ESG-valaistus, ympäristö

stocksy_medium_850287.jpg

Environmental – Social – Governance

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sen avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset huomioivat liiketoiminnassaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan. Kaipaatko konkreettisia tavoitteita ja tekoja ESG-alueelle? Miten nykyaikainen valaistus auttaa ympäristöä (Environmental), ihmisiä (Social) ja organisaatioiden johtamista (Governance)? ESG Valaistusta -sarjan ensimmäinen osa keskittyy ympäristöön.

Tulevaisuudessa kiinteistöjen rakentamisessa ja saneeraamisessa E eli ympäristövastuu näkyy esimerkiksi valmistuksen ympäristösäästötekijöinä ja sitä kautta valmistuksen CO2-päästöinä sekä rakennusalalla valmistuksen aikaisiin päästöihin liittyvinä ympäristöselosteina (EPD dokumentti [EN 15804+A2]). Suurin osa kiinteistöjen ja rakennusalan ympäristövaikutuksista muodostuu sen käyttöaikana, jolloin on tärkeää valita pitkäaikaisia ja energiatehokkaita ratkaisuja esimerkiksi valaistuksessa.

Valaistuksen suunnittelussa on syytä ymmärtää, että tällä hetkellä Suomessa valmistettavien valaisinten päästöt ovat noin 10 prosenttia (Suomessa tuotetun sähkön päästöjen mukaan laskettuna) ja elinkaaren aikaisen sähkön kulutuksen päästöt noin 90 prosenttia kaikista CO2-päästöistä. Vastuullisuuden näkökulmasta tarkasteltuna tärkeimpiä tekijöitä ovat valaistuksen energiatehokkuus, järkevä ohjaus, materiaalitehokkuus, valitut materiaalit, huollettavuus ja kierrätettävyys.

Vanha valaistusasennus on aina energiansäästömahdollisuus. Jos käytössä on vielä loistelamppuvalaisimia päälle/ pois-ohjauksella, on energiansäästöpotentiaali todella suuri, joissain tapauksissa jopa yli 80 prosenttia. Valaisimet valonlähteineen sekä valaistuksenohjaus ovat kehittyneet vauhdilla, joten kustannustehokkaita energiansäästötapoja voidaan löytää jopa muutaman vuoden ikäisistä valaistusasennuksista. Aina kannattaa tarkistaa, että valaistus on toteutettu ledeillä ja että valaistusta ohjataan sensoreilla. Ohjausjärjestelmää kannattaa päivittää ja parametrejä säätää säännöllisesti. Valaistuksen ohjaukseen käytetyt sensorit, joita usein on kaikkialla rakennuksessa, voivat antaa hyödyllistä tietoa myös muiden järjestelmien ohjaukseen. Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi lämmityksen tai ilmanvaihdon oikeaan ajoittamiseen, jotta energiaa ei tuhlata.

Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden lisäksi kannattaa huomioida myös mahdollisuus ulkovalaistuksen himmentämiseen ja kirkastamiseen liiketunnistimien ohjauksessa sekä valon spektri ja ohjaus biodiversiteetin kannalta. Keinovalon haittoja esimerkiksi linnuille tai hyönteisille voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla, oikeilla valaisinvalinnoilla ja valaistuksenohjauksella. Ympäristön kannalta on myös väliä, mitä valonlähteitä käytetään ja kuinka entiset lamput ja laitteet kierrätetään, sillä esimerkiksi loistelampuissa on elohopeaa. Onkin tärkeää hoitaa lamput ja valaisimet oikeisiin keräyspisteisiin ja valita niiden valmistajien tuotteita, jotka täyttävät lakisääteiset velvoitteensa niin valmistuksen kuin kierrätyksen suhteen.

Yrityksen toiminnassa CO2-päästöt ohjaavat vastuullisuusstrategiaa sekä mahdollista hiilineutraaliuden saavuttamista. Valaistus on tavoitteiden saavuttamisessa tärkeässä osassa: yritysten tulisi valita energiatehokas ja tarpeenmukainen valaistus, jolla tuetaan asiakkaiden liiketoimintaa ja saadaan CO2-päästöt minimoitua energiankulutuksessa. Vanhan valaistuksen uusiminen on siis ESG-tekoja etsivälle yritykselle oiva mahdollisuus toimia vastuullisemmin. Samalla voidaan jopa säästää rahaa. Valaisimia ja/tai valaistuksen ohjausta voidaan myös päivittää siten, ettei koko asennusta tarvitse uusia. Ensimmäiseksi ympäristöön liittyväksi tavoitteen asetannaksi kannattaa valita valaistuksen energiansäästömahdollisuuksien kartoitus, jonka avulla löydetään konkreettiset muutostarpeet. Onnistuneet valaistusratkaisut edellyttävät aina erikoisosaamista. Kannattaakin ottaa yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ohjenuoria yrityksille järkevään ja vastuulliseen valaistuspäivitykseen

Valaistuksen ensisijainen tehtävä on luoda soveltuvat olosuhteet näkemiseen, työntekoon ja turvallisuuteen. Valaistuksen tulee täyttää visuaalisen näkemisen tarpeet (EN12464-1). Tämän lisäksi valaistuksen tulisi täyttää ihmisen biologiset tarpeet, joista merkittävimpänä tekijänä on valon vaikutus ihmisen vuorokausirytmiin.

