Vuokratyö

Työmarkkinoiden toimivuus edellyttää monipuolisia työllisyyden muotoja. Vuokratyön käytölle on useita perusteita, jotka johtuvat muun muassa asiakkaiden käyttäytymisestä, palvelutarpeista, tilausten vaihtelusta ja työntekijöiden motiiveista.

Työvoiman vuokrauksessa vuokrayritys luovuttaa korvausta vastaan työntekijöitään käyttäjäyrityksen työhön. Käyttäjäyritykselle siirtyy oikeus johtaa ja valvoa työntekoa. Työntekijä on työsuhteessa työvoiman vuokraajaan.

Vuokratyö eroaa alihankinnasta siinä, että alihankinnassa yritykset sopivat työn tuloksesta työn johdon ja valvonnan pysyessä alihankkijalla.

Käyttäjäyrityksen mahdollisuutta käyttää vuokratyövoimaa ei ole yleisesti teknologiateollisuuden eri työehtosopimuksissa rajoitettu. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus kuitenkin rajoittaa vuokratyövoiman käytön vain työhuippujen tasaamiseen tai tiettyihin erityistilanteisiin, jolloin tehtäviä ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista teettää omilla toimihenkilöillä. Teknologiateollisuuden työehtosopimus puolestaan määrittää vuokratyövoiman käytön perusteet oman työvoiman käyttöä vähennettäessä.

Vuokrayrityksen on sovellettava palveluksessaan olevien vuokratyöntekijöiden työsuhteissa käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen määräyksiä, ellei vuokrayritys ole sidottu normaali- tai yleissitovaan työehtosopimukseen. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että  työsuhteen ehtojen tulisi käytännössä olla yksiselitteisiä tes-normeja lukuun ottamatta käyttäjä- ja vuokrayrityksen työntekijöiden välillä samat.

Käyttäjä- ja vuokrayrityksen on työnantajavelvoitteiden jakautumisen vuoksi tarpeen harjoittaa jatkuvaa yhteistyötä. Molemmat osapuolet ovat riippuvaisia toisiltaan saamista tiedoista vuokratyöntekijöiden työntekoa ja siihen liittyviä olosuhteita koskien.

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n (HPL) kotisivuilta löytyy linkki luetteloon, jossa on mainittu auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset. Tällaiset yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan vastuullisesti tarjoamalla reiluja vuokratöitä.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto ovat julkaisseet yhdessä laatimansa Vuokratyöoppaan ja muistion Vuokratyövoiman hyvän käytön periaatteet teknologiateollisuudessa (Principer för vettig användning av hyrd arbetskraft I teknologiindustrin).

Lisätietoja: Asiantuntija Aapo Heikurainen, 040 536 5487