Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma: Kasvua, mainetta ja kilpailuetua kiertotaloudesta

Kiertotalousohjelma
Teknologiateollisuus ry on ensimmäisenä Suomessa vahvistanut koko toimialalle oman kiertotalousohjelman. Tavoitteena on auttaa jäsenyrityksiä luomaan kiertotaloudesta kasvua, mainehyötyjä ja kilpailuetua sekä edistää kansallista ja globaalia siirtymää kohti markkinaehtoista ja kilpailukykyistä kiertotaloutta

Suomi julkisti vuonna 2021 kansallisen strategisen kiertotalousohjelman. Teknologiateollisuus haluaa omalta osaltaan edistää kansallista tavoitetta, jonka mukaan vuonna 2035 hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta muodostaa Suomen menestyvän talouden perustan.

Teknologiateollisuus on sekä kansallisessa että globaalissa kiertotaloussiirtymässä keskeisessä roolissa, koska se edustaa yli puolta Suomen koko viennistä ja sillä on jo pitkät perinteet toiminnan tehostamisessa, materiaalitehokkuudessa ja ”niukkuuden” vaalimisessa. Lisäksi toimialalla on vahvaa osaamista palveluliiketoiminnassa kuten huoltoliiketoiminnassa, tehdaskunnostuksissa tai digitaalisissa ratkaisuissa.

Kiertotalouden avulla pystytään vahvistamaan Suomen vientivetoista taloutta ja voidaan hakea uutta kilpailuetua samalla kun luonnonvaroja käytetään kestävästi ja luodaan uutta hyvinvointia. Tämän vuoksi Teknologiateollisuus ry on ensimmäisenä toimialana Suomessa vahvistanut alalle oman kiertotalousohjelman

Kiertotalousohjelma on laadittu yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, jäsenyritysten edustajien ja asiantuntija- ja konsultointiyhtiö Deloitten kanssa syksyllä 2021. Työtä on tehty laajan yritysjoukon kanssa muun muassa useissa erilaisissa työpajoissa sekä yrityskyselyjen ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Jäsenyritysten asiantuntijoista muodostettiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Konecranesin vastuullisuuspäällikkö Satu Kaivonen. Jäseninä toimivat Harri Leppänen SSAB:stä, Jarno Laitinen Ramboll Groupista, Jutta Laine-Ylijoki FCG:ltä, Kia Haring TietoEVRYstä ja Minna Pirilä Afrysta.

Luomme kiertotaloudesta kestävää liiketoimintaa

Teknologiateollisuus on sitoutunut Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2035. Olemme julkaisseet aiemmin toimialan vähähiilitiekartan, biodiversiteettiohjelman sekä vastuullisuuslinjaukset.

Myös kiertotalousratkaisuille on merkittävä ja kasvava globaali tarve. Yli 90 prosenttia talouteen tulevista materiaaleista on edelleen neitseellisiä. Väestönkasvu, elintason nousu, kaupungistuminen ja energiamurros kasvattavat metallien ja materiaalien kysyntää tulevaisuudessa entisestään. Tarve luonnonvarojen kestävälle hallinnalle on merkittävä, sillä luonnonresurssien louhinta ja prosessointi aiheuttavat noin puolet globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja yli 90 prosenttia luontokadosta.

Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma edistää osaltaan Suomen ja sen vientimaiden markkinavetoista siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Sen tavoitteina on vauhdittaa kansallista ja globaalia kiertotaloussiirtymää sekä auttaa jäsenyrityksiä luomaan kiertotaloudesta uudenlaista liiketoimintaa, kasvua, kilpailuetua ja mainehyötyjä.

Teknologiateollisuuden yritykset voivat ottaa merkittävän roolin globaalissa kiertotaloussiirtymässä kehittämällä ja tarjoamalla kiertotaloutta mahdollistavia teknologiaratkaisuja ympäri maailmaa. Ohjelmassa esitetään toimialalle yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat kiertotaloussiirtymän edistämiseksi.

Jopa mullistava liiketoimintamahdollisuus

Lähes 40 prosentilla Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä on hyvät tai erinomaiset mahdollisuudet tehdä kiertotaloussiirtymä. Ohjelman kartoittamisessa kyselyyn vastanneista yrityksistä 57 prosenttia näkee kiertotalouden joko mullistavana tai merkittävänä liiketoimintamahdollisuutena. 77 prosentilla kiertotalous on osa strategiaa tai tulossa osaksi strategiaa lähitulevaisuudessa.

Merkittäviä kiertotalouden mahdollisuuksia tunnistettiin kaikilla päätoimialoilla. Teollisuudessa mahdollisuuksia on uusiutuvan energian käytössä, uusissa innovaatioissa, kiertävissä raaka-aineissa sekä tuotteiden kiertotaloussuunnittelussa, palvelumalleissa, digitalisaation hyödyntämisessä ja kierrätyksessä. Tietotekniikka-, suunnittelu- ja konsulttialalla potentiaaleja tunnistettiin asiakkaiden kiertotalouden mahdollistamisessa, oman laitekannan ja infrastruktuurin kiertotaloudessa ja hukkalämmön hyödyntämisessä.

Suomen mittakaavassa kiertotaloudelle on tunnistettu 2–3 miljardin vuotuinen arvonlisäpotentiaali vuoteen 2030 mennessä viidellä eri sektorilla. Arvioiden mukaan kiertotalous yhdessä teknologisen kehityksen kanssa mahdollistaa resurssien tuottavuuden parantamisen Euroopassa jopa kolme prosenttia vuodessa.

