Turvallisuuden merkityksestä tarvitaan yhteinen näkemys

Turvallisuuden merkityksestä tarvitaan yhteinen näkemys

Työturvallisuus, yritysturvallisuus
Yksinkertaisuudessaan työturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla huolehditaan asianmukaisesti fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista työoloista. Työn tekeminen on mielekästä, palkitsevaa ja tuottaa tulosta, kun työympäristön turvallisuudesta, työyhteisön toimivuudesta ja työn kuormittavuudesta pidetään huolta.

Vaikka työturvallisuus on lähtökohtaisesti työnantajan vastuulla, tulee työnantajan ja työntekijöiden toimia yhteisvastuussa ja jokaisella työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan ohjeita.

Henkilöstö mukaan ohjeiden laadintaan

Kulttuuri on syvällä organisaatiossa. Organisaation kulttuuri syntyy, kun opitaan tunnistamaan hyvät toimintatavat, juurrutetaan ne arkipäivän toimintaan ja vaikutetaan tätä kautta myös uskomuksiin. Uskomukset ja virheelliset olettamukset voivat olla sitkeitä ja vaikuttaa yllättävän paljon jokapäiväiseen elämään.

Kun riskitekijät tunnistetaan ja niihin kohdistuvat toimenpiteet mitoitetaan oikein, koko henkilöstöllä on pitkälti samanlainen käsitys turvallisuuden merkityksestä ja tasosta. Toimenpiteitä on myös helppoa noudattaa, sillä niitä ei koeta omaa toimintaa häiritsevinä. Mitä suurempi ero on henkilöstön kokemassa turvallisuuden tarpeessa ja organisaation asettamassa turvallisuustasossa, sitä heikommin henkilöstö noudattaa annettuja ohjeita tai toimintatapoja.

On tärkeää, että henkilöstö pääsee mukaan laatimaan turvallisuusohjeita. Heillä on yleensä konkreettisin näkemys oman työnsä riskeistä. Osallistuminen auttaa myös siinä, että turvallisuusohjeet omaksutaan entistä paremmin oman työn osaksi.

Turvallisuusohjeiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja helppolukuisia, jotta henkilöstöllä riittää kiinnostusta niihin perehtymiseen. Lisäksi tarvitaan koulutusta. Mikäli henkilöstö ei saa asianmukaista koulutusta, on turha vaatia sen paremmin työkoneen kuin turvallisuusohjeidenkaan hallitsemista.

Dokumentoinnilla organisaatio viestittää turvallisuustilanteestaan ulospäin, esimerkiksi viranomaisille. Dokumentaatio on myös sisäisen kehittämisen työkalu.
 

Miten toimia?

Tunnista vaaratilanteet, määrittele vastuut

Työturvallisuuden edistäminen perustuu hyvään suunnitteluun. Tarvitaan sekä työympäristön kehittämistä että ihmisten käytöksen ymmärtämistä ja ohjailua. Ihmisten toimintaa suhteessa työympäristöön on otettava huomioon joustavasti.

Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden taustalla on syitä, joihin voidaan puuttua. Työturvallisuuden kehittämisessä lähtökohtana on riskien arviointi. Työturvallisuutta voidaan edistää myös tutkimalla tapaturmien ja vaaratilanteiden syitä ja oppimalla niistä.

Vaaratapahtumien raportointi ja huolellinen käsittely auttaa, jotta korjaavia toimenpiteitä pystytään kohdistamaan oikeisiin asioihin. Menettelyn tavoite ei saa olla syyllistävä, vaan sen avulla pyritään estämään vastaavat tilanteet tulevaisuudessa.

Työturvallisuusjohtaminen on keskeistä, ja johdon toiminta vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen turvallisuuskulttuuriin. Johdon sitoutuminen näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, miten turvallisuusasioita nostetaan esille kokouksissa. Myös organisaaton yhteiset turvallisuustuokiot ovat toimiva tapa tuoda ajankohtaista informaatiota koko henkilöstölle. Turvallisuustuokioissa voidaan käydä läpi myös raportoituja läheltä piti -tilanteita sekä joko omassa tai vertaisyrityksessä tapahtuneita onnettomuuksia.

Konkreettisia toimia työturvallisuuden parantamiseksi

  • Työturvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria koskevien vastuiden määrittämien organisaation sisällä on keskiössä niiden kehittämisessä
  • Jokaiselle työntekijälle tulee varmistaa riittävän kattava perehdytys sekä koulutus työtehtäviinsä
  • Hyvästä työturvallisuustoiminnasta palkitseminen motivoi työntekijöitä jatkamaan samalla tavalla
  • Työyhteisön kanssa yhdessä läpikäydyt vaara- tai läheltä piti -ilmoitukset kehittävät tehokkaasti
  • Kyltit ja ohjeet turvallisesta työstä luovat jatkuvaa mielikuvaa ja pitävät mahdolliset vaaratilanteet työntekijöiden mielessä
  • Jatkuva siisteydestä huolehtiminen helpottaa turvallisen työn tekemistä
  • Toimintaterapeutin konsultointi voi auttaa löytämään ergonomisesti kestävämpiä työratkaisuja
  • Tarkistuslista eli checklist on hyvä tapa varmistaa kaikille yrityksessä toimiville turvallinen työympäristö. Tarkistuslistat käydään läpi aina ennen työn aloittamista. Näin voidaan varmistua siitä, että jokainen työvaihe ymmärretään riskeineen, eikä samanaikaisesti olla suorittamassa muualla häiritsevää työtä.
  • Johdon suorittamat työturvallisuuskierrokset paljastavat nopeasti mahdollisia puutteita työyhteisön turvallisuudessa. Yhdessä läpikäytävät havainnot auttavat hahmottamaan mahdollisten vaaratilanteiden syntyä.

Turvallisuus luo tulosta                     

Työntekijät valitsevat työyhteisöjä, joissa on turvallinen ja hyvä työilmapiiri. Turvallinen ja välittävä työyhteisö on siis maineen kannalta etu, mutta työturvallisuuteen satsaaminen on kannattavaa myös taloudellisesti. Sairaspoissaolot tulevat työnantajalle kalliiksi ja voivat aiheuttaa pahimmillaan liikevaihdon menetystä. Menetys voidaan estää ylitöillä tai ostopalveluilla, jolloin liikevaihto ei pienene, mutta ylimääräisiä kustannuksia syntyy.

Kasvu ja kannattavuus ovat yhteyksissä hyvään työilmapiiriin, mutta yhtä lailla ilmapiiri vaikuttaa työturvallisuuteen. Hyvä työkäytös ja välittävä ilmapiiri kannustavat koko työyhteisöä huolehtimaan työturvallisuudesta.


                                                                            

 Työturvallisuus − tulosta A4-aineisto

Tutustu myös teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien ylläpitämään sivustoon Turvallinentyopaikka.fi.

tehdaskuva, yteistyö