Lakimuutokset

Tälle sivulle on koottu ajankohtaiset muutokset työlainsäädännössä sekä muutoksia koskeva keskeinen ohjeistus.

Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset 1.6.2018

Vaihtelevan työajan työsopimuksia koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.6.2018. Vaihtelevan työajan sopimuksilla tarkoitetaan työsopimuksia, joiden työaikaehdossa ei ole sovittu vähimmäistyöaikaa, mutta on sovittu säännöllisen työajan enimmäismäärä (esim. 0 – 40 t/vk). Tällaisia sopimuksia ovat myös työsopimukset, jossa on sovittu säännöllisen työajan vähimmäis- ja enimmäismäärä (esim. 15 – 35 t /vk) sekä ns. tarvittaessa kutsuttava -sopimukset, jonka nojalla työntekijä kutsutaan erikseen työhön ja jossa ei ole sovittu säännöllistä työaikaa (0 t/vk).

Lakimuutoksella vaihtelevan työajan sopimusten käyttöalaa rajoitettiin tilanteisiin, joissa työnantajalla on vaihteleva työvoimatarve. Työnantajan on vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoimatarvetta. Lakimuutoksella täsmennettiin työntekijän oikeudesta sairausajan ja irtisanomisajan palkkaan tapauksissa, joissa työvuoroluetteloa ei ole laadittu kattamaan kyseiset ajanjaksot. Vaihtelevaa työaikaa noudattavalle työntekijälle tulee lisäksi työvuoroluetteloa laadittaessa varata tilaisuus ilmoittaa, missä määrin ja millä edellytyksillä hän voi ottaa työtä vastaan, jos työnantaja haluaa tarjota hänelle työtä vähimmäistyöajan ylittävän määrän. Lisäksi vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä ei voi jatkossa antaa kestoltaan rajoittamatonta lisätyösuostumusta.

Tarkempi EK:n ohjeistus löytyy tästä linkistä.

 

 

Muutoksia työlainsäädäntöön 1.1.2017 lukien

Työsopimuslakia muutetaan 1.1.2017 lukien yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseksi. Koeaika pitenee pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen ja takaisinottovelvollisuus lyhenee lähtökohtaisesti neljään kuukauteen. Yli 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen henkilön kanssa on jatkossa mahdollista tehdä alle vuoden määräaikainen työsopimus ilman perusteltua syytä.

1.1.2017 lukien tulee voimaan myös muutosturvaa koskevia lakimuutoksia. Työnantajille tulee uusi velvollisuus tietyin edellytyksin järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perustella irtisanotuille työllistymistä edistävää koulutusta, joka vastaa arvoltaan työntekijän kuukauden palkkaa tai työntekijöiden keskimääräistä kuukausiansiota. Taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla irtisanotuilla tulee olemaan lähtökohtaisesti myös oikeus työterveyshuoltoon kuuden kuukauden ajan työntekijän työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Alla linkki Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tarkempaan ohjeistukseen lakimuutoksista.

https://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2016/12/14/merkittavia-muutoksia-tyolainsaadantoon/

 

Hallituksen esitys työsopimuslain muuttamisesta - koeajan pituus, määräaikaisen työsopimuksen perusteet alle vuoden pituisissa työsuhteissa, takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen 

Hallitus on 15.6.2016 antanut eduskunnalle lakiesityksen koskien koeajan pidentämistä, määräaikaisen työsopimuksen perusteita alle vuoden pituisessa työsuhteessa ja takaisinottovelvollisuusajan lyhentämistä.

Koeajan enimmäispituutta esitetään pidennettäväksi nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Tämä lisäksi työnantajalla olisi myös oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut koeaikana yli 30 kalenteripäivää poissa töistä perhevapaan tai työkyvyttömyyden vuoksi.

 

 

Lakiesityksen mukaan määräaikaisen alle vuoden työsopimuksen voisi tehdä ilman perusteltua syytä henkilön kanssa, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta.  

Työnantajan takaisinottovelvollisuutta esitetään lyhennettäväksi nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen ja yli 12 vuotta jatkuneissa työsuhteissa kuuteen.

 

 

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Hallituksen esitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160105

 Muutoksia vuosilomalakiin 1.4.2016 alkaen

Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 alkaen seuraavasti:

  1. Yli neljän viikon pituisiin vuosilomiin sisällytetään vuosilomalla sairastumista koskeva omavastuu (karenssi), joka on pisimmillään kuusi päivää. Täysi kuuden päivän omavastuu koskee viiden viikon (30 arkipäivän) pituista vuosilomaa. Tällöin kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää kunkin lomanmääräytymisvuoden mukaisesta vuosilomasta ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon.
  2. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta kertyvää vuosilomaoikeutta rajataan. Vuosilomaa kerryttävää työssäolonveroista aikaa on enintään 156 arkipäivää (noin kuusi kuukautta) äitiys- ja vanhempainvapaasta ja vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaasta.

Tarkempia tietoja lakimuutoksesta löytyy EK:n kotisivuilta osoitteesta  sekä oheisesta EK:n laatimasta muistiosta.

Vuorotteluvapaalaki on muuttunut 1.9.2014 lukien

Keskeiset lakimuutokset koskevat vuorotteluvapaalle pääsyn edellytyksenä olevan työhistoriavaatimuksen korottamista, vuorotteluvapaan hakemiselle asetettua yläikärajaa sekä vuorotteluvapaasijaisen työttömyyden kestoa.

Yksityiskohtaista tietoa lakimuutoksista on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kotisivulla.
 

Vuosilomalakiin on tullut muutoksia koskien vuosilomapalkan laskemista sekä työkyvyttömyyttä vuosiloman aikana

Vuosiloman aikana alkanutta työkyvyttömyyttä koskeva karenssisääntö on kumottu 1.10.2013 lukien ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkan laskentasääntöjä on muutettu.

Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että vuosiloman aikainen palkka vastaisi mahdollisimman hyvin loman ansainta-ajan palkkaa. Muuttuneita vuosilomapalkan laskentasäännöksiä sovelletaan 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta kertyneisiin lomiin.

Alla linkki Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n laatimaan tarkempaan ohjeistukseen vuosilomalain muutoksista. 

EK: Vuosilomalaki on muutettu

EK Prima 10.2013: Vuosilomakarenssi on kumottu

 

Osaamisen kehittämistä koskeva uusi lainsäädäntö

Vuoden 2014 alusta on tullut voimaan osaamisen kehittämistä koskeva uusi lainsäädäntö.

Alla on Teknologiateollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi sekä Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n laatima asiaa koskeva ohjeistus.

Liittojen (Teknologiateollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n) yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräyksien soveltamiseksi

EK:n laatima ohjeistus

 

Yhdenvertaisuuslaki on muuttunut

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Uuteen lakiin on mm. lisätty säännös työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on lain mukaan oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman tulee olla laadittuna 1.1.2017 mennessä. Lakiin on myös lisätty syrjinnän kieltoja ja muotoja, sekä täsmennetty erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteita.

EK on laatinut uutta yhdenvertaisuuslakia koskevan muistion, joka löytyy EK:n kotisivuilta osoitteesta http://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2015/01/28/muistilista-tyonantajille-uudesta-yhdenvertaisuuslaista/.     

Laki kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325.