Oikeudelliset kysymykset

Oikeudelliset kysymykset

port
Olemme koostaneet tälle sivulle tietoja koronan vaikutuksista yritysten oikeudellisiin kysymyksiin, kuten toimitussopimuksiin, muihin sopimuksiin ja tietosuojakäytäntöihin. Työsuhdekysymyksiin löytyy vastauksia koronasivuston muista alasivuista. Tekstiä päivitetään.
Koronan vaikutukset yritysten toimitussopimuksiin ja muihin sopimuksiin

Laajavaikutteisen virusepidemian tilanteessa yritysten kannattaa kartoittaa avainsopimustensa sisältö erityisesti niiden silloin, kun oma toimitus käy ylivoimaiseksi joko oman tuotannon tai toimittajien toimitusten häiriintymisen vuoksi.

Covid19-aalto vaikuttaa koko maailmantalouteen. Virus alkoi levitä Kiinasta ja vaikutukset ovat suurimmillaan tätä kirjoitettaessa Euroopassa. Suomessa otetaan käyttöön poikkeusolojen valmiuslaki, kun Aasiassa ollaan jo palautumassa normaalioloihin. Maantieteellinen leviäminen on yrityksille erityisen haastavaa, koska vaikutukset saattavat osua liiketoiminnan eri osa-alueille eri aikaan, jolloin kriisin kesto pitenee.  

Tässä artikkelissa tarkastellaan  poikkeuksellisen tilanteen vaikutuksia yritysten sopimuksiin Orgalim S 2012 -toimitusehtojen kannalta. Pohjoismaisiin toimituksiin tarkoitetut NL17 -ehdot ovat pääasiassa samansisältöiset. Tässä esitetyt havainnot ovat kuitenkin siinä määrin yleisiä, että ne sopivat myös yleisohjeeksi.

Koronavirusepidemia vaikuttaa kansainvälisiin tuotantoketjuihin. Ensivaiheessa vaikutukset ovat näkyneet muun muassa komponenttipulana ja viivästyksinä. Kotimaassa viruksen vaikutukset voivat kohdistua erityisesti tuotantoon esimerkiksi merkittävän osan henkilöstöä altistuessa virukselle ja jos lopputuotteet menevät vientiin, voi virus vaikuttaa vielä pitkään tilauksiin kohdemarkkinoilla.  

Onko kyseessä ylivoimainen este ja onko niihin varauduttu sopimuksissa? 

Sopimusoikeudessa lähtökohta on selvä: sopimukset on pidettävä, vaikka olosuhteet muuttuisivatkin siitä, mitä sopimusta tehdessä on ennakoitu. Yritysten toimitussopimuksissa on usein lauseke ylivoimaisen esteen eli Force majeure’n varalle. Tällöin yritys voi ylivoimaisen esteen sattuessa välttyä täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan esteen keston ajan.

Sopijapuolilla on lojaliteettivelvoite toisiaan kohtaan ja ensimmäinen asia toimitusten häiriöissä on tehokas ja riittävän aikainen sopijapuolen informointi: esimerkiksi Orgalim-ehdot edellyttävät välitöntä (fortwith) tiedonantoa kun viivästys on todennäköinen.

Kysymys siitä, laukaiseeko nyt käsillä oleva tilanne mahdollisuuden vedota Force majeure-lausekkeeseen, tulee ratkaista tapauskohtaisesti. Huomiota tulee kiinnittää:  

  1.  lausekkeen muotoiluun,  
  2.  siihen miten muuttuneet olosuhteen vaikuttavat yrityksen toimintaan ja
  3. sopimussuhteen merkitykseen yrityksen toiminnalle ylipäätään. 

Riippuen Force majeure -lausekkeen muotoilusta koronavirusepidemia olla sellainen este, jota lausekkeessa on tarkoitettu. Esimerkkejä muotoiluista, jotka kattavat tilanteen, voivat olla:  

  • epidemian nimenomainen maininta, 
  • odottamaton seikka, joka on osapuolen vaikuttamismahdollisuuksien ulkopuolella, 
  • vakava toimitusvaikeus tai -este, joka johtuu julkisen vallan toimenpiteestä tai päätöksestä 

Esimerkiksi Orgalim’n S2012 toimitusehdoissa Force majeure-lauseke on muotoiltu seuraavasti:  

41. Either party shall be entitled to suspend performance of his obligations under the Contract to the extent that such performance is impeded or made unreasonably onerous by Force Majeure, meaning any of the following circumstances: industrial disputes and any other circumstance beyond the control of the parties such as fire, war, extensive military mobilization, insurrection, requisition, seizure, embargo, restrictions in the use of power, currency and export restrictions, epidemics, natural disasters, extreme natural events, terrorist acts and defects or delays in deliveries by sub-contractors caused by any such circumstance referred to in this Clause. 

