Tietoa koulutuksista

6S - Ensi askel Leaniin

Oletko miettinyt tuottavuuden ja työturvallisuuden parantamista työyhteisössäsi? Tuntuuko vaikealta
päästä kehitystyössä eteenpäin ja löytää oikeita työkaluja? Onko kehittämisbudjettinne rajallinen ja
haluaisit toteuttaa kehittämistyön yrityksen omin voimin?


Koulutuspäivän tavoitteena on antaa osallistujille työkalut 6S-toimintamallin mukaiseen kehittämistyöhön.
Toimintamalli pitää sisällään monille tutun 5S:n täydennettynä työturvallisuusnäkökulmalla.


1. Sortteeraus, erotetaan toiminnan kannalta hyödylliset tavarat
2. Siirto paikoilleen, jäljelle jäävien tavaroiden järjestäminen
3. Siivous, koneiden ja työtilojen puhdistus
4. Standardointi, päivittäinen ylläpito rutiiniksi
5. Systematisointi, tason parantaminen ja poikkeamien korjaaminen
6. Selvitetään ja poistetaan työturvallisuusriskit


Päivän aikana käydään läpi, miten 6S-toimintasuunnitelma tehdään, miten ke hi tyshankkeet maastoutetaan
tuotantoon, kunnossapitoon ja toimistotiloihin, miten kehitettyä toimintamallia ylläpidetään ja miten visuaalinen
raportointi toteutetaan. Koulutuksessa on runsaasti esimerkkejä toteutuneista kehityshankkeista. Päivä huipentuu
yritysvierailuun.

Lisätietoja: Tapio Toivonen, 050 380 1790

===========================================

Lean - Avain menestykseen

Onko yrityksessänne aloitettu tai päätetty aloittaa Lean-toiminta? Haluatteko saada kokonaisvaltaisen
näkemyksen Lean-tuotannon toimintatavoista ja menetelmistä? Etsittekö ideoita ja käytännön kokemuksia?
Päivän aikana perehdytään sekä Lean-teoriaan että käytännön sovellutuksiin.
 
Koulutuksen sisältö 

 • Lean-työkalut ja menetelmät 
 • Tuotannon läpäisyajan kehittäminen (JOT/JIT) 
 • Käyttäjäkunnossapito/kokonaisvaltainen tuottava tuotantoprosessi (TPM/SMED) 
 • Laatu, lähtökohtana 0-virhettä kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa (Six Sigma/TQC) 
 • Valtuutetut tiimit, tiimin tehtävät ja tavoitteet (Team Work) 
 • Visuaalinen johtaminen, tuotannon tulostaulut ja seurannat
 • Aloitetoiminta, Jatkuva Parantaminen ja kehitysryhmätyö (JP/CIP/Kaizen) 
 • Tuottavuuden mittaaminen, työntutkimuksien tarpeellisuus ja toimintojen kuvaustekniikat Lean-tuotannossa
 • Tehdas- ja työpaikkalayoutin merkitys tuotannon virtauksen ja läpimenon kehityksessä 
 • Työpaikkaergonomian ja työturvallisuuden huomioiminen Lean-tuotannossa 
 • Kannustavan johtamisen merkitys työmotivaation ja työssä jaksamisen ylläpitäjänä 
 • Lean-toiminta käytännössä; yritysvierailu

Lisätietoja: Tapio Toivonen, 050 380 1790

===========================================

Lean Käytäntöön - eväitä esimiehille ja avainhenkilöille

Jokainen yritys käynnistää Lean-hankkeen mielestään tärkeimpien työkalujen käyttöönotolla. Koulutuksen
ja käytännön tekemisen kautta tiedot ja taidot karttuvat ja Lean-filosofiaa ymmärretään
paremmin. Tällöin ollaan valmiita ottamaan lisää työkaluja käyttöön. Lean-matka jatkuu vaiheittain
eikä yrityksen Lean tule koskaan valmiiksi.

 

Lean on johtamisjärjestelmä, joka asettaa haasteita esimiestyölle ja johtamiselle. Lean on muutosjohtamista. Kun
Lean-filosofiaan tai -työkaluihin pohjautuva muutos on käynnistetty, on seuraava vaihe toiminnan vakiinnuttaminen,
standardisointi. Vakiinnuttamisvaiheen jälkeen lähdetään miettimään, miten asiat saadaan tehtyä vielä paremmin.
Toisin sanoen sovelletaan Leanin perimmäistä ajatusta jatkuvasta parantamisesta.


Koulutus on tarkoitettu yrityksille,

 • joissa on suunniteltu Lean-toiminnan käynnistämistä ja perustietoa Lean-työkaluista on jo olemassa
 • joissa jo aloitetun Lean-toiminnan käytäntöön vienti on osoittautunut hankalaksi ja hitaaksi ja siksi tarvitaan uutta tietoa ja ideoita.


Kurssi on jatkoa 6S – Ensi askel LEANiin ja LEAN – avain menestykseen koulutuksille.

Lisätietoja: Tapio Toivonen, 050 380 1790

===========================================

Yrityskohtainen havainnointitukimuskoulutus

Havainnointitukimuksilla etsitään tuotantoprosessista kehityskohteita hukkatyön poistamiseksi ja toiminnan laadun kehittämiseksi. Kun havainnointikoulutus tapahtuu omalla työpaikalla, voidaan osallistujien havaitsemiin kehityskohteisiin tarttua heti. Oppiminen ja sen soveltaminen käytäntöön tapahtuvat samanaikaisesti. Koulutuksesta syntyy näkyvää hyötyä ja koulutusinvestoinnin takaisinmaksu on nopeaa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat osaavat suorittaa itsenäisesti havainnointitutkimuksen.

Suosittelemme, että koulutuksessa on mukana vähintään yksi työntekijöiden edustaja, mieluummin luottamusmies ja/tai pääluottamusmies. Muina osallistujina voivat olla kehittäjät, työnjohto sekä esim. tiiminvetäjät tai henkilöt, jotka ovat mukana kehitysryhmissä. Kouluttajana toimii kokenut asiantuntija, Teknologiateollisuuden tuottavuuskoulutuksista tuttu Terho Närvänen.

Koulutus jakautuu kolmeen koulutuspäivään. Koulutus voidaan toteuttaa yhtäjaksoisena tai niin, että kaksi ensimmäistä koulutuspäivää ovat peräkkäisinä päivinä ja kolmas päivä myöhemmin esimerkiksi noin kahden viikon kuluttua.

Koulutuspäivän sisältö:

Ensimmäinen koulutuspäivä

 • Lean perusteet
 • Havainnontitutkimuksen perusteet
 • Joutuisuuden määrittämisen perusteet ja harjoitukset Stegemertenin menetelmällä sekä joutuisuusfilmejä käyttäen
 • Havainnointitutkimuskohteen valinta ja kohteeseen tutustuminen sekä havainnointiaikalajien määrittäminen
 • Havainnointiharjoitus valitussa kohteessa
 • Valmistautuminen toisen koulutuspäivän havainnointitutkimuksen suorittamiseen

Kesto: klo 08.00-17.00

Toinen koulutuspäivä

 • Havainnointitutkimus valitussa kohteessa vaihtelevalla tasavälijärjestelmällä; osallistujat ja kouluttaja suorittavat havainnointitutkimuksen

Kesto: yksi työvuoro

Kolmas koulutuspäivä

 • Jokainen osallistuja suorittaa henkilökohtaisesti kouluttajan opastuksella havainnointitutkimuksen laskennan ja tekee tutkimuksen tuloksista yhteenvedon ja dokumentoinnin

Kesto: klo 08.00-16.00

Lisätietoja: Tapio Toivonen, 050 380 1790

===========================================

Kannustava palkitseminen

Tilaisuuden tavoitteena on antaa virikkeitä työpaikkakohtaisen kannustavan palkitsemisen rakentamisesta, jolla tuetaan työpaikan tuottavuuden ja toiminnan kehittämistä.

Tilaisuudessa paneudutaan keskeisiin tuottavuutta ja tulosta parantaviin kehittämiskohteisiin ja näiden perusteella määrittämään tilanteeseen sopivan palkitsemistavan.

Liittojen edustajien alustusten pohjalta käydään keskusteluja ja ryhmäpohdintoja.

