Lomauttaminen

Työnteko ja palkan maksaminen voidaan keskeyttää määräajaksi tai toistaiseksi, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai jos edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä muuta sopivaa työtä tai koulutusta voida järjestää.

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkan maksamisen keskeyttämistä määräajaksi tai toistaiseksi, työsuhdetta katkaisematta.

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai jos tarjolla oleva työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti arviolta enintään 90 kalenteripäivän ajaksi, eikä muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta voida kohtuudella järjestää.

Työnantaja ja työntekijä voivat työsuhteen kestäessä poiketen laissa säädetyistä lomautusperusteista ja lomautusilmoituksesta sopia määräaikaisesta lomauttamisesta, jos se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

Määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä saadaan lomauttaa vain, jos hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Lomautustavat

Lomauttaminen voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa sen verran kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä.

Lomautusilmoitus

Lomautuksesta on annettava erillinen lomautusilmoitus, jossa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika, määräaikaisen lomautuksen kesto tai toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto. Noudatettava lomautusilmoitusaika riippuu sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Yhteistoimintamenettely

Ennen suunniteltuja irtisanomisia ja lomauttamisia noudatettava yhteistoiminta- tai neuvottelumenettely määräytyy sen mukaan, sovelletaanko yrityksessä yhteistoimintalakia. Yhteistoimintalaki tulee sovellettavaksi, jos yrityksen työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20. Alle 20 työntekijän yrityksissä noudatettava menettely määräytyy työsopimuslain mukaan.

 

 

Liitteet