Kasvuvoima-kartoitus: Osaajien saatavuus ja kyky uudistua tärkeimmät kasvun edellytykset

Artikkeli
Noin 60 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä vastasi kevään 2018 aikana Kasvuvoima-kartoitukseen osana alueellisten Kasvuverkostojen toimintaa. Pääosin pk-yrityksistä koostunut vastaajien joukko näki osaajien saatavuuden merkittävimpänä yksittäisenä kasvun edellytyksenä. Reilut puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä tavoittelee yli 10 prosentin vuosittaista kasvua.

58 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen edustajaa vastasi kevään 2018 aikana Kasvuvoima-kartoitukseen Kasvuverkostot-toiminnan pilottialueilla Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa. 

Kartoituksessa kysyttiin yritysjohdolta ja omistajilta heidän näkemyksiään yritystensä kasvun edellytyksistä ja haasteista.

– Kaikki kyselyyn vastanneet pyrkivät kasvamaan – yli puolet tavoittelee yli 10 prosentin vuosittaista kasvua ja lähes kolmasosa yrityksistä pyrkii kaksinkertaistamaan liikevaihtonsa viiden vuoden aikana. 58 % vastaajista näki kasvukykynsä hyvin tai erittäin vahvana seuraavien kahden vuoden aikana, Kasvuvoima-kartoituksen toteuttanut Juha Usva Straquestista kertoo.

Kun yrityksiä pyydettiin määrittelemään kasvunsa merkittävimmät haasteet, huomattiin, että yritysten tilanteet vaihtelevat merkittävästi. Noin puolet yrityksistä totesivat haasteiden liittyvän enimmäkseen kasvun lähteiden löytämiseen ja kasvun kiihdyttämiseen, kun taas noin kolmasosalla painopiste on kasvun kiihdyttämisessä ja sen hallinnassa.

Kasvun edellytyksistä kysyttäessä osaajien saatavuuteen liittyvät haasteet nousivat vahvasti esiin. Myös sisäinen uudistuminen – oman toiminnan kehittäminen, kasvuun sopeutuminen ja uudet toimintatavat – sai useita mainintoja.

– Digitalisaatioon liittyvät asiat olivat vastaajien maininnoissa vasta 10. sijalla. Kuitenkin toisaalla kyselyssä nousi selkeästi esiin, että huomattava osa vastaajista pyrkii uudistamaan liiketoimintaansa jatkossa. Noin viideosa vastaajista uskoo merkittävimpien kilpailijoiden tulevan tulevaisuudessa toimialan ulkopuolelta.  Kun yritykset samalla kokevat, että digitalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja oma osaaminen ei ole kovin vahvaa, olisi voinut kuvitella että digitalisaatio olisi nostettu voimakkaammin esille myös haasteita kysyttäessä. Ehkäpä yritykset eivät oikein osaa miettiä, kuinka asian kanssa tulisi edetä, Usva pohtii.

Suuri osa vastaajista piti liiketoimintamallien uudistamista ja uusien liiketoimintojen käynnistämistä tärkeänä kasvumahdollisuuksien lähteenä lähitulevaisuudessa.

– Samalla olisi tärkeää pohtia, mitä muuta organisaatiolta ja toimintatavoilta edellytetään, jotta kasvu ja uudistuminen omassa yrityksessä onnistuu, Usva sanoo viitaten yrityksen sisäiseen uudistumiseen.

Kasvusavotassa pk-yritykset syventyvät kasvun määrätietoiseen tekemiseen

Usva korostaa, että Kasvuvoima-kartoitus on ennen kaikkea työkalu yritysten oman toiminnan analysoimiseen ja kasvun tukemiseen.

– Tärkeä osa Kasvuvoima-kartoitusta on analyysiosa, jonka perusteella yritykset voivat suunnitella omia kasvua tukevia toimenpiteitään. Analyysin tuloksena yritykset saavat kuvan omista kyvykkyyksistään, rakenteistaan ja muista uudistumiseen ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Tulosten avulla on helpompi tunnistaa ja käynnistää oikeita kehitystoimenpiteitä kasvustrategian toteuttamiseksi.  Liiketoimintamallien innoavatiivinen uudistaminen ei varmasti ole helppoa, jos yritys vaikka huomaa puutteita  sisäisessä yhteistyössä, ketteryydessä kokeilla uusia asioita ja asiakaslähtöisyydessä.

Teknologiateollisuuden Kasvuverkostot käynnistävät pilottialueilla kevään aikana vertaissparrausta hyödyntäviä Kasvusavotta-pienryhmiä. Kasvukartoituksen tuloksista on apua Kasvusavotta-yritysten kärkihankkeiden ja yhteisten teemojen määrittelyssä. 

Kasvuvoima-kartoituksen yhteenveto (pdf)

Lue lisää: Teknologiateollisuuden Kasvuverkostot

Teksti: Sini Kaukonen

Katso, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden toukokuun uutiskirjeestä.