Eduskuntatalon portaat.
Uutinen

Muutoksia verotukseen 2024

Tämän hallituskauden verolinjausten vahvuus on ennakoitavuudessa ja pysyvyydessä. Suuria kiristyksiä tai kevennyksiä ei ole odotettavissa, mutta joitakin muutoksia verotukseen tulee aina.

Yrityksille kiinnostavimpia vuoden 2024 veromuutoksia ovat varmastikin:

 • T&K-verokannustimen ylimääräinen lisävähennys. Vuoden 2024 alusta T&K-kuluista (palkat ja ostopalvelut) saa 50 prosentin lisävähennyksen ja lisäksi 45 prosentin lisävähennyksen T&K-kulujen lisäyksestä.
 • Kiinteistöverotus kiristyy vuoden alusta, kun maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajaa nostetaan 0,93 prosentista 1,3 prosenttiin. Tämän lisäksi riskinä ovat merkittävät veronkorotukset yrityksille, varsinkin suurille tehdaskiinteistöille sekä kaivosalalle, kun kiinteistöverotuksen vuosikausia valmisteltu uudistus palaa jälleen käsittelyyn keväällä 2024.
 • Ansiotuloverotusta kevennetään jonkin verran ja osaajien maahanmuuton vauhdittamiseksi tehdään täsmäparannuksia, kuten avainhenkilöverotuksen voimassaolon pidentäminen 7 vuoteen.    

Alla keskeisiä veromuutoksia.

Maria Volanen
Johtava asiantuntija, veropolitiikka
040 532 3744
maria.volanen@teknologiateollisuus.fi

 

1. YRITYKSEN VEROTUS

YRITYKSEN OMAAN T&K-TOIMINTAAN JA OSTOPALVELUIHIN KOHDISTUVA T&K-VEROVÄHENNYS PARANEE ENTISESTÄÄN

Teknologiateollisuuden voimakkaasti tukema yrityksen omaan T&K-toimintaan kannustava pysyvä verokannustinta tuli voimaan 2023 alkaen. Malliin hyväksyttiin samalla ylimääräinen lisävähennys, jonka tarkoituksena on entisestään kannustaa T&K-toiminnan lisäykseen. Ylimääräistä lisävähennystä voidaan hakea ensimmäisen kerran vasta verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa, koska vuoden 2023 lukuja käytetään vertailuarvona laskettaessa, ovatko yrityksen T&K-toiminnan kulut lisääntyneet.

 • Kannustin kattaa yrityksen omasta T&K-toiminnasta aiheutuneet palkkakulut sekä ostettujen T&K-palvelujen kulut.
 • Verokannustimessa ei ole hanke- tai projektisuunnitelmavaatimusta, ja malli kattaa lain voimaantulon jälkeen aiheutuneet vähennyksen kattamat kulut riippumatta siitä, onko kyseinen tutkimus- tai kehitystyö alkanut ennen vai jälkeen lain voimaantulon.
 • Vähennys kasvattaa tappiollisen yrityksen tulevina vuosina vähentämiskelpoisen tappion määrää. 
 • Yleisen lisävähennyksen vuosikohtainen alaraja on 5 000 euroa ja yläraja 500 000 euroa (tarkoittaen 50 prosentin lisävähennystä 10 000-1 000 000 T&K-kuluista). Myös ylimääräisen 45 prosentin lisävähennyksen yläraja on 500 000 euroa, mutta alarajaa ei ole.  
MINIMIVEROTUS

(HE 77/2023 vp)

EU-maat tekivät vuosi sitten yksimielisen sopimuksen minimiverodirektiivin käyttöönotosta (EU 2022/2523). Direktiivi koskee yli 750 miljoonaa euroa liikevaihtavia konserneja. Minimiverotuksen ideana on, että konserneja verotetaan 15 prosenttia tosiasiallisen (efektiivisen) minimiverokannan mukaisesti. Direktiivi implementoidaan Suomessa lailla suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi, joka astuu voimaan 1.1.2024. Myös Suomessa otetaan käyttöön kotimainen täydennysvero, jolloin Suomella on oikeus periä maksetun veron ja 15 prosentin minimiveron erotus suomalaiselta emoyhtiöltä. Minimiverodirektiivi perustuu pitkälti OECD:n pilari II-valmisteluun ja GloBE-mallisääntöihin (Global Anti-Base Erosion Rules). Onkin odotettavissa, että myös EU:n ulkopuolella tullaan saattamaan pian voimaan vastaavaa lainsäädäntöä.

