Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot

Uutinen
Tuore selvitys tarjoaa uutta tietoa seitsemän toimialan käyttämistä reiteistä eri puolilla maata. Teknologiateollisuudelle koko Suomen kattava tieverkko on elintärkeä.

Suomessa on totuttu mittaamaan tieliikenneväylien merkitystä lähinnä ajoneuvomäärien ja tonnien muodossa. Uusi selvitys tuo tarkasteluun uuden mittarin: eri tieosuuksia tulee arvioida myös sen kautta, miten paljon arvoa (euroja) niiden kautta kuljetetaan. Tarjolla on nyt uutta tietoa seitsemän toimialan käyttämistä reiteistä eri puolilla maata.

Tieliikenneväyliin tehtävät investoinnit – niin kunnossapito kuin uudet tiehankkeet – ovat kauaskantoisia kansantaloudellisia valintoja. Elinkeinoelämän tarpeita selvitettäessä päättäjät ovat hyödyntäneet tyypillisesti kahdentyyppisiä kriteereitä: on tarkasteltu, kuinka paljon rekkoja eri tieosuuksilla kulkee ja kuinka raskasta lastia ne kuljettavat. Tieinvestointien panos-hyöty-tarkastelusta on kuitenkin puuttunut keskeinen taloudellinen näkökulma: kuinka paljon arvoa (euroja) yksittäisillä tieosuuksilla eri puolilla Suomea kuljetetaan.

Tämä tieto on nyt tuotettu selvityshankkeessa, jonka on ovat teettäneet Teknologiateollisuus, Elintarviketeollisuus, Kemianteollisuus, Infra ry, Metsäteollisuus, MTK, Keskuskauppakamari ja Liikennevirasto ja sen on tuottanut WSP Finland Oy. Tavoitteena on ollut arvioida, millainen rooli tieverkolla on elinkeinoelämän tuotanto- ja toimitusketjuissa. Selvitys on tehty elinkeinoelämää laajasti edustavien ja samalla liikenneinfrastruktuuria runsaasti käyttävien toimialojen näkökulmista.

”Arvopohjainen tarkastelu tarjoaa erittäin tärkeän laajennuksen tieverkon analyysiin”, sanoo Teknologiateollisuuden toimintaympäristöjohtaja Helena Soimakallio. ”Selvityksen tuloksena voidaan tunnistaa sellaisia verkon osia, joilla liikkuva tavaravolyymi on melko pieni, mutta taloudellinen arvo hyvin korkea.” Teknologiateollisuus ja rakennustoiminta poikkeavat tieverkon käytön osalta muista toimialoista. Ne käyttävät merkittävästi kattavasti koko Suomen tiestöä, myös alemman tieverkon eli kantateiden ja seututeiden tarjoamia yhteyksiä.

Uusia vaatimuksia tieverkolle

Arvotarkastelu auttaa hahmottamaan, mitkä tieosuudet ovat erityisen kriittisiä toimitusketjun eri osien näkökulmasta: häiriöiden taloudelliset vaikutukset eroavat  sen mukaan, onko lastina raaka-ainetta vai valmiita tuotteita. Tämä tuo olennaista lisäinformaatiota päättäjille, kun he arvoivat liikenneväylien kehittämistoimien ja investointien maantieteellistä kohdentamista. Teollisuuden toimitus- ja tuotantoketjujen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että reitit raaka-ainelähteiltä tuotantolaitoksiin ja edelleen kulutuspisteisiin ja vientisatamiin ovat sujuvia. Pääteiden merkitys on erittäin suuri lähes kaikilla toimialoilla. Kokonaiskuva Suomen tiekuljetusten arvosta ja tonneista nostaa nelostien erittäin tärkeään asemaan.

Kun perinteiset tonni- ja ajoneuvomittarit korostavat tiestön fyysisiä perusrakenteita, arvoon perustuvassa tarkastelussa painottuvat erityisesti liikennereittien sujuvuus, häiriöttömyys ja ennakoitavuus. Ei riitä, että sillat kestävät rekkojen painot, vaan tuotteiden on liikuttava täsmällisesti aina vientisatamaan tai vähittäismyyntiin asti. Samalla liikeväylien käyttäjien asiakastarpeet kasvavat: yritykset painottavat aiempaa voimakkaammin ajantasaista liikennetietoa ja häiriöiden ennakointia. Tämän valossa liikenne- ja väylätietojen digitalisaation hyödyntäminen korostuu entisestään.

Arvokriteeri ei syrjäytä paino- tai ajoneuvomäärätarkastelua. Päinvastoin niitä tulee hyödyntää rinnakkain, jotta kaikkien toimialojen tarpeet ja toimitusketjun eri osuudet tulisivat katetuiksi. Jatkossakin tarvitaan lisää ohituskaistoja, sujuvia liittymiä, yhtenäisiä nopeustasoja sekä hyvää pääsyä terminaaleihin ja satamiin.

Teknologiateollisuus tarvitsee koko Suomen kattavan tieverkon

Teknologiateollisuus erottuu tieverkon käytön osalta muista toimialoista. Se käyttää kattavasti Suomen koko tiestöä, myös alemman tieverkon eli kantateiden ja seututeiden tarjoamia yhteyksiä.

Arvopohjaisessa tarkastelussa teknologiateollisuuden kuljetustarpeet erottuvat muista toimialoista vielä selvemmin: Kuljetusten tonninmäärät ovat pieniä, mutta niiden arvo erittäin korkea. Lisäksi kuljetukset jakautuvat laajasti koko tieverkolle. Teknologiatuotteiden kuljetuksia on erityisen runsaasti kaupunkiseuduilla ja tuotantolaitosten yhteydessä. 

"Tieverkon kehittämistä ja kunnossapitoa koskevissa päätöksissä ja valinnoissa on ehdottomasti otettava huomioon väylien kuljetussuoritteiden arvo", Soimakallio toteaa. "Tarve korostuu teknologiateollisuuden kaltaisilla korkean jalostusasteen toimialoilla, joiden tuotteista suuri osa suuntautuu vientiin."

Teknologiateollisuuden toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Yritysten sijoittumiseen vaikuttavat paitsi ammattitaitoisen ja koulutetun työvoiman saatavuus, myös käytettävissä olevat liikenneyhteydet. Näin ollen kattava, toimiva ja hyvässä kunnossa oleva tieverkko on olennainen osa vetovoimaista toimintaympäristöä ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys.

Lue selvitys kokonaisuudessaan.Lisätiedot:

Helena Soimakallio, toimintaympäristöjohtaja

Teknologiateollisuus

040 550 7706, helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi 

 

Tiina Haapasalo, johtava asiantuntija

Elinkeinoelämän Keskusliitto

040 7631482 tiina.haapasalo@ek.fi