Tilaisuus on tarkoitettu työpaikan palkitsemisesta vastaaville työnantajan ja työntekijöiden edustajille.

Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja: Pekka Lukkari

Kurssiaikataulu ja ilmoittautumisohjeet valikosta "KURSSIT JA KOULUTUS"

===========================================

Työntekijöiden palkkarakenne (parake) -kurssi

Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus on yrityksen menestystekijä. Palkkarakenne ja sen pitäminen ajan tasalla ovat puolestaan palkkauksen kulmakiviä.

Tavoite

Kurssin käytyään osallistuja hallitsee Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkarakenteen määräykset ja niiden soveltamiseen liittyvät näkökohdat oikeudenmukaisen ja kannustavan palkkauksen toteuttamisessa ja ylläpidossa.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä niille työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajille, jotka osallistuvat työssään palkkarakenteen soveltamiseen ja ylläpitoon liittyvien asioiden hoitamiseen. Työnvaativuustyöryhmän toimintaan osallistuminen edellyttää palkkarakennekurssin käymistä.

Kurssin pääaiheita ovat

 • palkkauksen ja palkitsemisen periaatteita teknologiateollisuudessa

 • työntekijän peruspalkan perusteet ja rakenne

 • palkkarakenteen käyttäminen ja ylläpito.

Lisätietoja: Tapio Toivonen

Kurssiaikataulu ja ilmoittautumisohjeet valikosta "KURSSIT JA KOULUTUS"

===========================================

Toimihenkilöiden palkkausjärjestelmä (mettova) -kurssi

Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus on yrityksen menestystekijä. Palkkausjärjestelmä ja sen pitäminen ajan tasalla ovat puolestaan palkkauksen kulmakiviä.

Tavoite

Kurssin käytyään osallistuja hallitsee työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän määräykset ja niiden soveltamiseen liittyvät näkökohdat oikeudenmukaisen ja kannustavan palkkauksen toteuttamisessa ja ylläpidossa. Osallistuja tuntee erilaisten palkkaus- ja palkitsemistapojen käyttömahdollisuuksia.

Kohderyhmä

Palkkausjärjestelmäkurssi on tarkoitettu niille työnantaja- ja toimihenkilöpuolen edustajille, jotka työssään hoitavat palkkausjärjestelmäasioita tai antavat palkkausjärjestelmäkoulutusta.

Tarkoitus on, että kurssille osallistuvat sekä työnantajan edustaja että luottamusmies. Palkkausjärjestelmäkurssin käyminen on myös edellytys palkkaustyöryhmän jäsenenä toimimiselle.

Kurssin pääaiheita ovat

 • palkkauksen ja palkitsemisen periaatteita teknologiateollisuudessa

 • työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä ja palkkaperusteet

 • palkkauksen ja palkkausjärjestelmän ylläpito.

Kurssiaikataulu ja ilmoittautumisohjeet valikosta "KURSSIT JA KOULUTUS"

======================================================================

Työsuhdeasiat-kurssi

Yritysten erilaiset tilanteet edellyttävät osaamista yhteistoimintaan ja paikalliseen sopimiseen liittyen. Kannustava palkkaus, joustavat työajat ja poissaolojen hallinta ovat tärkeimpiä asioita, joista parhaiten voidaan päättää yrityksissä.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa perustietoa sekä valmiuksia työlainsäädännön ja alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen (Teknologiateollisuuden työehtosopimus) keskeisten määräysten sisällöstä, merkityksestä ja oikeasta soveltamisesta yrityskohtaiset tarpeet huomioiden.

Kohderyhmä

Työsuhdeasioita käsittelevät Teknologiateollisuuden jäsenyritysten työnantajan edustajat, kuten tuotantopäälliköt, työnjohtajat ja henkilöstöasiain hoitajat.

Kurssin pääaiheita ovat työntekijöiden työsuhdeasiat:

 • työsopimuksen solmiminen ja päättäminen, lomauttaminen
 • yhteistoiminta työpaikalla ja luottamusmiesasiat
 • työaika ja sen erilaiset järjestelymahdollisuudet, vuosiloma
 • palkkaus sekä erilliskysymykset kuten sairausajan palkka ja työkomennukset.