Teknologiateollisuus ry:n lausunto: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/lausunto/lausunto-minimiverodirektiivin-implementointilaista

sekä lausuntomme eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuulemisessa:  https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/lausunto/lausunto-suurten-konsernien-vahimmaisveroa-koskevasta-lainsaadannosta

MAAKOHTAINEN VERORAPORTOINTI

(HE 99/2023 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta annettiin 7.12.2023. Asian käsittely jätettiin pöydälle viime hallituskauden lopussa, mutta nyt direktiivimuutos implementoidaan Suomen lainsäädäntöön. Lakimuutoksella saatetaan voimaan yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen maakohtainen ilmoittaminen. Säännöksiä tuloverotietojen ilmoittamisesta sovellettaisiin direktiivin edellyttämällä tavalla tilikausilla, jotka alkavat 22.6.2024 ja sen jälkeen. 

Muistathan myös nämä voimassa olevat investointikannusteet:

T&K-YHTEISTYÖHANKKEIDEN T&K-VEROVÄHENNYS JATKUU 2027 SAAKKA

Vuoden 2021 alusta voimassa ollut ylimääräinen T&K-verovähennys yritysten tutkimus- ja kehitysyhteistyöhankkeista Suomessa tai muualla EU/ETA-alueella sijaitsevien tutkimusorganisaatioiden kanssa jatkaa voimassaoloaan. Vuoden 2022 alusta ylimääräistä T&K-verovähennystä korotettiin 150 prosenttiin. Vähennys on voimassa 1.1.2022 - 31.12.2027. Vähennys tehdään tutkimusorganisaation esittämän laskun perusteella. Vähennyskelpoisten kustannusten vuosikohtainen alaraja on 10 000 euroa ja yläraja 1 000 000 euroa.

KONEIDEN JA LAITTEIDEN NOPEUTETTUJEN POISTOJEN MALLIA JATKETAAN VUOTEEN 2025 ASTI.

Yritykset ovat voineet vuoden 2020 alusta tehdä kone- ja laiteinvestoinneista korotettuja poistoja. Lain voimassaoloa päätettiin pidennettäväksi kahdella vuodella niin, että soveltamisalaan kuuluvat kalenterivuosien 2020 - 2025 käyttöönotetut uudet koneet ja laitteet.

 

2. KIINTEISTÖJEN VEROTUS

MAAPOHJAN KIINTEISTÖVEROPROSENTIN ALARAJAN KOROTUS

(HE 39/2023 vp)

Maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista. Samalla maapohjan kiinteistöveron vaihteluvälin alaraja nousee 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Laki tulee voimaan 1.1.2024.

KIINTEISTÖVERON ARVOSTAMISUUDISTUS

Valmistellussa lakiehdotuksen myötä yrityksille saattaa aiheutua kohtuuttomia korotuksia kiinteistöverotukseen. Lue lisää uutisestamme ja lausunnostamme. Lakiehdotus on näillä näkymin eduskunnan käsiteltävänä toukokuussa 2024.  

VARAINSIIRTOVEROTUKSEEN MUUTOKSIA

(HE 64/2023)

Varainsiirtoverolakiin ehdotetaan osittain kiristäviä, osin keventäviä muutoksia. Varainsiirtoveroprosentti kiinteistöjen luovutuksesta alennetaan 4,0 prosentista 3,0 prosenttiin. Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden sekä muiden arvopaperien luovutuksista varainsiirtoveroprosenttia alennetaan 2,0 prosentista ja 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin. Toisaalta ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistetaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. Muutettuja veroprosentteja sovellettaisiin 12.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneeseen luovutukseen. 

 

3. VALMISTEVEROTUS

MUUTOKSIA BIOPOLTTOAINEIDEN, BIONESTEIDEN JA BIOMASSAPOLTTOAINEIDEN VEROTUKSEEN

(HE 72/2023 vp)

Esityksen mukaan biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettua lakia muutettaisiin. Esityksen tavoitteena on korjata biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain välillä vallitseva epäjohdonmukaisuus. Lisäksi jätteitä ja tähteitä, biologista monimuotoisuutta sekä kasvihuonekaasupäästövähennystä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan komission Suomelle osoittaman perustellun lausunnon johdosta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. 

NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN VALMISTEVERON ALENTAMINEN

(HE 36/2023 vp)

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa muutetaan siten, että liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron määrän laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennettaisiin 77 eurosta 62 euroon. Tämän seurauksena bensiinin valmisteverotus kevenee keskimäärin 3,9 senttiä litralta ja dieselin keskimäärin 3,8 senttiä litralta. Muutoksella pyritään kompensoimaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen tason noususta aiheutuva pumppuhintojen nousu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. 