Siirtymällä kiertotalouteen voidaan vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä 60–85 prosenttia. Globaalissa mittakaavassa kiertotaloustoimilla, kaksinkertaistamalla nykyinen 9 prosentin kiertotalousaste ja hyödyntämällä resurssiviisaita strategioita, on mahdollista vähentää päästöjä noin 40 prosenttia ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä 30 prosenttia.

Tavoitteina kestävä kasvu ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelman päämäärä on sama kuin kansallisessa ohjelmassa: hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta muodostaa menestyvän Suomen talouden perustan 2035. Päämäärän saavuttaminen edellyttää, että teknologiateollisuus onnistuu luomaan alalle kiertotaloudesta markkinaehtoisen ja ensisijaisen toimintamallin.

Ohjelma kuvaa teknologiateollisuuden tunnistamat keinot ja suuntaviivat kohti päämäärää ja vuoden 2035 visiota. Tavoitteiden ytimessä on resurssien käytön ja taloudellisen lisäarvon tuottamisen irtikytkentä ja toimialan kädenjäljen vahvistaminen.

Kiertotalousohjelma antaa toimialalle ja yrityksille suuntaviivat toiminnan uudistamiselle kohti kestävää kasvua ja kilpailuetua.

Kiertotalousohjelman tavoitteet

Siirtymä vaatii laajaa muutoshalua ja investointeja

Kiertotalousohjelman tavoitteiden ja kiertotalouden liiketoimintahyötyjen saavuttaminen edellyttää muutoksia toimintaympäristössä, toimialatasolla sekä yksittäisissä yrityksissä vuosina 2022–2035. Muutos on mutkikas mutta välttämätön. Se ei onnistu, jos siirtymää ei vauhditeta taloudellisin kannustamin sekä lisäämällä ymmärrystä kiertotalouden mahdollisuuksista.

Kiertotaloussiirtymän onnistumisen takeita ovat:

  • Riittävä yritysten, kansallinen ja EU:n rahoitus toimialan kestävän kehityksen mukaisten rakenteiden uudistamiseen ja yritystason muutokseen.
  • Kiertotalousajattelun vahvistuminen: Menestyjäyritykset investoivat muutokseen jo huomattavasti aiemmin kuin valtaosa markkinoiden toimijoista.
  • Strategiset yhteistyömallit ja kiertotalousekosysteemit: Onnistuakseen muutoksessa yritysten on sisällytettävä kiertotalousajattelu kaikkeen toimintaan sekä sisäisesti että toimitusketjussa.
  • Osaamisen vahvistuminen: Kiertotalousosaamisessa on puutteita sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Osaamisvajetta on yrityksissä mm. liiketoimintamalleihin, tuotesuunnitteluun ja valmistukseen, kierrätysmateriaalien käyttöön, materiaalivirtojen ja datan analysointiin sekä markkinointiin liittyvissä tehtävissä.
  • Kiertotaloudelle suotuisan markkinoiden ja kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittyminen: Kierrätysmateriaaleja ja jätteitä koskevaa lainsäädäntöä selkiytettävä ja yhdenmukaistettava vähintään EU-tasolla.

Teknologiateollisuus ry tukee yrityksiä siirtymässä

Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma on hyvin laajan yritysjoukon yhteinen ohjelma. Sen tarkoituksena on toimia inspiraationa ja pohjana eri yritysten ja yksittäisten toimialojen jo olemassa olevan kiertotaloustyön jatkamiselle sekä uusien liiketaloudellisten ratkaisujen avaamisessa. Teknologiateollisuus ry tukee jäsenyrityksiään kiertotaloussiirtymässä.

Teknologiateollisuus ry:n toimet siirtymän edistämiseksi:

  • Vaikuttaa kansallisella ja EU-tasolla sekä kansainvälisillä foorumeilla suotuisan toimintaympäristön edistämiseksi sekä auttaa yrityksiä ymmärtämään ja sopeutumaan EU-lainsäädännön muutoksiin.
  • Edistää globaalien kiertotalousstandardien laadintaa ja osallistaa jäsenyrityksiä standardointityöhön.
  • Kehittää yritysten toimintaedellytyksiä tunnistaen kiertotalouden osaamistarpeita ja kyvykkyysaukkoja keskeisiltä osa-alueilta sekä luoden yhteisiä kehitysohjelmia yhteistyön tiivistämiseksi ja kokeilujen vauhdittamiseksi.
  • Kerää ja tuottaa tietoa kiertotalouden edistymisestä, haasteista ja mahdollisuuksista.
  • Seuraa toimialan kiertotaloustavoitteiden etenemistä vuosittaisella kyselyllä jäsenyrityksille sekä seuraa tavoitteiden etenemistä toimialan tilastotiedoilla ja täydentää sitä tarvittaessa asiantuntija-arvioilla.

Onnistuessaan kiertotaloussiirtymä tuo yllä kuvattujen taloudellisten ja ekologisten hyötyjen lisäksi sosiaalisia vaikutuksia. Se vahvistaa digivihreää liiketoimintaa tekevien yritysten kilpailukykyä ja kasvua ja sitä kautta Suomen vientiä ja taloutta. Osaamistasomme nousee, työpaikkojen määrä lisääntyy ja kohennamme sekä luonnon että ihmisten hyvinvointia.

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma 2035 

Kiertotalouden sovellusopas yrityksille: kiertotalouden liiketoimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta: Ratkaisuja ilmastohaasteeseen

Teknologiateollisuuden biodiversiteettiohjelma: Tavoitteena turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta

Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset: Vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta

Lindell Pirita

Vastuullisuusjohtaja
Kestävä kasvu