Kurssiaikataulu ja ilmoittautumisohjeet valikosta "KURSSIT JA KOULUTUS"

=============================================================

Työntekijöiden palkanlaskentakurssi

Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujalla on kokonaiskuva ja tietoa teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen ja työsopimuslain palkkahallinnon kannalta keskeisten säännösten sisällöstä ja merkityksestä sekä taitoa soveltaa näitä palkkahallinnon käytännön tilanteissa.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palkkahallinnossa työskenteleville henkilöille (työntekijöiden työehtosopimuksen osalta).

Kurssin pääaiheita palkanlaskennan kannalta ovat

 • monimuotoiset työsuhteet

 • kannustavat palkka- ja palkitsemisjärjestelmät

 • monipuoliset työaikajärjestelyt

 • vuosiloma

 • matkustus- ja työkyvyttömyysasiat.

Kurssiaikataulu ja ilmoittautumisohjeet valikosta "KURSSIT JA KOULUTUS"

=============================================================

Toimihenkilöiden palkanlaskentakurssi

Tavoite

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujalla on kokonaiskuva ja tietoa teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevien työehtosopimusten ja työsopimuslain palkkahallinnon kannalta keskeisten säännösten sisällöstä ja merkityksestä sekä taitoa soveltaa näitä palkkahallinnon käytännön tilanteissa.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä palkkahallinnossa työskenteleville henkilöille (toimihenkilöiden työehtosopimusten osalta).

Kurssin pääaiheita ovat

 • monimuotoiset työsuhteet

 • kannustavat palkka- ja palkitsemisjärjestelmät

 • monipuoliset työaikajärjestelyt

 • vuosiloma

 • matkustus- ja työkyvyttömyysasiat.

Kurssiaikataulu ja ilmoittautumisohjeet valikosta "KURSSIT JA KOULUTUS"

=============================================================

Työsuhdepalvelu.fi

Teknologiateollisuuden jäsenmaksuun sisältyvään verkkopalveluun on koottu niitä teknologiateollisuuden palkanlaskenta- ja työsuhdeasioihin liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat työehtosopimuksen piirissä olevia työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

Työsuhdepalvelu on tarkoitettu perusaineistoksi erityisesti palkanlaskijoille, työntekijöiden esimiehille ja muille työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitaville henkilöille. Verkkopalvelua käytetään myös Teknologiateollisuuden työsuhdeasiat- ja palkanlaskentakurssien aineistona.

Voit tilata Työsuhdepalvelun käyttöoikeuslisenssin (jäsenille maksuton) www.tyosuhdepalvelu.fi
 
=============================================================

Työsuhdeasiain verkkokurssi

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry (ent. Metallityöväen Liitto) ovat yhteistyössä laatineet työsuhdeasian verkkokurssin. Kurssin ensisijaisena tavoitteena on tietouden lisääminen työsuhdeasioista. Toinen tärkeä tavoite on lisätä yhteistyötä ja tukea paikallista sopimista - kun urssin osallistujat ovat eri henkilöstöryhmistä, ryhmässä oppiminen parantaa työpaikan yhteistoiminta- ja neuvotteluvalmiuksia ja kasvattaa edellytyksiä työehtojen paikalliseen sopimiseen.

Opiskelu Työsuhdeasiat-verkkokurssilla tapahtuu itseopiskeluna ja ryhmätyöskentelynä. Kurssi voidaan aikatauluttaa aineiston yhdeksän aihekokonaisuuden mukaan. Ryhmä kokoontuu pohtimaan yhdessä jokaista osaa ja tekee yhdessä ryhmätyötehtävät.  Ennen ryhmätapaamisia jokainen osallistuja tutustuu itsenäisesti aineistoon ja tekee aihetta koskevat harjoitukset.

Kurssiaineisto on käytettävissä 1,5 vuotta, mutta kurssi harjoituksineen on suoritettava 9 kuukauden kuluessa tilauksesta.

Tutustu kurssiin.

=============================================================

 

Tietoa koulutuksista
Päivitetty:
2.2.2016, 10:00
LiiteKoko
PDF icon Tietosuojaseloste71.56 KB