Valimoteollisuus ry

Toimialayhdistyksen tehtävänä on toimia jäsenvalimoiden kansallisena yhteistyöelimenä sekä hoitaa alan kansainvälistä yhteistyötä. Jäsenyrityksiä on tällä hetkellä 28. Yhdistykseen kuuluvien yritysten liikevaihto on noin 260 miljoonaa euroa. Työntekijöitä toimialalla on noin 1700. VALTY ry on jäsen Euroopan valimoliitto CAEF:ssa.

Toimialayhdistyksen toiminnan päätavoitteena on jäsenvalimoiden kilpailukyvyn parantaminen. Keinoina tähän ovat mm. tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teknisen tason parantaminen alan tutkimusta ja koulutusta kehittämällä, valimoalan muutoksista ja uudistuksista tiedottaminen, tilastointi ja suhdannetietojen keruu, vuosittaisen Valun käytön seminaarin järjestäminen sekä valimoiden ja valunkäyttäjien tutkimushankkeiden koordinointi.

 

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja

Head of Foundry Business Eero Pellikka, Alteams Finland Oy

eero.pellikka@alteams.com

 

Johtava asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:

Juhani Orkas, Professori, TkT

puh. 050 556 2288

juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi

Yhteistyökumppaneitamme:

www.valimoinstituutti.fi

http://www.valuatlas.net

Hallitus
Päivitetty:
16.5.2018, 9:12
Hallitus 2018

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja:

Head of Foundry Business Eero Pellikka, Alteams Finland Oy

 

1. Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy

 

2. Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Juha Heinonen, Oy Johnson Metall Ab

 

Johtava asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:

Juhani Orkas, Professori, TkT

puh. 050 556 2288

juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi

 

Muut hallituksen jäsenet:
 

Toimitusjohtaja Heikki Zitting, Sacotec Components Oy

Toimitusjohtaja András Dévényi, Specialvalimo J. Pap Oy

Valimopäällikkö Ville Haataja, Miilucast Oy

Toimitusjohtaja Timo Rautarinta, Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy

Teknologiapäällikkö Janne Siivo, Oras Oy

Johtaja Pasi Mäkinen, Componenta Oyj

Toimitusjohtaja Pasi Jokela, Leino Group Oy/Leinocast

Valimonjohtaja Hannu Nikula, Valmet Technologies Oy

Toimitusjohtaja Jari Salo, TEVO Lokomo Oy

Valun käytön seminaari
Valun käytön seminaari

Vuosittain järjestettävän seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavu­tuk­sista ja lisätä suun­nitte­lijoi­den tie­toja valu­kappaleiden mahdol­li­suuk­sista eri­laisis­sa käyt­tökohteissa esittä­mäl­lä esimerk­ke­jä valurat­kaisujen tuo­mista eduista sekä kertomal­la uutta tietoa hankinta­toimen e­dellyt­tämistä ja valu­tek­niikan suo­mista mah­dolli­suuksis­ta.

Se­minaa­ri on tarkoitettu lä­hinnä valu­kom­po­nent­teja käyt­tä­välle ja valmistavalle teollisuu­delle sekä erityi­sesti näiden alojen tule­ville ja koke­neille suun­nitte­li­joil­le ja osta­jille.

Valun käytön seminaarista lisätietoja antaa Valimoteollisuus ry:n johtava asiantuntija Juhani Orkas, puh. 050 556 2288.

Vuoden 2019 Valun käytön seminaari
Päivitetty:
16.8.2018, 9:45

 

Vuoden 2019 Valun käytön seminaari pidetään 28. - 29.3.2019 Tampereella.

Lisätietoja seminaarista päivitämme vuoden 2019 alussa.