Työ- ja henkilöturvallisuus - parempaa tulosta ja hyvinvointia

Työ- ja henkilöturvallisuus - parempaa tulosta ja hyvinvointia

Työturvallisuus, yritysturvallisuus
Työ- ja henkilöturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla huolehditaan asianmukaisesti henkilöstön fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista työoloista. Kun työympäristön turvallisuudesta, työyhteisön toimivuudesta ja työn kuormittavuudesta pidetään huolta, työn tekeminen on mielekästä, palkitsevaa ja se tuottaa yritykselle tulosta ja henkilöstölle hyvinvointia.

Turvallinen työpaikka -sivustolle on koottu keskeinen työsuojelua koskeva lainsäädäntö, sopimukset, määräykset ja ohjeet. Sieltä löytyy myös linkkejä tärkeimmille työturvallisuussivustoille. Teknologiateollisuus ry ylläpitää sivustoa yhdessä Teollisuusliitto ry:n, Ammattiliitto PRO ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YNT ry:n kanssa.

Kaikilla on oma vastuunsa

Vaikka työturvallisuus on lähtökohtaisesti työnantajan vastuulla, tulee työnantajan ja työntekijöiden toimia yhteisvastuussa. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan ohjeita. Työsuojelutoiminta  on yhteistoiminnallinen työsuojeluorganisaatio, joka ylläpitää ja parantaa työturvallisuutta työpaikalla. Työsuojeluun luetaan kuuluvaksi:

 • työturvallisuustoiminta eli työtapaturmien torjunta ja henkinen työsuojelu
 • työpaikkaterveydenhuolto eli ammattitautien ja muiden työstä aiheutuvien sairauksien torjunta
 • työsuhdelakien valvonta eli esimerkiksi työaikaan, nuorten työntekijöiden asemaan jne. liittyvät kysymykset
 • työpaikkasuojelu, esimerkiksi palontorjunta ja väestönsuojelu
 • työsuojeluyhteistoiminta ja työsuojeluvalvonta.

Henkilöstö mukaan

Työ- ja henkilöturvallisuuden hyvä suunnittelu, johtaminen sekä jalkauttaminen koko henkilöstön toiminnaksi parantavat myös henkilöstön tuottavuutta ja työhyvinvointia. Kyky kohdata kriisejä paranee, ja niistä palaudutaan mahdollisimman vähin vaurioin.

Henkilöstö on tärkeää saada mukaan työ- ja henkilöturvallisuuteen liittyvien riskien kartoittamiseen, sillä heillä on yleensä konkreettisin näkemys oman työnsä riskeistä. Myös ohjeistus on hyvä laatia yhteisesti, jolloin niiden omaksuminen on helpompaa ja niistä tulee osa omaa työtä. Ohjeiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja helppolukuisia, jotta henkilöstöllä riittää kiinnostusta niihin perehtymiseen.

Lisäksi tarvitaan koulutusta ja aika ajoin asioiden kertaamista sekä erityisesti oppimista mm. tapaturmista, läheltäpititilanteista ja turvallisuushavainnoista.

Työ- ja henkilöturvallisuuteen liittyy ohjeiden lisäksi dokumentteja, kuten perehdytys- ja työopastussuunnitelmia, jotka on syytä arkistoida asianmukaisesti, jotta ne ovat tarvittaessa helposti löydettävissä. Jotkut tilanteet vaativat näiden turvallisuusasioiden viestintää organisaation ulkopuolelle kuten viranomaisille tai asiakkaille.

Miten toimia?

Tunnista vaaratilanteet, määrittele vastuut

Työturvallisuuden edistäminen perustuu hyvään suunnitteluun. Tarvitaan sekä työympäristön kehittämistä että ihmisten käytöksen ymmärtämistä ja ohjailua. Ihmisten toimintaa suhteessa työympäristöön on otettava huomioon joustavasti.

Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden taustalla on syitä, joihin voidaan puuttua. Työturvallisuuden kehittämisessä lähtökohtana on riskien arviointi. Työturvallisuutta voidaan edistää myös tutkimalla tapaturmien ja vaaratilanteiden syitä ja oppimalla niistä.

Vaaratapahtumien raportointi ja huolellinen käsittely auttaa, jotta korjaavia toimenpiteitä pystytään kohdistamaan oikeisiin asioihin. Menettelyn tavoite ei saa olla syyllistävä, vaan sen avulla pyritään estämään vastaavat tilanteet tulevaisuudessa.

Työturvallisuusjohtaminen on keskeistä, ja johdon toiminta vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen turvallisuuskulttuuriin.  Johdon  sitoutuminen näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, miten turvallisuusasioita nostetaan esille kokouksissa. Myös organisaaton yhteiset turvallisuustuokiot ovat toimiva tapa tuoda ajankohtaista informaatiota koko henkilöstölle. Turvallisuustuokioissa voidaan käydä läpi myös raportoituja läheltä piti -tilanteita sekä joko omassa tai vertaisyrityksessä tapahtuneita onnettomuuksia.

Konkreettisia toimia työturvallisuuden parantamiseksi

 • Työturvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria koskevien vastuiden määrittämien organisaation sisällä on keskiössä niiden kehittämisessä
 • Jokaiselle työntekijälle tulee varmistaa riittävän kattava perehdytys sekä koulutus työtehtäviinsä
 • Hyvästä työturvallisuustoiminnasta palkitseminen motivoi työntekijöitä jatkamaan samalla tavalla
 • Työyhteisön kanssa yhdessä läpikäydyt vaara- tai läheltä piti -ilmoitukset kehittävät tehokkaasti
 • Kyltit ja ohjeet turvallisesta työstä luovat jatkuvaa mielikuvaa ja pitävät mahdolliset vaaratilanteet työntekijöiden mielessä
 • Jatkuva siisteydestä huolehtiminen helpottaa turvallisen työn tekemistä
 • Toimintaterapeutin konsultointi voi auttaa löytämään ergonomisesti kestävämpiä työratkaisuja
 • Johdon suorittamat työturvallisuuskierrokset paljastavat nopeasti mahdollisia puutteita työyhteisön turvallisuudessa. Yhdessä läpikäytävät havainnot auttavat hahmottamaan mahdollisten vaaratilanteiden syntyä.

Mitä muuta?

 

tehdaskuva, yteistyö