Komission ehdotus eEvidense-tietojen annosta ongelmallinen

Lausunto
Teknologiateollisuus suhtautuu varauksella komission ehdotukseen velvoittaa pilvi- ja viestintäpalveluiden tarjoajat antamaan toisen jäsenvaltion viranomaisille rikosoikeudellisessa tutkinnassa tietoa suoraan kyseisen maan viranomaisen päätöksellä.

Ehdotus lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa, koska yritysten pitäisi nimetä erillinen oikeudellinen edustaja ja järjestää valmiudet vastata tiukkoihin määräaikoihin.

Yritysten oikeussuojakeinot ovat asetusehdotuksessa vaillinaiset eikä mahdollisia ristiriitatilanteita eri säädösten välillä määräysten täytäntöönpanossa ole riittävästi otettu huomioon.

Yrityksille ei myöskään ehdoteta oikeutta korvaukseen viranomaisten avustamisesta. Mahdollisissa korvauksissa noudatettaisiin määräyksen antavan valtion kansallisia säännöksiä ja prosesseja.

Oikeusministeriö keräsi kommentteja Suomen kannan muodostamisen tueksi. Asiaa käsitellään seuraavaksi eduskunnassa, jossa Suomen kanta ehdotukseen vahvistetaan lähiviikkoina. Lue koko lausunto.