Ammattikorkeakouluista annetun VN:n asetuksen ja OKM:n ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereitä koskevan asetuksen muuttaminen

Lausunto
Teknologiateollisuus ry pitää uuden rahoitusmallin kokonaisuutta tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana. Ehdotettu jatkuvan oppimisen sekä työllistymisen ja sen laadun rahoitusosuuksien kasvattaminen on erityisen tärkeää.

Osaajavajeeseen vastaamiseksi tutkintokattoja tulee lisäksi joustavoittaa vision toimeenpanoa valmistelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti ja tämän tulisi tapahtua jo vuodesta 2019 alkaen.

Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyys näkyy niiden järjestämässä koulutuksessa, tki-toiminnassa ja rahoitusmallissa. Koulutuksen perusteella määräytyvän rahoitusosuuden tulee olla vähintäänkin esitetty 76 %.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030-vision tavoitteiden saavuttamiseksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja profiloitumisen merkitys on keskeistä ja tulevaisuuteen suuntautuvan strategiaperusteisen rahoituksen painoarvon kasvattaminen perusteltua. Korkeakoulujen ohjauksen kehittämistä tulee jatkaa, tietopohjaa vahvistaa, päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisätä ja osallistaa sidosryhmät intensiivisesti kehittämistyöhön. 

Ehdotettu uusi rahoitusmalli ja eduskunnan käsittelyssä oleva esitys ammattikorkeakoululain muuttamisesta vievät ammattikorkeakoulujen ohjausta oikeaan suuntaan, ja Teknologiateollisuus ry pitää molempia esityksiä ensiarvoisen tärkeinä.

Koko lausunto (pdf).