Teknologiateollisuuden biodiversiteettiohjelma: Tavoitteena turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta

Teknologiateollisuuden biodiversiteettiohjelma: Tavoitteena turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta

Biodiversiteetti
Teknologiateollisuus on sitoutunut tukemaan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä. Koko toimialalle on vahvistettu biodiversiteettiohjelma, jonka ohjeiden, verkostojen ja käytäntöjen avulla alan yritykset pystyvät edistämään omia biodiversiteettitavoitteitaan. Haluamme toimia siten, että uhkaava luontokato pystytään väistämään.

Teknologiateollisuuden biodiversiteettiohjelman kokonaisuus vuosille 2021–2050 (biodiversiteettiselvitys, linjaukset, tavoitteet ja etenemismalli yrityksille) on valmisteltu vuoden 2020 aikana työryhmissä, joihin on osallistunut Teknologiateollisuus ry, sen jäsenyritykset sekä kestävän kehityksen asiantuntijayritys Ecobio oy.

Teknologiateollisuus ry:lle muodostettiin lisäksi jäsenyritysten biodiversiteettiasiantuntijoista koostuva ydinryhmä. Puheenjohtajana toimii Noora Ahola, jäseniä ovat Lauri Erävuori, Johanna Holm, Anne Liljendahl, Teresa Lindholm, Hanna Luukkonen, Jussi Mäkinen, Janna Riikonen, Laura Soosalu, Ulla Syrjälä ja Sirpa Torkkeli.

EDISTÄMME TOIMIA, JOILLA ON MAHDOLLISTA VÄLTTÄÄ UHKAAVA LUONTOKATO

Teknologiateollisuuden strategiaan kirjatun vision mukaan ihmisen toiminta on tasapainottumassa maapallon kantokyvyn kanssa vuoteen 2030 mennessä. Uskomme, että kestävällä tavalla taloudellista, ekologista ja yhteiskunnallista arvoa luovat yritykset menestyvät. Tavoittelemme edelleen globaalin biodiversiteetin merkittävää kohentumista vuoteen 2050 mennessä.

Jokaisella alamme yrityksellä on suoria tai välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Tiedostamme vastuumme ja haluamme osaltamme toimia niin, että vältämme uhkaavan luontokadon.

Tavoittelemme biodiversiteetin turvaamista sekä sen lisäystä. Avainroolissa ovat yritykset, joissa biodiversiteetin hallinta edistyy merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ja jotka voivat auttaa myös muita sektoreita kuten kaupunkeja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Samalla sen huomioiminen tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetua myös globaaleilla markkinoilla, esimerkiksi resurssiviisaamman tuotannon kautta.

Yritykset voivat tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla ratkaisuja niiden biodiversiteettihaasteisiin. Luonnon huomioiminen tarjoaa aiempaa vastuullisempia väyliä uusille markkinoille, tuotteille ja palveluille maailmanlaajuisesti. Toimitusketjujen vakaus ja ennustettavuus paranee ja suhteet sidosryhmiin mitä todennäköisimmin kohentuvat.

Tulevaisuudessa biodiversiteettikysymykset voivat olla ratkaisevassa asemassa rahoituksen, asiakkuuksien sekä toimintalupien saamisen kannalta.

Yritykset voivat myös vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Niiden tuottamien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden globaali kädenjälki biodiversiteetin kasvattamisessa voi olla samaan tapaan merkittävä kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Teknologiateollisuus ry:

  • tukee biodiversiteettiä koskevien sopimusten ja ohjelmien globaalia toimeenpanoa niin, että ne varmistavat tasapuoliset kilpailuedellytykset eurooppalaiselle teollisuudelle.
  • edistää biodiversiteetin turvaamiseen tähtäävien toimien määrittelyä Euroopassa siten, että kaikki jäsenmaat voivat edetä kohti tavoitteita valitsemillaan keinoilla kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.
  • kannustaa aloitteisiin ja toimiin, joilla edistetään biodiversiteetin huomioon ottavia ratkaisuja yritysten globaaleissa arvoketjuissa.
  • kannustaa yrityksiä ottamaan biodiversiteetin hallinnan huomioon strategisessa suunnittelussa ja asettamaan omalle toiminnalleen biodiversiteetin edistämistä koskevia tavoitteita.
  • kasvattaa yritysten biodiversiteettitietoisuutta ja -osaamista.
  • kehittää biodiversiteetin hallintaan liittyvää vuoropuhelua ja viestintää.
  • parantaa ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja merkityksestä elinkeinoelämälle.                                                 

