Verotus kannustamaan investointeja ja uudistumista

Hyvinvoinnin ylläpitäminen Suomessa edellyttää politiikkaa, jolla tuetaan yritysten edellytyksiä parantaa omaa kilpailukykyään. Yrityksiä on kannustettava investoimaan, innovoimaan, työllistämään ja omistamaan Suomessa.

Kaikkien veromuotojen on tuettava näitä tavoitteita. Teollisuuden harteille ei tule kasata enää yhtään uutta kustannusrasitetta.

Verojärjestelmämme suurimmat ongelmat koskevat yritysten liikevoittojen kahdenkertaista verotusta, investointien poisto-oikeuksien joustamattomuutta, sukupolvenvaihdosten verotusta sekä ansiotyötulojen kireää progressiivista verotusta.

Suurena huolenaiheena ovat yritysten investoinnit, jotka ovat Teknologiateollisuuden yrityksissä  pudonneet reaalisesti kolme  miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008. Suomen talouden ja verotulojen kasvun edellytyksenä on investointien lisääntyminen. Yrityksillä ja omistajilla ei ole nykyisellään todellista verotuksellista kannustinta investoida omaan kotimaahan pitkäjänteisesti.

Suomen kireä veroaste ja monien verojen ja veroluonteisten maksujen korkeus heikentävät yritysten työllistämiskykyä ja vie työtä pois Suomesta.

Koko yritysverojärjestelmä tulisi ajanmukaistaa

Sipilän hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan yritysverotusta tehtyjen selvitysten pohjalta. Tavoitteena tulee olla koko yritysverojärjestelmän ajanmukaistaminen, kansainvälisen verotuksen kehityshankkeet (OECD:N BEPS-hanke ja Euroopan komission toimenpide- ja direktiiviehdotukset) huomioiden. Teknologiateollisuus pyysi Taloustutkimusta selvittämään millainen yritysveromalli kannustaisi yrityksiä investoimaan Suomeen. Yritysten näkemyksen mukaan kasvuun ja investointeihin kannustaisivat parhaiten veromallit, joissa yritysverotusta myöhennetään. Peräti 82 prosenttia jäsenyrityksistä kannattaa yhteisöverotuksen myöhentämisen sisältävää mallivaihtoehtoa. Teknologiateollisuus julkaisi tiedotteen selvityksen tuloksista.

Periaatteena tulisi olla, että ensin yritys palkitsee työntekijänsä, jonka jälkeen se pitää huolta yrityksen toimintaedellytyksistä tulevaisuudessa ja vasta viimeiseksi on valtion vuoro saada osansa. Tämä tarkoittaa sitä, että veroa peritään vasta sen jälkeen, kun voitto maksetaan yrityksestä ulos. Tämä kannustaa yritykset investoimaan ja sitouttaa yrityksiä. Investointivarausmalli verotusta osin lykkäävänä mallina olisi hyvä ensiaskel kohti yritysverotuksen kokonaisuudistusta. Verotuksen pitää siis nykyistä paremmin kannustaa yrittämiseen, investointeihin ja työhön.

Investointien rahoittaminen

Taloustutkimuksen selvityksen mukaan yli 90 prosenttia vastanneista yrityksistä kokee tarvetta investoida. Selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että vastoin yleistä näkemystä, yrityksillä on moninaisia haasteita investointirahoituksen saamisen tai rahoitusehtojen kanssa. Investointikykyä tulisi parantaa kaikin keinoin, myös yritysverotuksen uudistuksella.

Yritysverotuksen muutos lisäisi yritysten mukaan merkittävästi yritysten kiinteitä ja henkilöstöinvestointeja. Yritysten arvion mukaan verotusta osingonjakohetkeen myöhentävät mallit lisäisivät yritysten investointeja noin 20 prosentilla seuraavien kolmen vuoden aikana ja parantaisivat työllisyyttä yli 20.000 henkilöllä. Investointivarausmalli lisäisi investointeja 11 prosentilla ja työpaikkoja noin 11.000:lla.

Kansainvälisessä verotuksessa on tällä hetkellä käynnissä monta uudistusta, joista osa kiistatta tulee vaikuttamaan negatiivisesti suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. Lisäksi yrityksen tuottoa tullaan verottamaan yhä painokkaammin maassa missä tuotto tosiasiallisesti syntyy. Mikäli Suomeen ei saada investointeja, tulee Suomesta poistumaan tekijöitä, joiden perusteella voitaisiin sanoa, että tuotto syntyy Suomessa – mm. tuotanto, T&K-toiminta, immateriaalioikeudet, henkilöstö, pääomat. Saamalla investoinnit kasvuun Suomessa, turvataan myös se, ettei Suomi jää verotulojen jakautumisessa häviäjäksi.

Suomen verojärjestelmän uudistamista valmisteltaessa tulee tarkastella yritysten kilpailukykyä kokonaisuutena. Tavoitteena tulisi olla yritysverolainsäädännön kokonaisuudistus, joka tukee yritysten kykyä investoida ja parantaa kilpailukykyään. Suomelle tämä tarkoittaisi talouskasvua, työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainon parantumista.

Lisätietoja:
Maria Volanen
Veroasiantuntija
puh. 040 532 3744
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Lausunnot

Talous ja verofoorumi, toukokuu 2017

 

Verouutisia:

– 18.1.2019 Yrityksen verotettavan tulon laskentaa pyritaan yksinkertaistamaan

– 18.12.2018  Väliyhteisölainsäädäntö muuttuu vuoden 2019 alusta