Henkilötietojen käsittely Teknologiateollisuus ry:ssä

Henkilötietojen käsittely Teknologiateollisuus ry:ssä

Rekisterinpitäjä:

Teknologiateollisuus ry

Eteläranta 10

00130 Helsinki

puh. 09 19231

tietosuoja@teknologiateollisuus.fi

Mitä tietoja käsittelemme?

Teknologiateollisuus ry toimii rekisterinpitäjänä yhdessä toimialayhdistystensä kanssa ja käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät:

 • jäsenpalveluiden sekä jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen
 • sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön
 • verkkosivujen toimintaan
 • palkkakehityksen seurantaan

Sidosryhmiä ovat Teknologiateollisuus ry:n kannalta keskeiset

 • jäsenyritysten palveluksessa olevat henkilöt
 • päättäjät ja viranomaisten edustajat
 • yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteisöjen yhteyshenkilöt

Sidosryhmien osalta käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot ja asema organisaatiossa sekä järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä tiedot ruokarajoitteista. Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista.

Verkkosivujemme osalta saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite/tietokone). Tietoja käsitellään tilastollisesti eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

Palkkatilastojen osalta käsittelemme palkkatiedon lisäksi yrityksen tietoja ja henkilön luokittelutietoa, kuten tietoa sukupuolesta tai ammattiasemasta, mutta emme tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Miksi tietoja käsitellään?

Käytämme henkilötietoja:

 • Teknologiateollisuus ry:n sekä toimialayhdistysten ja -ryhmien jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenpalvelun tuottamiseen
 • uutiskirjeiden jakeluun
 • yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin
 • tilaisuuksien järjestämiseen ja kyselyiden toteuttamiseen
 • verkkosivujen käytön seuraamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen ja
 • palkkatilastojen muodossa työmarkkinaneuvotteluja varten ja toimialan palkkakehityksen seuraamiseen

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää jäsenyritystensä sekä toimialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Tätä tarkoitusta varten Teknologiateollisuus ry:llä on peruste käsitellä sidosryhmiinsä kuuluvien henkilöiden tietoja ja huolehtia verkkosivujensa toiminnasta. Teknologiateollisuudella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja palkkatilaston muodossa työmarkkinaneuvottelujen kustannusvaikutusarvioita ja palkkakehityksen seuraamista varten.

Ketkä tietoja käsittelevät?

Tietoja käsittelevät Teknologiateollisuus ry:ssä siihen erikseen määritellyt henkilöt. Voimme siirtää tietoja käsiteltäväksi valitsemillemme yhteistyökumppaneille esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • tietojärjestelmien ylläpito
 • uutiskirjeiden toimittaminen
 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen
 • laskutus
 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen
 • rekrytointi.

Teknologiateollisuus ry varmistaa, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtimaan järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.

Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Kuinka kauan tietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin rekisteröity hoitaa tehtäviä, joilla on yhteys Teknologiateollisuus ry:n toimintaan. Tilaisuuksien kehittämistä varten säilytämme tiedot korkeintaan viisi vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Palkkatilastotietoja käsittelemme jatkuvasti tilaston muodostamista ja ylläpitoa varten.

Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta ja hävitämme väärät tiedot.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn:

 • Voit tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on alun perin kerätty.
 • Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu
 • Voit rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Voit siirtää tiedot toiseen järjestelmään
 • Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle
 • Voit kieltää markkinoinnin tai uutiskirjeiden toimittamisen. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä Teknologiateollisuus ry:lle.