Yrityksiä kannustetaan vapaaehtoisiin toimiin jo ennen lainsäädäntöä

Vuodet 2021–2023:

Teknologiateollisuus ry edistää ja tukee yritysten toimia biodiversiteetin turvaamiseksi, tavoitteiden asettamiseksi sekä biodiversiteetin hallinnan viemiseksi osaksi yritysstrategiaa. Yrityksiä kannustetaan vapaaehtoisiin toimiin biodiversiteetin hyvän tilan edistämiseksi jo ennen lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Biodiversiteetti

 

Biodiversiteetin hallinnan mahdollisuudet ja haasteet     liiketoiminnan tueksi tunnistetaan. Yritysten      tietoisuutta ja osaamista aiheesta lisätään sekä   tuodaan esille biodiversiteetin hallinnasta aiheutuvia    hyötyjä. Yritykset havaitsevat yhä enemmän omat   biodiversiteettivaikutuksensa sekä ymmärtävät  mahdollisuutensa vaikuttaa biodiversiteettiin (käden-   ja jalanjälkiajattelu). Teknologiateollisuuden  Climpactor-ilmastolaskuri on laajasti yritysten   käytössä.

Yrityksillä on havaittu tarve kasvattaa omaa     tietoisuuttaan biodiversiteetistä ja sen merkityksestä  omassa liiketoiminnassa ja liiketoiminnan   jatkuvuudessa. Teknologiateollisuuden aloitteesta on  toteutettu yrityksille ja muille toimijoille suunnattu   biodiversiteettiohjelma.

Vaikutetaan yhteiskunnan asenteisiin sekä   lainsäädäntöön siten, että saavutetaan toimiva ja   joustava toimintaympäristö. Olemme olleet mukana   määrittämässä biodiversiteetin hallintaan sopivat   mittarit ja seurannan työkalut sekä edistäneet niiden   käyttöönottoa yrityksissä.

Teknologiateollisuus on selvittänyt alan vaikutukset   biodiversiteettiin sekä määritellyt tähän liittyvät koulutustarpeet. Yyrityksiä kannustetaan asettamaan biodiversiteettiin liittyviä tavoitteita ja laatimaan hallintasuunnitelmia.

Vuodet 20242030

Biodiversiteetin hallinnassa huomioidaan toiminnan koko arvoketju ja turvaamisen lisäksi tavoitellaan biodiversiteetin lisäystä. Tehdyistä toimenpiteistä on näytettävissä aitoja tuloksia ja Teknologiateollisuus on Suomessa biodiversiteettiasioissa edelläkävijöiden joukossa.

Teknologiateollisuus on osaltaan mahdollistanut biodiversiteettiajattelun valtavirtaistamisen sekä ollut mukana edistämässä yhteiskunnallista ymmärrystä aiheesta. Biodiversiteetti ymmärretään kokonaisvaltaisesti ja toteutettavat toimenpiteet tähtäävät turvaamisen lisäksi biodiversiteetin lisäämiseen.

Biodiversiteetti

 

Olemme merkittävästi edistäneet yritysten biodiversiteetin hallintaa. Tehtyjä toimenpiteitä seurataan, päivitetään ja ylläpidetään. Yrityksillä on omaehtoisia biodiversiteetin hallintasuunnitelmia. Teknologiateollisuus seuraa aiheesta käytävää keskustelua ja tarjoaa tarvittaessa yrityksille niiden tarvitsemaa tukea.

Vuodet 20312050

Teknologiateollisuus on tunnettu toimistaan ja edelläkävijyydestään biodiversiteettivaikutusten hallinnassa sekä käytäntöjen viemisessä yrityksiin. Alan yritykset ovat suunnannäyttäjiä biodiversiteetin hallinnassa ja lisäämisessä.

Teknologiateollisuuden biodiversiteettikokonaisuus:

Teknologiateollisuuden biodiversiteettiselvitys

Biodiversiteettilinjaukset

Tavoitteet vuosille 2021–2050

Etenemismalli yrityksille

 

Teksti on mukana joulukuun uutiskirjeessä.

 

Lindell Pirita

Johtava asiantuntija, kestävä kehitys
Kestävä kehitys
040 538 8799