ESG-valaistus, ihmiset

Environmental – Social – Governance

Kaipaatko konkreettisia tavoitteita ja tekoja ESG-alueelle? Miten nykyaikainen valaistus auttaa Ympäristöä (Environmental), Ihmisiä (Social) ja Organisaatioiden johtamista (Governance)? ESG Valaistusta -sarjan toinen osa keskittyy ihmisiin ja kaikkiin niihin tapoihin, joilla yritykset ovat vuorovaikutuksessa työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa.

Olosuhdetekijänä valolla on rakennuksessa jopa suurempi merkitys kuin lämmityksellä tai ilmanvaihdolla. Valolla on kaksi tärkeää tehtävää: ihmisen on mahdollista suoriutua tehtävistään hyvin ja turvallisesti sekä vuorokausirytmin ajastaminen, joka vaikuttaa suuresti ihmisen biologisiin ja fysiologisiin tekijöihin. Valonmäärä, suuntaus ja spektri määrittävät kuinka hyvin näemme. Valo ja pimeys ajastavat myös vuorokausirytmimme. Käytännössä siis oikea valo oikeaan aikaan auttaa meitä pysymään virkeinä päivällä ja toisaalta nukkumaan hyvin yöllä.

Hyvällä ja oikein aikataulutetulla valaistuksella voidaan parantaa tuottavuutta ja hyvinvointia jopa kymmeniä prosentteja. Suomessa valaistus on harvoin todella huono. Välkkyvää valoa on osattu välttää jo kauan, värintoisto on yleensä kohtuullisella tasolla, häikäisy on enimmäkseen hallinnassa ja valomääräkin riittää ainakin nuorten ihmisten tehokkaaseen työskentelyyn. Huomionarvoista on se, että vaikka valaistus olisi tehty normien minimien mukaan, parannuksilla voidaan silti saavuttaa jopa useiden prosenttien tuottavuuden nousua.

Valaistussuunnittelua ohjaava standardi SFS-EN 12464-1 antaa hyviä eväitä seuraavien tavoitteiden asetantaan. Standardi ohjaa huomioimaan erilaisten käyttäjien tarpeet, esimerkiksi nostamaan valotasoja seuraavissa tilanteissa: työtehtävä kestää tavallista pidempään, näkötehtävät ovat työssä kriittisiä ja virheet kalliita korjata, korkea tuottavuus on tärkeää tai työntekijän näkökyky on normaalia alhaisempi. Käytännössä siis lähes aina ollaan tilanteessa, jossa valaistustasoja tulisi ainakin ajoittain kyetä nostamaan paljon minimiarvoja korkeammalle. ESG-tavoitteiden ja -toimenpiteiden suunnittelussa voidaan käyttää myös ihmisten hyvinvointiin keskittyvää WELL-standardia. Sen Valo-osiossa on perusteineen ja selkeine tavoitearvoineen listattuna erilaisia asioita, joita niin keino- kuin luonnonvalonkin osalta voidaan tehdä paremmin. Hyviä toimenpiteitä ovat muun muassa vuorokausirytmiä tukeva valaistus, parempi värin- toisto, henkilökohtainen valaistuksen ohjausmahdollisuus, häikäisyn rajoittaminen ja ulkovalaistuksen kirkkauden säätö liiketunnistimien ohjauksessa.

Kiinteistön valaistuksen uudistamista suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon valaistuksen koko elinkaari, joka on oltava kohde huomioiden oikean mittainen. Valaisimen käyttöiän eli elinkaaren aikana syntyvät kustannukset kertovat, kuinka taloudellinen valaistus on. Kustannukset sisältävät energia- ja huoltokustannukset investoinnista valaisimen uusimiseen asti. Valaistuksen ohjaustavalla on suuri merkitys valaisimien eliniän määrityksessä. Uudistuksen takaisinmaksuaika pitäisi olla huomattavasti lyhyempi kuin elinkaari, jotta muutoksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. Muutostöiden ja myös mahdollisten uusien valaisimien takaisinmaksuaikaa taas saadaan lyhyemmäksi saavutettujen energiasäästöjen myötä. Valaistuksen uudistamisen tuomia kaikkia hyötyjä on vaikea laskea rahallisesti, sillä osa hyödyistä liittyy ihmisten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja työtehokkuuteen.