   A circumstance referred to in this Clause whether occurring prior to or after the formation of the Contract shall give a right to suspension only if its effect on the performance of the Contract could not be foreseen at the time of the formation of the Contract. 

Tässä lausekkeessa epidemia on nimenomaisesti mainittu. Lisäksi ylivoimaisen esteen pitää olla syy-yhteydessä siihen, että sopimuksen velvoitteita ei pystytä täyttämään. Esteellä pitää olla tällöin suora liityntä juuri kyseisen toimituksen estymiseen. Tätä voi olla hankala näyttää, jos vaikutus on välillinen ja johtuu pitkän toimitusketjun häiriintymisestä. Lisäksi esteen tulee olla sellainen, että sitä ei kohtuullisin keinoin pysty välttämään. Jos kyse on esimerkiksi komponenttien puutteesta, tulisi pystyä näyttämään, että vaihtoehtoisia hankintalähteitä ei ole saatavilla. Toinen edellytys on se, että ylivoimainen este ei ollut kohtuudella ennakoitavissa sopimusta solmittaessa.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoaminen ja sen vaikutukset 

Ylivoimaisesta esteestä pitää ilmoittaa sopijakumppanille heti kun esteen vaikutukset ilmenevät. Orgalim’n S2012-ehdoissa ilmoitusvelvollisuutta on tehostettu vahingonkorvauksella, eli ilmoituksensa kanssa viivytellyt osapuoli vastaa viivytyksestä aiheutuneesta vahingosta: 

42. The party claiming to be affected by Force Majeure shall notify the other party In Writing without delay on the intervention and on the cessation of such circumstance. If a party fails to give such notice, the other party shall be entitled to compensation for any additional costs which he incurs and which he could have avoided had he received such notice. 

Tyypillisesti Force majeure-lauseke oikeuttaa olemaan täyttämättä sopimusta ylivoimaisen esteen vallitessa, ilman että siitä seuraa vahingonkorvausvelvoitetta. Toisaalta, yleensä on sovittu, että toisella sopijapuolella on vastaavasti oikeus irtisanoa sopimus – sopimuksessa ylivoimaisen esteen kestolla on saatettu sopia aikaraja. Orgalim’n S2012-toimitusehdoissa ylivoimaisen esteen enimmäisvaikutusaika on kuusi kuukautta. Sen jälkeen sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus.  

43.  Regardless of what might otherwise follow from these General Conditions, either party shall be entitled to terminate the Contract by notice In Writing to the other party if performance of the Contract is suspended under Clause 41 for more than six months. 

Entä jos sopimuksessa ei ole huomioitu ylivoimaista estettä? 

On myös paljon sopimuksia, joissa ylivoimaista estettä ei ole huomioitu. Esimerkiksi vuokrasopimukset ovat usein tällaisia. Suomen kauppalaissa on säännökset ylivoimaisesta esteestä johtuvasta maksuviivästyksestä ja kaupan purusta ennakoidun toimitusvaikeuden tilanteissa. Laki on kuitenkin toissijainen, eli jos sopimuksessa asiasta on sovittu toisin, syrjäyttää sopimus kauppalain säännökset.  

Viimeinen mahdollisuus on sopimusehtojen kohtuullistaminen oikeustoimilain 36 § nojalla, mutta oikeuskäytännössä tähän mahdollisuuteen on suhtauduttu elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa torjuvasti.  

Miten varautua?

Kartoitus ja informointi

Laajavaikutteisen virusepidemian tilanteessa yritysten kannattaa kartoittaa avainsopimustensa sisältö erityisesti niiden tilanteiden varalta, joissa oma toimitus käy ylivoimaiseksi joko oman tuotannon tai toimittajien toimitusten häiriintymisen vuoksi. Häiriöistä on annettava tieto sopijakumppanille riittävän aikaisessa vaiheessa.

