Osaamistarpeet: Osaaminen ja osaajien saatavuus ovat yrityksille ratkaisevia tekijöitä

Osaamistarpeet: Osaaminen ja osaajien saatavuus ovat yrityksille ratkaisevia tekijöitä

sähkömiehiä
Osaamisen merkitys korostuu teknologia-alalla, jossa kilpailu on globaalia ja tekniikan sekä liiketoiminnan kehitys nopeaa.

Teknologiateollisuuden henkilöstörakenteessa on ollut jo vuosikymmenen ajan käynnissä muutos, jossa korkeakoulutettujen osuus henkilöstöstä kasvaa.

Teknologiateollisuus ry:n vuonna 2018 tekemän osaajatarveselvityksen mukaan nyt rekrytoitavista jo 60 prosentilta edellytetään korkeakoulututkintoa tai sitä vastaavaa osaamista. Alalta eläköityminen on kasvussa erityisesti toimihenkilöiden osalta, mikä lisännee entisestään korkeakoulutettujen kysyntää. 

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus on pysynyt viime vuodet vakaana. Laadukas ammatillinen koulutus on jatkossakin elinehto suurelle joukolle yrityksiä. 

Jotta alan osaajatarpeisiin voidaan vastata, on tärkeää onnistua sekä vahvan matemaattis-luonnontieteellisen pohjan luomisessa peruskoulussa että työssä alan vetovoimaisuuden eteen 

Osaamistarpeet

Digitalisaatio ja ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan kehittäminen tuovat uusia osaamistarpeita 
 
Digitalisaatio muuttaa yritysten ja yhteiskunnan toimintaa läpileikkaavasti. Kun osaamistarveselvityksessä 2018 kysyttiin, mihin ICT:n osa-alueeseen yritykset arvioivat erityisesti tarvitsevansa lisää osaamista, nousivat kärkeen: 

Robotiikka ja automaatio 

 • Tuotteiden ja/tai palveluiden älykkyyden kehittäminen  
 • Toiminnanohjaus ja/tai tuotetietojärjestelmät  
 • Pilvipalveluiden hyödyntäminen/kehittäminen  
 • Data-analytiikka  
 • Tekoäly  
 • Tietoturva 

Yleisiin työelämävalmiuksiin liittyen yritykset nostivat esille mm. seuraavia: 

 • Asenne, global mindset, valmiudet toimia monikulttuurisessa yhteisössä, kansainvälinen osaaminen 
 • Verkostoissa toimimisen taidot, tiimityötaidot 
 • Kokonaisuuksien hahmottaminen, järjestelmätason osaaminen, konseptointitaidot 
 • Asiakasnäkökulman ymmärtäminen 
 • Ympäristöosaaminen, energiatehokkuus, elinkaariajattelu 
 • ICT:n tehokas ja monipuolinen käyttö 
 • Oman osaamisen tunnistaminen, arvon tuoton näkökulma omaan osaamiseen 
 • Valmiudet ja motivaatio jatkuvaan oppimiseen 
 • Kyky nähdä mahdollisuuksia 

Teknologiateollisuus on sitoutunut hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen. Toimialalle laadittu vähähiilitiekartta näyttää konkreettista tietä tavoitteeseen pääsylle. Tulevaisuudessa kestävän arvonluonnin edellytyksenä on myös kiertotalouteen siirtyminen. Yhteistyössä Sitran kanssa laadittu Circular Economy Playbook avaa näkymiä siihen, millaisia kyvykkyyksiä kiertotalous yrityksiltä edellyttää. Vähähiilisyys ja kiertotalous muodostavatkin jatkossa yhdessä digitalisaation kanssa selkeän digivihreän kokonaisuuden, johon liittyvät osaamistarpeet tulee ymmärtää yhä tarkemmin. 
 
Datan avulla kohti reaaliaikaisempaa osaamistarpeiden ennakointia 
 
Teknologiateollisuus ry pilotoi vuonna 2021 uudenlaista osaamistarpeiden ennakoinnin mallia. Pohjan ennakoinnille tuottaa tekoäly, joka tunnistaa osaamista kuvaavia termejä ja niiden välisiä yhteyksiä valituista lähdeaineistoista. Lähdeaineistoja voivat olla esimerkiksi alan työpaikkailmoitukset, opinnäytetyöt tai soveltavan tutkimuksen julkaisut.

Alan yritykset arvioivat ja täydentävät tekoälyn tekemiä havaintoja joukkoistamisessa, jonka pohjalta laaditaan ensimmäinen toimialan osaamispulssi. Nimensä mukaisesti tavoitteena on säännöllisesti päivittyvä pulssi, joka tuo tuoreimmat tiedot alan osaamistarpeista hyödynnettäväksi niin päätöksenteossa, koulutuksen kehittämisessä kuin osaamisen johtamisessa yrityksissä.  

LISÄTIETOJA:  

Leena Pöntynen, koulutusjohtaja, leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi, 040 130 6113

Touko Apajalahti, korkeakoulupolitiikan asiantuntija, touko.apajalahti@teknologiateollisuus.fi, 040 160 5006

Lue myös:

Tekoäly töihin osaamistarpeiden ennakoinnissa