Veroriidoissa voi edelleen valita kaksi valituspolkua

Uutinen
Maan hallitus on antanut lakiesityksen verotuksen kansainvälisistä riidanratkaisumenettelyistä (HE 308/2018). Lailla saatetaan voimaan EU:n riitojenratkaisudirektiivi. Kansainvälisen verotuksen periaatteiden mukaisesti pyrkimyksenä tulee olla kaksinkertaisen verotuksen poistaminen.

Nykyisin käytössä olevat riidanratkaisumenetelmät eivät ole olleet riittäviä, jotta kaksinkertainen verotus onnistuttaisiin poistamaan. Siksi Teknologiateollisuus pitää myönteisenä, että keskinäisestä sopimusmenettelystä eli ns. MAP-prosessista saadaan oma lakikokonaisuutensa. Lisäksi uudistus laajentaa riidanratkaisudirektiivin mukaisen välimiesmenettelyn koskemaan myös muita kuin siirtohinnoitteluun ja kiinteän toimipaikan tuloon liittyviä tapauksia.

Teknologiateollisuus antoi asiasta lausunnon syyskuussa. Liitto kiinnitti huomiota mm. esityksessä olleeseen epäkohtaan, jonka myötä verovelvollisen olisi pitänyt valita, saattaako asiansa käsittelyyn kansallisessa valitusasteessa vai lain (riidanratkaisudirektiivin) mukaisessa keskinäisessä sopimusmenettelyssä.

– Tällaista valintapakkoa olisi voitu pitää Suomen perustuslain vastaisena, sillä jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Valmisteluprosessin seurauksena laajaa keskustelua aiheuttanut valintapakko on poistettu lopullisesta hallituksen esityksestä, sanoo johtava asiantuntija Maria Volanen Teknologiateollisuudesta.

Hallituksen esityksen käsittely jatkuu vielä alkuvuonna. Uusi laki tullee voimaan 30.6.2019.

Lisätietoa: https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisemiseen-esitetaan-uutta-saantelya