Sopimukset muodostavat pohjan

Sopimusten ylivoimaisen esteen lausekkeet muodostavat oikeudellisen pohjan toimille, mutta laajavaikutteisen kriisin tilanteessa kyse on lopulta kokonaisarviosta. Force majeure -lausekkeisiin vetoaminen voi aiheuttaa koko sopimussuhteen nopean päättymisen, joka voi hidastaa yrityksen kykyä nousta jaloilleen kriisin hellittäessä.

Riskien jakaminen erillisellä sopimuksella

Erityisesti yrityksen toimintaan ratkaisevasti vaikuttavien avainkumppaneiden kanssa kannattaa pyrkiä määräaikaiseen sopimusratkaisuun, joka jakaa riskit tasapuolisesti eri toimijoiden kesken, ja jossa huomioidaan kaikkien osapuolten mahdollisuus selvitä kriisistä. Huomiota kannattaa kiinnittää tässä yhteydessä myös eri toimijoiden mahdollisuuteen hyötyä valtiovallan vastaantulosta kriisin helpottamiseksi. Riskejä kohtuullisesti jakaen voidaan turvata yrityksen keskeisen arvoverkoston edellytykset toiminnan nopeaksi vakauttamiseksi ja valmistautua jatkamaan toimintaa olojen palatessa normaaleiksi.

Tietosuoja ja kilpailulainsäädäntö

Tietosuoja

Tietosuojavaltuutettu antoi 23.3.2020 uutta ohjeistusta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutettu linjasi muun muassa koronavirustilastoista. Jos tiedot ovat anonyymeja, niiden käsittelyyn ja julkaisemiseen ei sovelleta tietosuojalainsäädäntöä. Anonyymit tiedot ovat tietoja, joista yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Anonymisoituja tilastotason tietoja voi kertoa julkisuuteen. On kuitenkin huomattava, että tunnistamisen on estyttävä peruuttamattomasti. Yrityksille merkittävämpi on kuitenkin ohjeistus tartuntatietojen käsittelystä, joista tietosuojavaltuutettu on ohjeistanut seuraavasti.

Tieto tartunnasta organisaation sisällä

Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin.

Työntekijän terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt etukäteen tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveystietojen käsittelyä.  Terveystietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

Tieto tartunnasta organisaation ulkopuolelle

Työnantaja on vaitiolovelvollinen työntekijän terveystiedoista. Tarvittaessa työnantaja voi ilmaista yleisellä tasolla, organisaation käytänteiden mukaisesti, että työntekijä on estynyt hoitamasta työtehtäviään. Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus tai työntekijä on asetettu karanteeniin, työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää.

Lisätietoja koronan vaikutuksista tietosuojakysymyksiin

 

Eurooppalaisen tietosuojaviranomaisen lausunto

Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisi viime viikolla yleisen linjauksen virustilanteeseen liittyen. Sen pääasiallinen viesti on se, että tietosuoja-asetus sallii tarpeellisen tietojen käsittelyn. Työsuhteessa tapahtuvaa käsittelyä on pitkälti säännöstetty kansallisin säännöksin, jotka on käsittelyssä huomioitava.

Yrityksen toiminnan turvaamisen tai virusepidemian leviämisen estämisen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan käsitellä, kunhan huomioidaan käsittelyn tarpeellisuus, tietojen minimointi ja yksityisyyden suoja toimenpiteistä tiedotettaessa.

 

Koko linjaus löytyy täältä

 

Kilpailulainsäädäntö

Virusepidemian aiheuttamat toimitusvaikeudet on huomioitu myös kilpailulain soveltamisessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi 23.3.2020 yleiseurooppalaiseen kantaan perustuvan linjauksen, jonka mukaan virasto ei puutu toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä tuotteiden riittävän saatavuuden turvaamiseksi. Samalla virasto muistuttaa kartellivalvonnan jatkumisesta ennallaan erityisesti sellaisten toimien osalta, joiden tavoitteena on nostaa kuluttajahintoja.  

Virastoon voi olla yhteydessä ohjeistuksen saamiseksi, jos on epäselvyyttä yhteistyön sallittavuudesta.

Euroopan kilpailuviranomaisten linjaus on kotimaisen viraston linjan kanssa yhtenevä, täydennettynä mahdollisuudesta hakea Euroopan komissiosta apua yhteismarkkinoita koskevien kysymysten osalta. 

 

Katso lisää:

KKV:n linjaus

ECN linjaus

Lisätietoja Teknologiateollisuudessa:

Lakiasiainpäällikkö Jussi Mäkinen
040 900 3066
jussi.makinen@teknologiateollisuus.fi