Valimoteollisuus ry

Valimoteollisuus ry

Toimialayhdistyksen tehtävänä on toimia jäsenvalimoiden kansallisena yhteistyöelimenä sekä hoitaa alan kansainvälistä yhteistyötä. Jäsenyrityksiä on tällä hetkellä 24. Yhdistykseen kuuluvien yritysten liikevaihto on noin 260 miljoonaa euroa. Työntekijöitä toimialalla on noin 1700. VALTY ry on jäsen Euroopan valimoliitto CAEF:ssa.

Toimialayhdistyksen toiminnan päätavoitteena on jäsenvalimoiden kilpailukyvyn parantaminen. Keinoina tähän ovat mm. tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teknisen tason parantaminen alan tutkimusta ja koulutusta kehittämällä, valimoalan muutoksista ja uudistuksista tiedottaminen, tilastointi ja suhdannetietojen keruu, vuosittaisen Valun käytön seminaarin järjestäminen sekä valimoiden ja valunkäyttäjien tutkimushankkeiden koordinointi.

 

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy

marko.telenius@peiron.com

 

Johtava asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:

Juhani Orkas, Professori, TkT

puh. 050 556 2288

juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi

Yhteistyökumppaneitamme:

www.valimoinstituutti.fi

http://www.valuatlas.net

Hallitus 2020

Toimialayhdistyksen puheenjohtaja:

Toimitusjohtaja Marko Telenius, Peiron Oy

 

1. Varapuheenjohtaja

Laatu- ja kehityspäällikkö Ilari Kinnunen, Oy Johnson Metall Ab

 

 

Johtava asiantuntija, yhdistyksen sihteeri:

Juhani Orkas, Professori, TkT

puh. 050 556 2288

juhani.orkas@teknologiateollisuus.fi

 

Muut hallituksen jäsenet:
 

Toimitusjohtaja András Dévényi, Specialvalimo J. Pap Oy

Toimitusjohtaja Teuvo Joensuu, Tevo Lokomo Oy

Toimitusjohtaja Olli Karhunen, Suomivalimo Oy

Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen, Karhulan Valimo Oy

Toimitusjohtaja Liisa Leino, Leino Group Oy/Leinocast

Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Componenta Oyj

Valimonjohtaja Hannu Nikula, Valmet Technologies Oy

Head of Foundry Business Eero Pellikka, Alteams Finland Oy

Toimitusjohtaja Timo Rautarinta, Uudenkaupungin Rautavalimo Oy

Toimitusjohtaja Heikki Zitting, Sacotec Components Oy

Jäsenet

Valun käytön seminaari

Vuosittain järjestettävän seminaarin tarkoituksena on kertoa valuteknologian uusista saavu­tuk­sista ja lisätä suun­nitte­lijoi­den tie­toja valu­kappaleiden mahdol­li­suuk­sista eri­laisis­sa käyt­tökohteissa esittä­mäl­lä esimerk­ke­jä valurat­kaisujen tuo­mista eduista sekä kertomal­la uutta tietoa hankinta­toimen e­dellyt­tämistä ja valu­tek­niikan suo­mista mah­dolli­suuksis­ta.

Se­minaa­ri on tarkoitettu lä­hinnä valu­kom­po­nent­teja käyt­tä­välle ja valmistavalle teollisuu­delle sekä erityi­sesti näiden alojen tule­ville ja koke­neille suun­nitte­li­joil­le ja osta­jille.

Valun käytön seminaarista lisätietoja antaa Valimoteollisuus ry:n johtava asiantuntija Juhani Orkas, puh. 050 556 2288.

 

Valun käytön seminaari 2.-3.4.2020 - esitykset

Valun käytön seminaarin 2.-3.4.2020 esitykset kootaan tälle sivulle seminaarin jälkeen.