Palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmiä on kehitettävä, kun liiketoimintaympäristö, yrityksen toimintatapa ja tavoitteet muuttuvat. Palkkausjärjestelmien ja palkitsemisen kokonaisuuden on tuettava johtamista muuttuvissa tilanteissa.

Yrityksen palkkausjärjestelmä on pidettävä ajan tasalla. Aito palkitsevuus ei säily palkkausjärjestelmässä ilman sen jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä. Kehittämishankkeisiin ja ylläpitoon liittyy tärkeänä osana osapuolten välinen aito yhteistyö, kattava ja avoin tiedottaminen sekä monipuolinen ja riittävä koulutus. Kannattavan palkitsemisen on perustuttava yrityksen tavoitteisiin. Palkitsemisen tulee tukea valittua toimintatapaa. Liiketoimintaympäristön, yrityksen toimintatavan ja tavoitteiden muuttuessa myös palkitsemisen on muututtava mukana.

Työehtosopimus antaa perustan yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän rakentamiselle. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkausjärjestelmistä on laadittu koulutusaineistot ja -oppaat tukemaan työpaikkakohtaisten palkkausjärjestelmän rakentamista ja ylläpitoa. Lisäksi liitot järjestävät yhteistä ja yrityskohtaista koulutusta.

Työntekijät ja toimihenkilöt

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkausjärjestelmien koulutusaineistoja on päivitetty vuonna 2014. Työntekijöiden Palkkarakenneopas ja toimihenkilöiden Palkkausjärjestelmäopas sisältävät   palkkauksen ja palkitsemisen perusteita käsittelevän osuuden, työn/tehtävän vaativuuteen perustuvan palkanosuuden määrityksiin liittyvät menettelytavat ja vaativuusmittarit, työntekijän pätevyyteen perustuvan henkilökohtaisen palkanosuuden menettelytavat sekä muita palkkausta koskevia määräyksiä. Työntekijöiden karkearyhmittelyä koskeva koulutusaineisto on sisällytetty uuteen palkkarakenneoppaaseen.

Ylemmät toimihenkilöt

Ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilöllisesti työsopimuksella. Työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus ovat perusta palkan määräytymiselle ja palkkojen porrastamiselle.

Nostetaan palkka-asiat pöydälle -julkaisun tavoitteena on antaa suuntaviivoja ylempien toimihenkilöiden palkitsemisesta koskeviin kysymyksiin ja tukea työpaikkakohtaisten kannustavien palkkaussovellusten laatimista.

Tietotekniikan palveluala

Tietotekniikan palvelualalla työntekijän palkka määräytyy työehtosopimuksen tehtäväryhmäjärjestelmän perusteella, ellei paikallisesti ole sovittu työpaikkakohtaisen järjestelmän käytöstä.

 

OSAAMISPOHJAINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 

Palkkamääräyksien tulee vastata alalla vallitsevia arvostuksia sekä mahdollistaa palkitsemisen sopeuttaminen yrityksen liiketoimintaympäristössä, toimintatavassa ja työtehtävien sisällössä tapahtuviin muutoksiin. Teknologiateollisuudessa on entistä tärkeämpää laajojen, osaamista vaativien tehtäväkokonaisuuksien hallinta yksittäisten töiden osaamisen sijaan.

Yrityksissä tapahtuvaa kehittämistä sujuvoittamaan Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ovat laatineet osaamispohjaisen palkkausjärjestelmän, jonka pohjalta yritykset voivat kehittää omia tarpeitaan vastaavia palkkausjärjestelmiä.

Uusi palkkausjärjestelmä soveltuu parhaiten työpaikoille, joissa työtehtävät ovat laajoja, tarvitaan joustavaa siirtymistä tehtävästä toiseen, uuden oppimista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Yrityksen tavoitteista rakennettu osaamispohjaisen palkkausjärjestelmän tavoitteena on

  • tukea yrityksen tavoitteellista toimintaa ja kannustaa henkilöstöä toimimaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti

  • edistää henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja käytettävyyttä > parantaa toiminnallista joustavuutta

  • palkita osaamisesta ja tuloksellisuudesta

Yhdessä suunnitellut ja sovitut palkkaperusteet ovat mielekkäitä ja läpinäkyviä sekä palkkausjärjestelmä koetaan oikeudenmukaiseksi.

 

Osaamispohjaisen palkkausjärjestelmän perusteet

Palkitsemisen perustana ovat työtehtävän/tehtäväkokonaisuuden vaativuus ja henkilön pätevyys ja suoriutuminen.

Työtehtävän vaativuus määritetään kolmen tekijän avulla:

  1. työtehtävän vaatimukset, jossa tarkastellaan koulutus- ja kokemusvaatimuksia sekä työtehtävän laajuutta
  2. itsenäisten ratkaisujen vaikutus
  3. työolosuhteet

Pätevyystekijöinä ovat työntekijän tuloksellisuus ja osaaminen suhteessa työtehtävään sekä paikallisesti sovittavat pätevyystekijät, esimerkiksi vastuullisuus, itsenäisyys tai aloitteellisuus.

Vaativuus- / pätevyystekijät ja niiden painoarvot sovitaan paikallisesti.

Mikäli palkkausjärjestelmän uudistaminen on ajankohtainen, ota yhteyttä liittoihin uudistuksen aloittamiseksi.

Lisätietoja antavat Teknologiateollisuudessa Pekka Lukkari, puh. 044 2885809 ja Tapio Toivonen, puh.050 3801790. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Liitteet: