Yritys on paras paikka sopia palkoista ja muista työehdoista

Palkka- ja työehdoista tulee sopia mahdollisimman laajasti yrityksissä, sillä työpaikoilla tunnetaan parhaiten yrityksen taloudellinen tilanne ja kysyntänäkymät. Palkkaus saadaan myös kannustavaksi, kun henkilöstön osaaminen ja vahvuudet voidaan ottaa entistä paremmin huomioon.

Suomen työmarkkinajärjestelmä oli vuosikymmeniä kolmiportainen: palkoista voitiin sopia työmarkkinoiden keskusjärjestöissä (EK, SAK, STTK, Akava), toimialaliitoissa sekä yrityksissä. Nykyisin yksi taso on tippunut pois, sillä palkkaratkaisuja ei tehdä enää keskusjärjestöissä.  

Työmarkkinajärjestelmän ja toimintatapojen uudistamista tulee kuitenkin jatkaa. Tavoitteena tulee olla, että sopimista palkoista ja työehdoista siirretään entistä laajemmin liitoista yrityksiin, ns. paikallisiin neuvotteluihin. Näin voidaan ottaa huomioon yritysten erilaiset tilanteet ja tarpeet. Teknologiayrityksillä on mahdollisuus valita myös yrityskohtaisesti kokonaan neuvoteltu työehtosopimus.

Paikallinen sopiminen on win win kaikille osapuolille. Se avulla voidaan edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä, parantaa yritysten työllistämismahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä myös paremmalle palkkakehitykselle.

Liittojen sopimukset tulee tehdä vientivetoisesti

Suomi on osa maailmantaloutta, ja talouden kasvu riippuu pitkälti viennin menestyksestä. Sen vuoksi on välttämätöntä, että työn hinnoittelussa otetaan huomioon vientiyritysten pärjääminen ja toimintaedellytykset. Liittojen palkkaratkaisut tulee tehdä vientivetoisesti, eli vientialojen sopimusten tulee ohjata kustannustasoa myös muiden alojen neuvotteluissa.

Miksi näin? Siksi, että vientiyritysten – pitkälti nimenomaan teollisuusyritysten – kilpailukykyyn vaikuttavat olennaisesti myös muilta toimialoilta tulevat kustannukset. Tämä johtuu siitä, että vientiyritykset / teollisuusyritykset ostavat paljon tuotteita ja palveluita kotimarkkinoilta. Muiden alojen palkkaratkaisuilla on suurin piirtein sama vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn kuin sen omilla palkankorotuksilla.

Hyvää vuoropuhelua, selkeä palkkapolitiikka  

Muutos yrityskohtaisempaan sopimiseen asettaa uusia vaatimuksia työnantajille ja henkilöstölle. Paikallinen sopiminen tarvitsee tuekseen hyvää vuoropuhelua ja toimivan neuvottelukulttuurin.

Yritysjohdon tehtävä on määritellä mm. liiketoimintaa tukeva palkkapolitiikka. Esimiehillä on oltava valmiudet ja valtuudet toteuttaa sitä. Koko henkilöstön on tunnettava palkanmuodostuksen perusteet ja kytkentä yrityksen menestystekijöihin. Avoimuus ja hyvä tiedonkulku ovat tärkeitä, jotta muutoksen positiiviset vaikutukset saadaan täysimääräisesti käyttöön.

Teknologiateollisuus haluaa yhteistyössä jäsenyritysten ja alan ammattiliittojen kanssa tukea kehitystä, jotta yritykset ja niiden henkilöstö menestyvät avoimen, kansainvälisen kilpailun oloissa.

Teknologiateollisuuden palkkatilastot