VANHOJEN JA SUURIPÄÄSTÖISTEN AUTOJEN AJONEUVOVEROLAKIA KEVENNETÄÄN

(HE 35/2023 vp)

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron tasoa ehdotetaan kevennettäväksi yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuisi keski- ja suuripäästöisiin autoihin sekä niihin vanhimpiin autoihin, joista ei ole päästömittaustietoa. Uudempien autojen verotus ei muuttuisi. Veronalennuksen kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa, suurimmillaan noin 52 euroa vuodessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.1.2025 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. 

UUSI KAIVOSMINERAALIVERO

(HE 281/2022 vp)

Suomessa louhittuihin kaivosmineraaleihin kohdistuva uusi vero tulee voimaan 1.1.2024 alkaen. Vero on luonteeltaan rojaltityyppinen, laskentatavaltaan kaavamainen suoritus. Soveltamisalaan kuuluvat kaivoslaissa tarkoitetut kaivosmineraalit, verovelvollinen on kaivosmineraalin louhinut kaivosyhtiö. Metallimalmien vero on 0,6 prosenttia metallimalmin sisältämän metallin verotusarvosta. Muiden kaivosmineraalien vero on 0,2 euroa tonnilta louhittua kaivosmineraalia. Ensimmäisen verokauden veroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään 12.3.2025.

Uudessa hallitusohjelmassa on kirjattu, että puoliväliriihessä tarkistetaan kaivosmineraaliveron tasoa ja asetetaan toinen veroluokka. Korotuksesta ei ole tarkempaa tietoa, mutta sen budjettivaikutuksen arvioidaan olevan 15 miljoonaa euroa vuodessa.

SÄHKÖALAN VOITTOVEROLAKI

(HE 320/2022 vp)

Sähköalan väliaikaista voittoveroa ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaista voittoveroa koskeva laki tuli voimaan 24.3.2023. Lain taustalla on Euroopan neuvoston asetus 2022/1854 energiahätätoimista. Tavoitteena on verottaa sähkön hinnan noususta aiheutuneita sähköalan yritysten voittojen kasvua väliaikaisella verolla. Voittoverolaki on väliaikainen ja sitä sovelletaan verovuonna 2023 tai poikkeustapauksissa verovuonna 2024.

 

4. ANSIOTULOVEROTUS JA ENNAKONPIDÄTYS

VUODEN 2024 TULOVEROASTEIKKOLAKI

(HE 34/2023 vp)

Vahvistettu laki sisältää valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon ja muita muutoksia lainsäädäntöön. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alusta.

 • Ansiotuloverotukseen tehdään hallitusohjelmaan kirjatut vuosittaiset tarkistukset ansiotaso- tai kuluttajahintaindeksin perusteella.
 • Työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikköä vastaava veronkiristys toteutetaan leikkaamalla ennustetun 3,5 prosentin ansiokehityksen mukainen indeksitarkistus 2,8 prosenttiin. Kiristyksen budjettivaikutus on +145 miljoonaa euroa.
 • Työtulovähennykseen tehdään 100 miljoonan euron korotus. Hallitusohjelman mukaan työtulovähennystä korotetaan 400 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Sen myötä ansiotuloverotus kevenee asteittain. 
 • Työtulovähennyksen ikäporrasteiden korotus kohdennetaan uudelleen 2024 alkaen. Jatkossa korotukseen ovat oikeutettuja vain 65 vuotta täyttäneet (vuonna 2023 portaittainen korotus 60 vuotta täyttäneistä alkaen). Korotus kaksinkertaistetaan samalla 1 200 euroon.
 • Solidaarisuusvero eli suurimmissa tuloluokissa maksettavan lisäveron voimassaoloa jatketaan, mutta alarajaa nostetaan 85 800 eurosta 150 000 euroon. 
 • Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennyksen omavastuuosuus nousee 750 eurosta 900 euroon.
 • Matkakuluvähennyksen määräaikainen korotus päättyy (8 400 euroa/vuosi) ja enimmäismäärä on 7 000 euroa vuoden 2024 alusta alkaen.
 • Ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverotuksen alainen työskentelyaika pidennetään 48 kuukaudesta 84 kuukauteen. 
 • Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alusta.

 

5. PERINTÖVEROTUS

(HE 34/2023 vp)

Perintöveron maksuaikaa pidennetään kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Muutoksen myötä maksamattomasta perintöverosta ei haeta ulosottoon tai konkurssiin. Myöskään verovelkarekisteriin ei tule tietoa ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Maksamatta olevasta perintöverosta perittäisiin kuitenkin alennettua viivästyskorkoa, joka vuonna 2024 on 7,5 prosenttia. 