Ihmiset tottuvat huonoonkin valaistukseen, mutta siitä huolimatta ensimmäiseksi ESG-tavoitteeksi kannattaa ottaa ongelmien ja mahdollisuuksien kartoitus. Jos käyttäjät osaavat itse nimetä parannuskohteita, helpottaa se todella vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Onnistuneet valaistusratkaisut edellyttävät aina erikoisosaamista ja kannattaakin ottaa yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ohjenuoria yrityksille järkevään ja vastuulliseen valaistuspäivitykseen

Valaistuksen ensisijainen tehtävä on luoda soveltuvat olosuhteet näkemiseen, työntekoon ja turvallisuuteen. Valaistuksen tulee täyttää visuaalisen näkemisen tarpeet (EN12464-1). Tämän lisäksi valaistuksen tulisi täyttää ihmisen biologi- set tarpeet, joista merkittävimpänä tekijänä on valon vaikutus ihmisen vuorokausirytmiin.

  1. Ota yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan

Onnistuneet valaistusratkaisut edellyttävät aina erikoisosaamista ja kannattaakin ottaa yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ammattitaidolla tehty valaistussuunnittelu tuo liiketoiminnalle ja työntekijöille todellista lisäarvoa. Valaistussuunnitelma pitää sisällään yleensä valaistussuunnitelman, ohjausjärjestelmän valinnan ja suunnittelun sekä energia- ja kustannussäästölaskelmat. Suunnitelman pohjalta yrityksen on helpompi tehdä päätöksiä.

  1. Energiansäästöön, visuaaliseen ja biologiseen näkemiseen perustuva ihmiskeskeinen valaistusratkaisu, WELL v2 Standardin vaatimustaso

Valaistus tukee hyvinvointia, työtehokkuutta sekä täyttää EN12464-1-vaatimustason. Tällöin valaistus tulee suunnitella siten, että se täyttää EML-vaateet (WELL / Equivalent Melanopic Lux). Tällä varmistetaan, että valon määrä on riittävä toimivaan vuorokausirytmiin ja näkemiseen. Parhaaseen ratkaisuun päästään suunnittelemalla kokonaan uusi ohjattu valaistusratkaisu, joka täyttää 2021 päivitetyn EN 12464-1:n visuaaliset vaatimukset, vuorokausirytmiin tarvittavat biologiset tarpeet ja EDI D65/EML-vaatimukset. Kokonaiselinkaarikustannuksiltaan ratkaisu on järkevin, kun huomioidaan energiansäästö sekä ihmisten hyvinvointiin ja työtehokkuuden paranemiseen liittyvät tekijät.

  1. Energiansäästöön ja visuaaliseen näkemiseen perustuva valaistusratkaisu, EN12464-1 vaatimustaso

Uusi valaistusratkaisu täyttää visuaaliset vaatimukset EN12464-1-minimivaatimustasolla, joka on riittävä takaamaan työskentelyolosuhteet. Tämä ei kuitenkaan huomioi ihmisen biologisia ja fysiologisia tekijöitä kuten ikänäköä, valon työtehoon vaikuttavia tekijöitä tai vuorokausirytmiä. EN12461-1-vaatimustaso korostaa valon tasaisuutta, muodonantoa ja häikäisemättömyyttä. Ratkaisu yhdistettynä tarpeenmukaiseen ohjaukseen on energiasäästöltään suurin ja täyttää valaistusstandardin mukaiset tavoitteet turvalliseen työskentelyyn.

  1. Energiansäästöratkaisu, Led-loisteputki Retrofit tai muutossarja (conversion kits)

Ratkaisuilla saadaan merkittävät energiansäästöt, mutta huomioon kannattaa ottaa myös muita asioita:

Varmista, että led-lampulla toteutettu ratkaisu täyttää standardin EN12464-1 vaatimukset. Led-lampulla tehtävä muutos ja suunnitelma tulee tarkistaa. Vanha loisteputki on ympärisäteilevä, toisin kuin led-lamppu. Siksi valaistussuunnitelma tulee tarkistaa Dialux-suunnitteluohjelman avulla, jolla varmistetaan valon riittävyys kohteessa. Lisäksi AC-pohjaisissa led-lampuissa on haasteena valmistustavasta johtuva välkyntä. Flicker aiheuttaa negatiivisia kokemuksia käyttäjillä Regulation (EU) 2019/2020 (Ecodesign).