaisvaltaisesti ja reaaliaikaisesti.

Tuottavuuden parantaminen ja prosessien digitalisointi vaatii ennen kaikkea asiakkaan liiketoiminnan tuntemista.

Kaivosten digitalisoituessa verkkoon kytketyt laitteet, tuotteet ja muut hyödykkeet tuottavat valtavasti dataa. Ne muodostavat älykkäiden esineiden ja palvelujen verkon, jonka avulla on mahdollista saada yhä tarkempaa tietoa prosessista, jolla malmiesiintymästä tuotetaan metallia. Digitalisaatio lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Esimerkiksi poralaitteeseen integroitu 3D-skannausjärjestelmä voi kerätä ja tuottaa reaaliaikaisesti kaivosympäristöstä tietoa, jota hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa sekä laitteen optimoinnissa.

Yleinen prosessituntemus ei siis enää riitä; tuottavuuden parantaminen ja prosessien digitalisointi vaatii ennen kaikkea kulloisenkin asiakkaan liiketoiminnan ja toimintaprosessin syvällistä tuntemista.

Puhtaampaa ilmaa ja älykkäämpää energiaa

Ympäristövaikutusten minimointi on kaivosteollisuudelle tärkeää. Kehitystavoitteet kohdistuvat esimerkiksi vaihtoehtoisten energialähteiden käytön lisäämiseen sekä ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien tuotantotapojen kehittämiseen. Fossiilisista polttoaineista pyritään eroon kehittämällä dieselmoottorit korvaavaa akkukäyttöistä teknologiaa. Kaivokset pääsevät samalla eroon saastuttavista dieselpäästöistä ja pystyvät vähentämään kallista ilmanvaihtoa maan alla.

Sandvik on ollut sähkökäyttöisten kaivoslaitteiden edelläkävijä jo pitkään. Ensimmäinen sähköinen lastauslaite esiteltiin jo 1982, ja nykyään Sandvikillä on maailman laajin tarjonta sähkökäyttöisiä lastauskoneita. Akkuteknologian kehitys on mahdollistanut sen, että toisin kuin muiden valmistajien laitteissa, Sandvikin maanalaisen lastauskoneen akkuja ei tarvitse vaihtaa. Ne voidaan pikaladata kaivoksen sähköverkkoon liitetyn latausaseman kautta.

Sandvik on tuonut markkinoille myös sähköisellä voimansiirrolla toimivan poralaitteen, jonka akku latautuu sähköverkosta porauksen aikana ja toimii sitten energiavarastona. Näin pystytään optimoimaan poraustehoa ja tasaamaan kaivoksen sähkönkulutusta.

Aina sähkö ei kuitenkaan ole vaihtoehto. Sandvik on ensimmäinen valmistaja, joka pystyy tarjoamaan vähäpäästöiset dieselmoottorit lastaus- ja kuljetuskalustoon.

Haasteet kannustavat kehittymään

Kaivosteollisuudessa uusia malmioita ja esiintymiä löydetään entistä vähemmän. Uusien esiintymien ja malmioiden mineralisaatio/rikastaminen on yhä mutkikkaampaa. Suurista avolouhoksista tulee syvempiä, mikä aiheuttaa siirtymistä avolouhoksista maan alle. Malmien metallipitoisuudet alenevat, kuljetusetäisyydet pitenevät ja kysyntä nousee. Myös raaka-aineiden hinnat vaihtelevat ennalta arvaamattomasti. Maanalaisten kaivosten suunnittelu, kehittäminen ja toiminta tulevat entistä haasteellisemmaksi. Kun tähän lisätään energian hinnan nousu ja todellisten energiavajeiden lisääntyminen sekä paine rajoittaa hiilidioksidipäästöjä, on selvää, että ala on suurten muutosten edessä.

Digitalisaatio luo omalta osaltaan puitteet haasteiden ja muutosten hallinnalle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Kaiken kaikkiaan suhdanneherkkä liiketoimintaympäristö tarjoaa Sandvikille mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja haasteita. Keskitymme tarjonnan, tuotteiden ja palveluiden kehityksellä tehostamaan asiakkaiden kivenlouhinnan sujuvuutta ja kustannustehokkuutta entistä ympäristöystävällisemmin.  

Mats Eriksson
President, Load & Haul
Sandvik Mining and Rock Technology
home.sandvik

 

Kommentit (0)