Toteutus

Monipuoliset työaikajärjestelyt, joihin työntekijät ovat päässeet vaikuttamaan, parantavat työntekijöiden motivaatiota ja yrityksen toimintakykyä.

Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten toteuttaminen on yrityksen ja sen henkilöstön toiminnan peruslähtökohta. Yrityksen ja sen henkilöstön on koko ajan panostettava toiminnan laatuun ja toiminnalliseen joustavuuteen, jotta asiakastarpeet kyetään kilpailukykyisesti toteuttamaan.

Työaikajärjestelyiden suunnittelua voidaan pitää prosessina, jonka alkupäässä on asiakastarpeiden tunnistaminen ja lopputuotteena kulloisiakin asiakastarpeita vastaavat työaikajärjestelyt.

Seuraava kuva ja sen selostus pyrkivät ilmentämään koko prosessin.

 

Riippumatta siitä, mitä yrityksessä tehdään, asiakkaiden tarpeet ja odotukset kohdistuvat laatuun, määrään, nopeuteen, varmuuteen, palveluun ja hintaan. Muutokset näissä ovat nykyisin nopeita ja yllätyksellisiä ja sitä ne ovat tulevaisuudessa vielä enemmän. Tästä seuraa se, että kuormitusvaihtelut ovat suuria riippumatta siitä, kuinka pitkä yrityksen tilauskanta on. Tarpeen mukaiset työaikajärjestelyt ja työajan tehokas käyttö ovat keskeinen keino vastata haasteisiin.

Se, onko ratkaisu työaikapankki, keskimääräinen työaika tai jotain muuta, ei ole merkitsevää, vaan järjestelyn toimivuus. Toimivuuden edellytyksenä on tarpeen ymmärtäminen.

Toiminnan kehittäminen on yrityksen ja sen henkilöstön käsissä, ja tässä toiminnassa korostuvat tuloksellinen yhteistyö ja yhteiset edut. Toiminnan kehittäminen on nimenomaan yhteistyöasia, ei sopimusasia.

Tarpeen mukaisten työaikajärjestelyiden selvittämisessä voidaan edetä esimerkiksi seuraavasti:

  • selvitetään, mikä on nykykäytäntöjen toimivuus; mikä on hyvin, mikä on huonosti
  • selvitetään tuotantojärjestelyiden tarjoamat mahdollisuudet
  • selvitetään osaamisen monipuolistaminen
  • selvitetään asiat, joihin työaikajärjestelyillä halutaan vaikuttaa
  • selvitetään työntekijöiden työaikoihin liittyvät toiveet.

 

 

Tuotannon käynnissä pitäminen kulloisenkin kuormituksen mukaisesti edellyttää monitaitoista henkilöstöä. Yrityksen kannattaa panostaa henkilöstönsä kehittämiseen yhtä lailla kuin kilpailukykyisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä virtaviivaiseen ja tehokkaaseen tuotantoon.

Työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa parantaa motivaatiota, vähentää poissaoloja ja vaihtuvuutta. Monipuoliset työaikajärjestelyt ovat myös kilpailukeino, kun palkataan ammattitaitoista henkilöstöä.

Säännöllinen työaika voidaan järjestää hyvin monilla tavoin, idealla; tehdään työtä silloin, kun sitä on ja ollaan vapaalla kun työtä ei ole. Tämä mahdollisuus on työnantajalla tietyin rajoituksin olemassa, mutta parempi tulos saavutetaan yhteisellä päätöksellä ja muutokset toteutetaan ennakoivasti.

 


Liitteet: