Pirita Lindell

Etupainotteiset vastuullisuustoimet ovat tehokkain ja nopein tapa varmistaa yritysten kilpailukyky

|
Pirita Lindell

Vastuullisuuskeskustelu on ollut viime vuosina hyvin vilkasta eikä suotta, sillä yritysten rooli on historiallisessa muutoksessa. Teknologiateollisuuden yrityksistä yhä useampi kokee oman toimintansa vaikuttavuuden laaja-alaisesti ja yrityksillä nähdään olevan merkittävä rooli kestävän tulevaisuuden rakentajana. Taloudellisesti kestävä ja kannattava liiketoiminta on avainasemassa yhteiskunnallisia haasteita ratkaistaessa.

Yhteiskunnalliset teemat ovat nousseet keskeiseksi osaksi yritysten strategioita ja edelläkävijäyrityksissä erillisistä vastuullisuusstrategioista on siirrytty vastuullisiin strategioihin. Kestämättömän liiketoiminnan parasta ennen -päivämäärä on jo mennyt ja yritysten olemassaolon oikeutus on yhä enemmän riippuvaista niiden kyvystä tuottaa kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja, palveluita ja tuotteita.

“Erillisistä vastuullisuusstrategioista on siirrytty vastuullisiin strategioihin.”

Vastuullisuus muuttuu koko ajan. Emme aina osaa ennakoida kaikkia niitä asioita, jotka tulevat lähivuosina nousemaan yrityspäättäjien pöydälle. Vastuullisuustoimia kannattaakin tehdä etupainotteisesti sen sijaan, että yrityksissä reagoitaisiin vasta siinä vaiheessa, kun uutta sääntelyä tulee tai kun asiakkaat ja muut sidosryhmät kysyvät vastuullisuustoimista näyttöjä.

Pelkästään toimintaympäristön muutosten seuraaminen ja niihin reagoiminen ei enää riitä. Teknologiateollisuuden yritysten mukaan vastuullisuustoimissa etupainotteisesti toimiminen on tehokkain ja nopein tapa vaikuttaa muutokseen ja varmistaa kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

Yritysvastuun on pitkään nähty olevan ennen kaikkea yritysten pyrkimyksiä minimoida oman toimintansa negatiivisia vaikutuksia niin ympäristöön kuin laajemmin yhteiskuntaan. Olemme puhuneet tällöin jalanjäljen pienentämisestä. Teknologiateollisuudessa jalanjälkikeskustelun rinnalle nostettiin pian myös vastuullisuuskädenjälkiajattelu, jossa huomiota kiinnitetään negatiivisten vaikutusten pienentämisen ohella positiivisiin vaikutuksiin ja niiden kasvattamiseen.

Kädenjälkiajattelu ei tarkoita sitä, että huomiota haluttaisiin kääntää pois negatiivisista vaikutuksista. Päinvastoin. Haitallisten vaikutusten minimoimisen ohella on olennaista pyrkiä kasvattamaan vastuullisuuskädenjälkeä, jolla tarkoitamme sellaisia ympäristöön, ilmastoon ja sosiaaliseen sekä taloudelliseen kestävyyteen liittyviä positiivisia vaikutuksia, joita yritys saa toiminnallaan aikaan oman toimintansa ulkopuolella.

Teknologiateollisuuden yritysten suurimmat mahdollisuudet vastuullisuustoimien vaikuttavuuden ja taloudellisen tuloksen kasvattamiselle ovat nimenomaan vastuullisuuskädenjäljen kasvattamisessa. Aitoa vaikuttavuutta kasvatatetaan laaja-alaisella vastuullisuudella niin asiakkaiden, arvoketjujen kuin koko yhteiskunnan suuntaan. Toiminnassa huomioidaan ympäristö- ja ilmastokestävyys, sosiaalinen sekä taloudellinen kestävyys samanaikaisesti niitä kaikkia edistäen.

Vaikka vapaaehtoiset vastuullisuustoimet ovat avainasemassa, on muistettava, että  vapaaehtoisuuden ja sääntelyn suhde ei ole joko–tai–kysymys. Kysymys on siitä, ketkä ovat määrittelemässä vaatimuksia ja tapoja edistää vastuullisuutta. Tehokkaalla ja laajalla vastuullisuuden itsesääntelyllä on mahdollista välttää lisäsääntelyä, mutta sääntelypaine on aina siitä huolimatta olemassa.

“Etupainotteisilla toimilla luodaan mahdollisuuksia kilpailuedun luomiselle ja ollaan mukana keskustelemassa vastuullisuushaasteiden ratkaisuista.”

Etupainotteisilla vastuullisuustoimilla luodaan kuitenkin mahdollisuuksia kilpailuedun luomiselle ja ollaan mukana keskustelemassa siitä, miten vastuullisuushaasteita tulisi ratkaista. Kysymys on lopulta siitä, haluammeko itse olla mukana määrittämässä markkinoiden kehityssuuntaa vai ulkoistammeko vastuun siitä esimerkiksi pelkästään lainsäätäjälle.

Teknologiateollisuuden yritykset jakavat näkemyksen siitä, että toimintaympäristön muutosten myötä vastuullisuudesta tulee lopulta liiketoiminnan elinehto ja vapaaehtoiset vastuullisuustoimet ovat avainasemassa kilpailuetujen kehittämisessä ja toimintaympäristön muutoksen navigoimisessa. Toimialan yritykset ovat valmiita muutokseen ja haluavat olla mukana muuttamassa maailmaa kestävämmäksi.

Lisätietoja:

Vastuullisuusjohtaja Pirita Lindell, puh. 040 538 8799, twitter: @LindellPirita

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden Vastuullisuuden voima 2022 -selvitys

Kilpailuetua vastuullisuudesta – opas Teknologiateollisuuden pk-yrityksille

”Rahoittajat siirtyvät rahoittamaan vastuullisia yrityksiä” – Asiakkaat yllättyivät, miten pitkällä kankaanpääläinen Promeco on vastuullisuusasioissaan

”Vastuullisuus on asennetta, tahtotilaa ja yrityskulttuuria” – Eduixissa vastuullisuus painottuu ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin