Verotuksella kannusteita investointeihin

Tiedote
Suomi tarvitsee investointeja. Yritysten mukaan kannustava yritysverotus vauhdittaisi investointeja. Sillä olisi myös merkittävä vaikutus työllisyyteen.

Suomen tavara- ja palveluvienti polkee paikallaan jo kuudetta vuotta, ja menetämme markkinaosuuksia ennen näkemättömällä tavalla. Talous ei ole kestävällä pohjalla, ellei vientiä saada uudelleen kasvuun. Nykyisellä investointien määrällä kansantalouden pääomakanta rapistuu: uudet investoinnit eivät riitä korvaamaan edes pääoman kulumista.

- Investoinnit pitää saada käyntiin, koska niiden kautta yrityksillä on mahdollisuus uudistua ja parantaa reaalista kilpailukykyään. Tämä lisäisi talouskasvua, tuottavuutta ja työllisyyttä sekä parantaisi julkisen talouden tasapainoa, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen painottaa.

Yli 90 prosentilla yrityksistä tarve investoida, mutta tarvittavaa rahoitusta vaikea saada

Taloustutkimus on selvittänyt Teknologiateollisuuden toimeksiannosta, millainen yritysveromalli kannustaisi yrityksiä investoimaan Suomeen. Kyselyssä tarjottiin kahdeksaa erilaista yritysveromallia. Yritysten näkemyksen mukaan kasvuun ja investointeihin kannustaisivat parhaiten veromallit, joissa yritysverotusta myöhennetään. Peräti 82 prosenttia jäsenyrityksistä kannattaa yhteisöverotuksen myöhentämisen sisältävää mallivaihtoehtoa. Näistä selvästi mieluisin yrityksille on malli, jossa yritysverotusta myöhennetään osingonjakohetkeen, yhteisöverokantaa (20 %) eikä osinkoverotusta muuteta nykyisestä.

Tutkimuksessa kysyttiin yritysten investointitarpeita Suomessa. Yli 90 prosenttia yrityksistä näkee tarvetta kiinteisiin investointeihin sekä peräti 95 prosenttia henkilöstöön ja osaamiseen. Mutta tarve investoida ei muutu investoinniksi, ellei yrityksillä ole myös kykyä investoida.

- Kyselyyn saamiemme vastausten mukaan peräti 60 prosentilla 1-10 henkilöä työllistävistä ja 45 prosentilla 10-50 henkilöä työllistävistä yrityksistä on ollut vaikeuksia saada tarvitsemaansa investointirahoitusta, toteaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Yritykset kertovat, että investointirahoituksen saamisen ehdot ovat jo niin kestämättömiä, että Suomeen investointi on hankalaa. Investointikykyä tulisi siten parantaa kaikin keinoin, myös yritysverotuksen uudistuksella.

Vaikutus voisi olla jopa 20.000 työpaikkaa

Yritysverotuksen muutos lisäisi yritysten mukaan merkittävästi yritysten kiinteitä ja henkilöstöinvestointeja. Yritysten arvion mukaan verotusta osingonjakohetkeen myöhentävät mallit lisäisivät yritysten investointeja noin 20 prosentilla seuraavien kolmen vuoden aikana ja parantaisivat työllisyyttä yli 20.000 henkilöllä. Varausmalli lisäisi investointeja 11 prosentilla ja työpaikkoja noin 11.000:lla.

Kansantaloudelliset vaikutukset arvioidaan selvityksessä työllisyyden paranemisen ja näin syntyvien palkkaperusteisten verotulojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksutulojen kautta. Välitöntä verotulojen vähenemistä kompensoivat lisäksi työttömyyden vähenemisen myötä tulevat julkisen menojen säästöt sekä investointien aikaansaamat dynaamiset vaikutukset verotuottokertymään.

Yritykset toivovat yritysverotuksen uudistamista

Taloustutkimuksen selvityksen perusteella yritykset toivovat isoa muutosta yritysverotukseen, mutta myös investointivaraus saa kannatusta. Näistä investointivaraus olisi toteutettavissa nopeammin. Hallitusohjelma sisältää kirjauksen varausmallin selvittämisestä. Varausmallin kannustavuus investointeihin edellyttää, että varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi yhteisöveroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja vastaan.

Yritysverotusta ja varausmallia tultaneen käsittelemään kevään 2017 puoliväliriihessä.

- Verotuksen vaikutuksia on vaikea täsmällisesti ennakoida. Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy avoimia kysymyksiä ja odotamme mielenkiinnolla tekeillä olevia selvityksiä saadaksemme vielä lisää tietoa eri vaihtoehtoihin liittyen. Jäsenistömme kanta on kuitenkin selvä, Turunen summaa.

Tavoitteena tulisi olla yritysverolainsäädännön kokonaisuudistus, jolla yritysten investoinnit kasvavat ja kilpailukyky paranee. Suomelle tämä tarkoittaisi talouskasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainon parantumista. Käynnissä olevien kansainvälisten verouudistusten myötä yrityksen tuottoa verotetaan yhä painokkaammin siellä maassa missä tuotto syntyy. Mikäli Suomeen ei saada investointeja, tulee Suomesta poistumaan tekijöitä, joiden perusteella voitaisiin sanoa, että tuotto syntyy Suomessa – mm. tuotanto, T&K, henkilöstö, pääomat, osaaminen. Saamalla investoinnit kasvuun Suomessa, turvataan myös se, ettei Suomi jää verotulojen jakautumisessa häviäjäksi.

Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu

Lisätietoja:

Sanna Rauhansalo, johtaja elinkeinopolitiikka, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 340 6174
Jukka Palokangas, pääekonomisti, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 750 5469
Maria Volanen, veroasiantuntija, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 532 3744
Pasi Holm, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy, puh. 050 374 7462