 

6. UUSIA JA PÄIVITETTYJÄ VEROHALLINNON OHJEITA

Yritysverotus:

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027 VH/2092/00.01.00/2023
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys VH/417/00.01.00/2023
 • Eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotus VH/5315/00.01.00/2023
 • Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu VH/5186/00.01.00/2023
 • Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa VH/6707/00.01.00/2023
 • Työkorvauksen maksaminen rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaiselle yritykselle VH/5434/00.01.00/2023
 • Rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön tuloverotus Suomessa − Liiketulo ja muut Suomesta saadut tulot VH/5425/00.01.00/2023
 • Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa VH/4339/00.01.00/23
 • Yrityksille ja yhteisöille annettuja ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskeva kansainvälinen tietojenvaihto VH/637/00.01.00/2023
 • Osinkotulojen verotus VH/4704/00.01.00/2023
 • Peitelty osinko VH/4703/00.01.00/2023
 • Sijoitusrahastojen verotuksesta ja TVL 20 a §:n sääntely VH/2777/00.01.00/2023
 • Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeen matemaattisen arvon ja vertailuarvon laskeminen VH/3737/00.01.00/2023
 • Poistot elinkeinoverotuksessa VH/1678/00.01.00/2023
 • Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa VH/234/00.01.00/2023
 • Verohallinnon ohje Suomen ja Yhdysvaltain välistä verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen soveltamiseksi VH/2209/00.01.00/2023
 • Raportoivan alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus (DAC7) VH/661/00.01.00/2023
 • Yhteisön yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus VH/990/00.01.00/2023
 • Konserniavustus VH/685/00.01.00/2023
 • Verohallinnon ohje ns. DAC2-direktiivin voimaanpanolain sekä verotusmenettelylain 17 b, c ja d -§:n soveltamiseksi VH/1017/00.01.00/2023
 • Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020-2025 VH/475/00.01.00/2023
 • Ennakkoratkaisuhakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös VH/4773/00.01.00/2022
 • Yritysvarallisuuden arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa VH/5922/00.01.00/2022

Valmisteverotus:  

 • Kaivosmineraaliverotus VH/5825/00.01.00/2022
 • Energiaverotus VH/3237/00.01.00/2023
 • Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot VH/2024/00.01.00/2023
 • Luettelo tonnistoverovelvollisista Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa (ohje on päivitettävänä) VH/1125/00.01.00/2023
 • Jäteverotus VH/1209/00.01.00/2023

Kiinteistöverotus:

 • Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa VH/2390/00.01.00/2023
 • Kiinteistöverolain soveltamisohje VH/1133/00.01.00/2023

Arvonlisäverotus:

 • Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa VH/3634/00.01.00/2023
 • Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa VH/2984/00.01.00/2023
 • Maahantuonnin arvonlisäveron peruste VH/3577/00.01.00/2023
 • Arvonlisäveron alarajan huojennus VH/689/00.01.00/2023
 • Ennakkoratkaisuhakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös VH/4773/00.01.00/2022
 • Henkilöyhtiön ja yksityisliikkeen sukupolvenvaihdos verotuksessa VH/4208/00.01.00/2022
 • Komissiokaupan ja välitystoiminnan arvonlisäverotus VH/4840/00.01.00/2022

Yritysjärjestelyt:

 • Yritysjärjestelyt ja verotus – osakevaihto VH/5580/00.01.00/2023
 • Yritysjärjestelyt ja verotus – sulautuminen VH/5579/00.01.00/2023
 • Yritysjärjestelyt ja verotus – liiketoimintasiirto VH/3515/00.01.00/2023
 • Yritysjärjestelyt ja verotus – jakautuminen VH/3512/00.01.00/2023
 • Henkilöyhtiön ja yksityisliikkeen sukupolvenvaihdos verotuksessa VH/4208/00.01.00/2022

Ennakonpidätys ja ansiotuloverotus:  

 • Luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotus VH/3794/00.01.00/2023
 • Ennakkoperintärekisteröinnin vaikutukset yritystoimintaan VH/3001/00.01.00/2023
 • Ennakonpidätys Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta VH/2190/00.01.00/2023
 • Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa VH/638/00.01.00/2023
 • Henkilökuntaedut verotuksessa VH/6863/00.01.00/2022
 • Työsuhdeoptioiden verotus VH/6658/00.01.00/2022
 • Ennakonpidätyksen toimittaminen VH/5283/00.01.00/2022
 • Luontoisedut verotuksessa VH/6005/00.01.00/2022
 • Sairausvakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa VH/6037/00.01.00/2022
 • Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset VH/6306/00.01.00/2022
 • Avainhenkilöiden verotus VH/1816/00.01.00/2023
 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus sekä verosopimuksen mukainen asuminen - luonnolliset henkilöt VH/1482/00.01.00/2023
 • Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa VH/353/00.01.00/2023
 • Työnantajan ottamien vapaaehtoisten riskihenkilövakuutusten verotus VH/6866/00.01.00/2022