Jatkuva oppiminen tarvitsee uudenlaisia väyliä korkeakouluihin

Lausunto
Teknologiateollisuus on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Teknologiateollisuus on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Hallitus ehdottaa muutoksia lakeihin mm. siten, että tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavaa koulutusta voitaisiin tarjota tilauskoulutuksena myös Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisille esimerkiksi yritysten tai yritysverkostojen hankkimana. Teknologiateollisuus ry kannattaa esitettyjä muutoksia.  

–Jatkuvalle oppimiselle tarvitaan erilaisia väyliä myös korkeakouluihin. Avoimen korkeakoulujen tarjonnan kehittäminen, erillisvalintojen sujuvoittaminen ja räätälöityjen opintomoduulien tarjonta tilauskoulutuksena ovat tervetulleita avauksia. Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on teknologiayrityksille yhä tärkeämpi kilpailukykytekijä, Teknologiateollisuuden innovaatiojohtaja Mervi Karikorpi arvioi.

– Oppiminen ja osaamisen kehittäminen tapahtuu usein töitä tehdessä ja verkostoissa. Tilauskoulutusta koskevat esitykset mahdollistavat sen, että yritykset ja yritysverkostot voivat räätälöidä yliopisto- ja/tai ammattikorkeakoulukumppaneiden kanssa moduuleita ja tutkintoon tai tutkinnonosaan johtavia koulutuksia siten, että ne tukevat verkostoissa tehtävää tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä.

Teknologiateollisuus ry selvitti keväällä 2018 jäsenyritysten näkemyksiä osaajatarpeista vuosina 2018 - 2021 sekä työn ja osaamistarpeiden muuttumisesta. Selvityksen mukaan teknologiateollisuudessa tarvitaan vuosina 2018 - 2021 yli 53 000 uutta osaajaa, joista 60 % korkeakoulutettuja. Osaamistarpeissa korostuivat automaation, robotiikan, ohjelmoinnin, data-analytiikan, tekoälyn ja muun teknologiaosaamisen ohella uusiin liiketoimintamalleihin, palveludesigniin, asiakkuuksien hallintaan, myyntiin ja markkinointiin ja johtamiseen liittyvät osaamiset.

– Globaalissa toimintaympäristössä toimivissa teknologiayrityksissä on kasvavaa kysyntää uusimpaan tutkimustietoon ja uusiin teknologioihin ja niiden soveltamiseen liittyville moduuleille ja tutkinnonosille, Karikorpi toteaa. Hallituksen ehdottama tilauskoulutusmalli olisi myös toimiva muuntokoulutuksen työkalu tilanteissa, joissa yrityksen toiminnassa tai kokonaisilla toimialoilla on ennakoitavissa isoja rakenteellisia muutoksia. Teknologiateollisuus ry on sitoutunut yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa kokoamaan kysyntälähtöisesti yritysverkostoja esim. digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvän osaamisen vahvistamiseksi.

– On tärkeää, että korkeakoulujen roolia jatkuvan oppimisen edistäjinä edelleen vahvistetaan, Teknologiateollisuuden Mervi Karikorpi sanoo. – On tärkeää, että myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleja ja ohjausta uudistetaan ja että ne kannustavat korkeakouluja ottamaan aktiivisen roolin jatkuvan oppimisen edistämisessä.

Teknologiateollisuus katsoo, että Tutkimus- ja innovaationeuvoston 2030 visio ja Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visio ja niiden toimeenpano tarjoavat hyvät lähtökohdat innovaatio- ja osaamisjärjestelmän kehittämiselle. Erittäin tärkeää on, että toimeenpanoa jatketaan tavoitteellisesti myös seuraavan hallituskauden aikana.

–Teknologiakehityksen nopeutuminen ja globaalin toimintaympäristön muutokset tekevät oppivelvollisuudesta elinikäistä, Karikorpi toteaa. – Osaamis- ja osaajatarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia sekä yrityksiltä itseltään että korkeakouluilta, oppilaitoksilta ja päättäjiltä.

Tutustu lausuntoomme kokonaisuudessaan