Osaamisella onnistumme

Osaamisella onnistumme

Teknologinen kehitys muuttaa merkittävästi työtä sekä myös koulutusta. Muutos luo koulutusjärjestelmälle haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Osaamistason nostossa onnistuminen on yksi tulevaisuutemme keskeisimmistä kysymyksistä.

Tekoja Suomelle: 

  • Mahdollistetaan jatkuva oppiminen. Käynnistetään laajoja muunto- ja lisäkoulutusohjelmia ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen, yksityisen sektorin ja eri hallinnonalojen yhteistyönä.
  • Viedään osaamista, tuodaan osaajia. Keskitetään työperäisen maahanmuuton edistäminen yhdelle ministeriölle (TEM). Helpotetaan ulkomaalaisten osaajien maahanmuuttoa säätämällä oleskelulupaprosessin kestolle kuukauden maksimiaika, lisäämällä englanninkielisiä julkisia palveluja sekä vakinaistamalla ulkomaalaisten erityisasiantuntijoiden lähdeverokäytäntö.
  • Perusopetuksella vahva pohja tulevaisuuden osaamiselle. Vahvistetaan oppilaiden oppimista kehittämällä opettajien ammatillista osaamista jatkamalla tutoropettajatoimintaa painottaen sitä matemaattis-luonnontieteelliseen sekä teknologiseen osaamiseen.
  • Panostetaan ammatilliseen koulutukseen. Tarkennetaan ammatillisen koulutuksen tutkintojen rahoitusperusteita vastaamaan todellisia koulutuksen järjestäjille syntyviä kustannuksia. Vahvistetaan työssä oppimista maksamalla yrityksille koulutuskorvausta niiden ottaessa opiskelijan työpaikan oppimisympäristöön suorittamaan tutkintoa tai tutkinnonosaa koulutuksen järjestäjän kanssa sovitulla tavalla.
  • Lisätään korkeakoulutuksen tehokkuutta läpäisyastetta parantamalla. Kohdennetaan resursseja opintojen ohjaukseen ja koulutuksen laatuun. Tavoiteajassa valmistuneiden osuus aloittaneista kasvaa 80 %:iin.
  • Nostetaan yliopistot maailman huipulle. Tuetaan yliopistojen strategista profiloitumista ja nostetaan tutkimuksen laatua tavoitteellisesti. Yliopistot rakentavat kukin omilla profiloitumisalueillaan yhteistyöverkostoja maailman parhaiden tutkimusyhteisöjen kanssa. Yliopistojen ja yritysten tutkimusyhteistyö lisääntyy merkittävästi.
  • Jatketaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision toimeenpanoa korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja eri hallinnonalojen yhteistyönä. Tuetaan uusien rahoitusmallien käyttöönottoa, uudistetaan ohjausta ja kehitetään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arviointia

​Tutustu tavoitteisiimme (pdf)


Lisätietoja:

Laura Juvonen, @Laura_Juvonen
Johtaja, Kasvu ja osaaminen, Teknologiateollisuus ry
puh. 040 589 6263, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Leena Pöntynen, @leenapontynen
Koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus ry
puh. 040 130 6113, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi