Yliopistoista annetun VN:n asetuksen ja OKM:n yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereitä koskevan asetuksen muuttaminen

Lausunto
Teknologiateollisuus ry pitää uuden rahoitusmallin kokonaisuutta tarkoituksenmukaisena ja kannatettavana.

Ehdotettu jatkuvan oppimisen sekä työllistymisen ja sen laadun rahoitusosuuksien kasvattaminen on erityisen tärkeää ja myönteistä. Teknologiateollisuus ry katsoo, että ehdotettu kansainvälisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen painoarvon kasvattaminen on Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030-vision tavoitteiden mukaista ja pitää tärkeänä, että laskentakriteerit kannustavat yliopistoja myös yritysten kanssa tehtävään tutkimusyhteistyöhön.

Vision tavoitteiden saavuttamiseksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja profiloitumisen merkitys on keskeistä ja tulevaisuuteen suuntautuvan strategiaperusteisen rahoituksen painoarvon kasvattaminen perusteltua. Korkeakoulujen ohjauksen kehittämistä tulee jatkaa, tietopohjaa vahvistaa, päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisätä ja sidosryhmät osallistaa intensiivisesti kehittämistyöhön. 

Rahoitusmallin muutosten lisäksi osaajavajeeseen vastaamiseksi tutkintokattoja tulee joustavoittaa vision toimeenpanoa valmistelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti jo vuodesta 2019 alkaen.

Tämä on erityisen tärkeää tekniikan kaltaisilla aloilla, sillä tekniikan kandidaatin tutkinto ei ole työelämään johtava tutkinto. Kun yliopistojen uudessa rahoitusmallissa ehdotetaan painotettavan aiempaa enemmän alempia yliopistotutkintoja, on oleellista, että DI-/maisteritason tutkintokatot eivät muodostu tulpaksi. Yliopistokoulutuksen fokuksen on oltava jatkossakin laadukkaan maisteri-/tohtoritason koulutuksen tarjoaminen. Alempien yliopistotutkintojen painottamisen perusteena ollut opiskelijoiden ohjauksen vahvistaminen ja alkuvuosien opintojen sujuvoittaminen ovat sinällään kannatettavia tavoitteita.

Koko lausunto (pdf).