Elpymispaketin hankkeiden on tuotava Suomeen pitkäkestoista uudistavaa kasvua ja työllisyyttä

Elpymispaketin hankkeiden on tuotava Suomeen pitkäkestoista uudistavaa kasvua ja työllisyyttä

labour
Suomen tarjoamien elpymishankkeiden on uudistettava Suomea. Valtaosa paketista tulee käyttää Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi vauhdittamalla teollisuuden kestävää uudistumista ja digitalisaatiota sekä lisäämällä työllisyyttä ja vientiä.

Eurooppa-neuvosto sopi heinäkuussa 750 miljardin euron elpymispaketista. Pakettiin kuuluu kansallinen investointisuunnitelma.

Teknologiateollisuus jakaa Euroopan parlamentin näkemyksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden esittämien hankkeiden täytyy keskittyä Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen, kestävään kehitykseen sekä digitalisaation edistämiseen. Elpymispaketin tulee vahvistaa taloutta tukemalla yritysten uudistumista sekä lisäämällä työllistymismahdollisuuksia ja osaamista.

Valitsemalla rajallinen määrä isoja teemoja saadaan aikaan suuri vaikuttavuus. Toimenpiteiden on tuotava elinkeinoelämälle kilpailuetua ja vauhditettava yksityisiä investointeja, joiden avulla Suomen talous saadaan nopeasti ja kestävästi kasvuun.

SUOMI ON SAATAVA KESTÄVÄN KASVUN URALLE – RAHOITUS YHTEENSÄ 2,3 MILJARDIA EUROA

  • Rahoitetaan koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, luodaan uudet julkisen ja yksityisen sektorin PPP-kumppanuudet sekä jatketaan veturiyritysohjelmaa – Rahoitus yhteensä 300 miljoonaa euroa
  • Tuetaan talouden rakennemuutosta vihreän siirtymän avulla käynnistämällä vähähiilisyystiekarttojen toteutus ja tehostamalla kiertotaloutta, vauhdittamalla vetyhankkeita sekä määräaikaisella kiertotalouden investointituella teollisen mittakaavan kiertotaloushankkeissa. Kehitetään Suomeen energiatehokkaat vihreät datakeskukset sekä kehitetään, demonstroidaan ja skaalataan kädenjälkihankkeita, joilla on globaali vientipotentiaali – Rahoitus yhteensä 500M€
  • Turvataan Suomen kansainvälinen kilpailukyky pk-yritysten vienninedistämisohjelmalla ja vientirahoitusta vahvistamalla sekä kehittämällä vientitakuita ja muita viennin rahoitusinstrumentteja samalle tasolle kuin kilpailijamaissa – 100M€
  • Vahvistetaan kestävää infrastruktuuria ja digitalisaatiota tukemalla pk-yritysten digitalisaatiouudistuksia sekä käynnistämällä valmistavan teollisuuden kansallinen teknologiahanke. Uudet innovaatiot sekä kestävän ja tuottavan liiketoiminnan mallit vaativat investointeja teknologiaan ja osaamiseen. Vauhditetaan 5/6G-teknologian kehittämistä, tehdään teollisuuden datan putkiremontti ja rakennetaan toimiva datatalous – 250M€
  • Uudistetaan työmarkkinoita ja vahvistetaan työllisyyttä. Käynnistetään uudelleentyöllistymisen ja yrittäjyyden tukiohjelma, jossa hyödynnetään ajasta ja paikasta riippumattoman työn kasvavat mahdollisuudet. Kehitetään dataan ja tekoälyyn perustuva järjestelmä työllistämisen edistämiseen sekä osaajatarpeiden ja täydennys- ja muuntokoulutuksen ennakointiin. Kehitetään digitalisaatiota edistävää jatkuvan oppimisen tarjontaa – 100M€
  • Vahvistetaan sotepalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta käynnistämällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen kehitysohjelma, jonka avulla parannetaan palvelutasoa, ennakointikykyä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Jotta tuottavuutta, palvelutasoa ja henkilöstön resursseja voidaan parantaa, hyödynnetään uutta terveysteknologiaa, dataa ja tekoälyä sekä digitaalisia ratkaisuja. Vauhdittamalla skaalautuvia yksilöllistetyn lääketieteen ja genomilääketieteen ekosysteemihankkeita saadaan Suomeen 10 000 työpaikkaa seuraavien kymmenen vuoden aikana – 50 M€

Elpymispaketista tuettavien julkisten hankintojen tulee olla innovatiivisia, elinkaarikestäviä ja avoimia eurooppalaisilla toimijoille ja konsortioille koko Euroopassa. Hankkeiden eurooppalaisten arviointikriteerien tulee edistää kasvavaa ja rajat ylittävää yhteistyötä. On varmistettava, että eri jäsenmaat soveltavat elpymispaketin käytössä valtiontukisäädöksiä yhteneväisellä tavalla.

Teknologiateollisuus_EU_elpymispaketti.pdf

Lisätiedot:
Johtaja Matti Mannonen (innovaatiot ja talous), puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi

Lisää aiheesta:

Jaakko Hirvola: EU-elpymispaketin 2,33 miljardia on kohdennettava vaikuttavasti, ei tasaisesti

Terveysteknologia on nopeasti kasvava vientiala – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota

Uutta luovaa tietopolitiikkaa eikä protektionismia – Jos olisin Ursula von der Leyen, vaatisin visiota datataloudesta

Kestävällä elvytyksellä kohti kiertotalousyhteiskuntaa – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin teollisuuden vihreää siirtymää

Pk-yrityksille tukea EU:n kotimarkkinoille pääsemiseksi – Jos olisin Ursula von der Leyen, varmistaisin sisämarkkinoiden toimivuuden

Innovaatioilla ulos koronakriisistä – Jos olisin Ursula von der Leyen, osoittaisin EU-elvytysrahaa uuden luomiseen

Onnistummeko osaamistason nostossa? – Jos olisin Ursula von der Leyen, rahoittaisin jatkuvaa oppimista

Datan putkiremontista Suomelle vientiä ja työtä – SSAB tarjoaa EU:n elvytyshankkeiksi teollisuuden digivihreitä uudistamisprojekteja