1. Ota yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan
Onnistuneet valaistusratkaisut edellyttävät aina erikoisosaamista ja kannattaakin ottaa yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ammattitaidolla tehty valaistussuunnittelu tuo liiketoiminnalle ja työntekijöille todellista lisäarvoa. Valaistussuunnitelma pitää sisällään yleensä valaistussuunnitelman, ohjausjärjestelmän valinnan ja suunnittelun sekä energia- ja kustannussäästölaskelmat. Suunnitelman pohjalta yrityksen on helpompi tehdä päätöksiä.

2. Energiansäästöön, visuaaliseen ja biologiseen näkemiseen perustuva ihmiskeskeinen valaistusratkaisu, WELL v2 Standardin vaatimustaso
Valaistus tukee hyvinvointia, työtehokkuutta sekä täyttää EN12464-1-vaatimustason. Tällöin valaistus tulee suunnitella siten, että se täyttää EML-vaateet (WELL / Equivalent Melanopic Lux). Tällä varmistetaan, että valon määrä on riittävä toimivaan vuorokausirytmiin ja näkemiseen. Parhaaseen ratkaisuun päästään suunnittelemalla kokonaan uusi ohjattu valaistusratkaisu, joka täyttää 2021 päivitetyn EN 12464-1:n visuaaliset vaatimukset, vuorokausirytmiin tarvittavat biologiset tarpeet ja EDI D65/EML-vaatimukset. Kokonaiselinkaarikustannuksiltaan ratkaisu on järkevin, kun huomioidaan energiansäästö sekä ihmisten hyvinvointiin ja työtehokkuuden paranemiseen liittyvät tekijät.

3. Energiansäästöön ja visuaaliseen näkemiseen perustuva valaistusratkaisu, EN12464-1-vaatimustaso
Uusi valaistusratkaisu täyttää visuaaliset vaatimukset EN12464-1-minimivaatimustasolla, joka on riittävä takaamaan työskentelyolosuhteet. Tämä ei kuitenkaan huomioi ihmisen biologisia ja fysiologisia tekijöitä kuten ikänäköä, valon työtehoon vaikuttavia tekijöitä tai vuorokausirytmiä. EN12461-1-vaatimustaso korostaa valon tasaisuutta, muodonantoa ja häikäisemättömyyttä. Ratkaisu yhdistettynä tarpeenmukaiseen ohjaukseen on energiasäästöltään suurin ja täyttää valaistusstandardin mukaiset tavoitteet turvalliseen työskentelyyn.

4. Energiansäästöratkaisu, Led-loisteputki Retrofit tai muutossarja (conversion kits)
Ratkaisuilla saadaan merkittävät energiansäästöt, mutta huomioon kannattaa ottaa myös muita asioita: Varmista, että led-lampulla toteutettu ratkaisu täyttää standardin EN12464-1 vaatimukset. Led-lampulla tehtävä muutos ja suunnitelma tulee tarkistaa. Vanha loisteputki on ympärisäteilevä, toisin kuin led-lamppu. Siksi valaistussuunnitelma tulee tarkistaa Dialux-suunnitteluohjelman avulla, jolla varmistetaan valon riittävyys kohteessa. Lisäksi AC-pohjaisissa led-lampuissa on haasteena valmistustavasta johtuva välkyntä. Flicker aiheuttaa negatiivisia kokemuksia käyttäjillä Regulation (EU) 2019/2020 (Ecodesign). ESG Valaistus 2/2 Ohjenuoria yrityksille järkevään ja vastuulliseen valaistuspäivitykseen

Lisäksi tulee tarkistaa: Sähkölaitteeseen tehdyt muutokset edellyttävät uutta tyyppikilpeä valaisimeen. Kiinteistön omistajan tulee vaatia urakoitsijaa tekemään uusi tyyppikilpi ja CE-vaatimusten-mukaisuusvakuutus valaisimelle. Muussa tapauksessa vastuu on kiinteistön omistajalla ja tällöin muutosta ei voi luovuttaa edelleen. Muutostöitä tehdessä tulee vaatia myös mittauspöytäkirjat, jolla varmistetaan, että ratkaisu on sähköturvallinen.  Tukes led-putkimuutokset: https://tukes.fi/sahkotyot-ja-urakointi/loisteputkivalaisimen-muuttamin…