Työhyvinvointi

Työhyvinvointia ei ole olemassa valmiina – se syntyy vain henkilön omista kokemuksista suhteessa hänen omaan työhönsä.

Työhyvinvointia edistetään työpaikalla johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet ja työterveyshuolto toimivat tärkeinä kumppaneina työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työhön sitoutumiseen. Oikeanlaisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin ja työn tuottavuuteen.

Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolten näkemykset työhyvinvoinnista perustuvat Työterveyslaitoksen Työkykytalo–malliin. 

Mallia hyödynnetään teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen Työkaari kantaa -työhyvinvointihankkeessa, jonka päätavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja sen seurauksena eheyttää ja pidentää työuria niin työpaikoilla kuin koko toimialallakin.

Teknologiateollisuuden aikaisemmassa Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa (2010–2015) saatiin aikaiseksi merkittäviä tuloksia työhyvinvoinnin kehittymisessä työpaikoilla. 

Työhyvinvointia lisäävät käytännöt

Työhyvinvointihankkeisiin osallistuneet yritykset ovat kehittäneet työhyvinvointia ja arvioineet erilaisin mittarein ja havainnoin vaikuttavimpia toimenpiteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

  • Tutustu hyviin käytäntöihin työhyvinvoinnin kehittämisestä täällä.
  • Tutustu yrityskohtaisiin onnistumisiin ja tuloksiin täällä

Teknologiateollisuuden työkaarimalli

Teknologiateollisuuden työkaarimalli on Teknologiateollisuus ry:n, Teollisuusliitto ry:n ja Ammattiliitto PRO ry:n yhteistyössä laatima opas, jonka tavoitteena on tarjota työpaikoille konkreettisia neuvoja työurien pidentämiseen. Työpaikkojen toimenpiteet vaihtelevat tarpeiden mukaan, mutta keskeisiä työhyvinvointiin ja työurien pituuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:

Työhyvinvoinnista ja työkaarijohtamisesta sekä Työkaari kantaa -hankkeesta lisää www.työkaari.fi-sivustolta. 

Lisätietoja:

Paula Varpomaa