Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työnantajat toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistäville työpaikoille tulee lisäksi laatia tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvon edistäminen työelämässä tarkoittaa sitä, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin. Vastuu tasa-arvolain noudattamisesta työpaikoilla kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle.

Teknologiateollisuus ry on ollut mukana laatimassa ohjeistusta tasa-arvosuunnitelman laatimiseen Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu

Vastaavanlainen edistämisvelvoite löytyy yhdenvertaisuuslaista. Työnantajan on yhdenvertaisuuslain mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Samoin työnantajan on työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on lisäksi oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Nykyinen yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan tammikuussa 2015, ja se asetti suunnitelman laatimiselle kahden vuoden määräajan. Suunnitelman on siten pitänyt olla laadittuna 1.1.2017 alkaen.

Ks. linkit EK:n yhdenvertaisuuslakia koskevaan tiedotteeseen sekä muistioon.


Lisätiedot:

Emma Stavén, työmarkkina-asiantuntija, puh. 050 549 1144