Soveltamisalueet

Teknologiateollisuus ry edustaa työnantajaliittona viittä päätoimialaa. Tässä roolissa se neuvottelee ja sopii yhteensä yhdeksän eri työehtosopimusta. Jäsenyrityksessä sovellettava työehtosopimus määräytyy yrityksen päätoimialan mukaisesti.

Tietotekniikka-alan yrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Tietotekniikan palvelualan yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka pääasiallinen toimiala on tietotekniikkapalveluiden, kuten tietotekniikan käsittelypalveluiden, henkilötyöpohjaisten palveluiden, ohjelmistotuotteiden ja kokonaisjärjestelmätoimitusten tarjoaminen muille. Tarkemmin tuo tarkoittaa toimialaluokkaa 62 ja 63, lukuun ottamatta alatoimialaa 639.

Suunnittelu- ja konsulttialalla noudatetaan ylempiin toimihenkilöihin Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta ja toimihenkilöihin Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimusta. Valinta siitä, kumpaa työehtosopimusta tehtävään sovelletaan, tapahtuu työehtosopimusten soveltamisalamääräysten perusteella. Liitot ovat valmistelleet yhteisen ohjeen soveltamisalan määrittämiseen.

Teknologiateollisuuden teollisuustoimialoilla, metallinjalostus, kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus, sovelletaan kolmen eri henkilöstöryhmän työehtosopimuksia. Työntekijöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille on kullekin ryhmälle oma työehtosopimuksensa. Koska työehtosopimukset luonteeltaan ja sisällöltään poikkeavat toisistaan merkittävästi, on tärkeätä määritellä, minkä työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin henkilö kuuluu. Työehtosopimusten soveltamisalan ulkopuolelle jäävät yrityksen tai toimipaikan johtoon kuuluvat henkilöt.

Teollisuuden tehtävien sisältö ei ole koskaan ollut eikä voi olla staattinen ja lokeroitunut. Ne joudutaan aina muodostamaan ja sisällöltään hiomaan ja muuttamaan kulloinkin ulkopuolelta tulevien tarpeiden ja vaatimusten sekä tehtävien hoitajien henkilökohtaisten kykyjen ja valmiuksien pohjalta.

Näin ollen rajanveto eri sopimusalojen välillä ei ole suoraviivainen eikä helppo. Lisäksi työehtosopimusten soveltamisalamääräysten sisältöön ovat vaikuttaneet työehtosopimusneuvottelujen yleiset vaikeudet sovittaa osapuolten näkemyksiä yhteen.

Lähellä sopimusalojen teoreettisia rajoja on aina joukko tehtäviä, jotka vaativuudeltaan niin niiden tarkoituksen, luonteen kuin kulloisenkin sisällön perusteella sijaitsevat raja‑alueella milloin enemmän, milloin vähemmän toisella puolella teoreettista rajaa.

Näiden raja‑alueella olevien tehtävien lukeminen tietylle alueelle eli sopimusalueiden teoreettisten rajojen käytännön soveltaminen on vakiintuneesti tapahtunut siten, että on lähdetty tehtävien tarkoituksesta, luonteesta ja sen pohjalta määritellystä vaativuusalueesta. Teknologiateollisuus on yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa laatinut ohjeistusta Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen ja Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan määrittämiseen. Ohje löytyy tästä.

Teollisuustoimialoilla teknologiateollisuudessa on yhteensä neljä työntekijätehtävissä toimiviin henkilöihin sovellettavaa työehtosopimusta: teknologiateollisuuden työehtosopimus (ns. pääalan sopimus), malmikaivosten työehtosopimus, teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus sekä pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus. Viime mainitun sopimuksen neuvottelee Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n Työnantajat ry Metallityöväen Liitto ry:n kanssa.

Malmikaivosten työehtosopimus sekä teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus ovat pääalan sopimukseen nähden rinnakkaisia, mikä merkitsee sitä, että niiden määräykset ovat lähes samoja kuin teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa.

Työntekijäsopimusten soveltamisalat määräytyvät sähköalan sopimusta lukuun ottamatta teollisuuslinjaperiaatteen mukaisesti;  kaikkiin yrityksen palveluksessa oleviin työntekijöihin ammattiryhmästä riippumatta sovelletaan työnantajan toimialan mukaista työehtosopimusta.

Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisala pääsopimuksen rinnalla puolestaan pohjautuu ammattialaperiaatteeseen, jolloin työntekijän työtehtävän laatu määrittää työehtosopimuksen soveltavuuden. Soveltamisalamääräykseen sisältyy myös lisäkriteereitä koskien mm. yrityksen tarkempaa toimialaa ja organisoitumista sekä työntekijän pätevyyttä ja työnkuvausta kuten myös työpaikan sähköalan työntekijöiden lukumäärää.