Nuoret puhuvat: teknologia on viihdettä, mutta myös ratkaisuja maailman ongelmiin

Tiedote
Tuoreen kyselyn mukaan pojat ovat yläkoulusta lähtien huomattavasti tyttöjä innostuneempia teknologia-alasta. Tyttöjen vastauksissa korostuvat erilaiset teknologiaan liittyvät huolenaiheet ja kokemus siitä, etteivät he ymmärrä tai osaa käyttää teknologiaa.

Tuoreen kyselyn mukaan enemmistö yläkoululaispojista pitää teknologiaa kiinnostavana tulevaisuuden alana, mutta tytöt suhtautuvat varauksellisemmin. Pojat ovat yläkoulusta lähtien huomattavasti tyttöjä kiinnostuneempia työskentelemään tulevaisuudessa teknologian parissa.

Teknologiateollisuus halusi selvittää erityisesti yläkouluikäisten nuorten näkemyksiä ja mielikuvia teknologiasta. #MihinEiMuka-verkkokyselyyn vastasi 881 nuorta, joista 71 % oli tyttöjä.

Vastauksista nousi esiin myös tyttöjen heikko luottamus omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyihinsä työskennellä teknologian parissa. Tyttöjen avoimissa vastauksissa teknologia koettiin pelottavaksi. Tytöt myös ajattelevat, etteivät he ymmärrä tai osaa käyttää teknologiaa. Pojat taas korostivat teknologiaa mielenkiintoisena haasteena, joka pitää sisällään paljon mahdollisuuksia.

Tytöt ovat koulussa hyviä luma-aineissa, mutta he eivät kuitenkaan usko omiin kykyihinsä.

Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntynen ihmettelee ristiriitaa: tytöt ovat koulussa hyviä luma-aineissa, mutta he eivät kuitenkaan usko omiin kykyihinsä.

- Tarvitsemme innostavia naisroolimalleja ja ymmärrystä siitä, että työ teknologia-alalla voi olla hyvinkin ihmisläheistä. Tässä meillä aikuisilla on suuri rooli, Pöntynen toteaa.

Nuorten mielikuvissa teknologia on laitteita ja vapaa-aikaa - mahdollisuuksia nähdään myös esimerkiksi ilmasto- ja terveyshaasteiden ratkaisemiseen

Teknologiasta tuli kyselyyn vastanneille useimmiten mieleen ”laitteet” ja ”viihde”. Myös ”virtuaalinen todellisuus” ja ”robotisaatio” nousivat vastauksissa esiin. Avoimissa vastauksissa nuoret peilasivat usein teknologiaa sosiaalisen elämänsä kautta ja monet huolenaiheista liittyivät teknologian ja sosiaalisen kanssakäymisen vastakkainasetteluun. Teknologian nähtiin helpottavan arkea, mutta sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin oltiin huolissaan. Erityisesti tytöt olivat myös huolissaan teknologian aiheuttamasta riippuvuudesta. Toisaalta teknologian nähtiin myös vahvistavan sosiaalisia kontakteja.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet nuoret näkivät, että teknologialla voi ratkaista maailman isoja ongelmia.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet nuoret näkivät, että teknologialla voi ratkaista maailman isoja ongelmia. Pojat suhtautuivat tyttöjä myönteisemmin teknologiaan ongelmien ratkaisijana. Varauksellisimpia ovat yläkoululaiset tytöt. Vanhemmat opiskelijat ja jo työelämässä jo olevat nuoret luottivat teknologian kykyyn ratkaista ongelmia huomattavasti yläkoululaisia vahvemmin. Yläkoululaisten avoimissa vastauksissa korostuivat eettiset kysymykset ja ihmisen rooli teknologian käyttäjänä.

Nuorten mielestä teknologiassa on potentiaalia erityisesti ilmasto- ja ympäristökysymysten, terveyteen ja työttömyyteen liittyvien ongelmien sekä koulunkäynnin mahdollistamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

- Vastauksista näkyy nuorten fiksuus ja tiedostavuus sekä huoli maailman tilasta. Myös teknologian kohdalla pohditaan paljon eettisiä kysymyksiä. On hienoa, että niin moni nuori näkee teknologiassa myös mahdollisuuksia korjata maailman epäkohtia, Leena Pöntynen sanoo. 

MyTech-ohjelma luo linkin koulun ja tosielämän välille

Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden mielikuvilla teknologiasta ja teknologia-alasta on iso merkitys, sillä monia tulevaisuuden kannalta tärkeitä aine- ja opiskeluvalintoja tehdään näissä elämänvaiheissa. Tähän tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi yläkouluille ja lukioille suunnattu Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelma, jossa oppimisprojekteihin sisältyy opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun.

- On tärkeää, että nuoret saavat tietoa siitä, mitä teknologialla yhteiskunnassa ja yrityksissä tehdään ja millaista osaamista sen kehittämiseen tarvitaan. Pyrimme MyTech-ohjelman kautta antamaan nuorille teknologia-alasta myös sellaista tietoa, johon he eivät omassa kokemuspiirissään törmää, Leena Pöntynen sanoo.

Teknologiateollisuus toteutti vuoden 2019 alussa nuorille verkkokyselyn, jossa haluttiin kuulla erityisesti yläkouluikäisten näkemyksiä teknologiasta. Kysely oli osa Ellun Kanojen kanssa tehtyä -kampanjaa, jossa kyselyn vastaajat haettiin tubettajien somesisältöjen kautta.

Kyselyn aineisto kerättiin tammikuun 2019 aikana, kyselyyn vastasi 1028 nuorta, joista relevantiksi tutkimusaineistoksi suodatettiin 881 vastaajaa, jotka olivat vastanneet kaikkiin taustamuuttajakysymyksiin. Vastaajista 40 % oli yläkouluikäisiä ja loput pääosin toisen asteen opiskelijoita. Vastaajista 71 % oli tyttöjä.

#MihinEiMuka-kyselyn tulosraportti

 
Lisätietoja:

Leena Pöntynen, @leenapontynen

Koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

040 130 6113, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Artikkeli on mukana maaliskuun uutiskirjeessä.