ESG-valaistus, organisaatiot

Environmental – Social – Governance

Kaipaatko konkreettisia tavoitteita ja tekoja ESG-alueelle? Miten valaistus auttaa Ympäristöä (Environmental), ihmisiä (Social) ja organisaatioiden johtamista (Governance)? ESG Valaistusta -sarjan kolmas osa keskittyy organisaatioiden johtamiseen ja hyvään hallintotapaan.

ESG:n kahden ensimmäisen kirjaimen osalta valaistuksen tavoitteet ja hyödyt ovat ilmeisiä. Valaistus tehdään ihmisille ja uudella teknologialla se saadaan tehtyä energiatehokkaasti. Kun mietitään ESG:n viimeistä kirjainta, ei valaistus ole ensimmäinen mieleen tuleva asia. Valaistuksen ja johtamisen välinen linkki tuleekin selväksi standardien kautta. Vastuullisuuden minimivaatimuksiin kuuluu, että toiminnot ja tilat noudattavat lakeja ja standardeja. Valaistusstandardi SFS-EN 12464-1 määrittelee valaistuksen minimitasot ja ohjaa valaistusta myös monella alueella vielä paremmalle tasolle. Ensimmäisenä toimenpiteenä kannattaakin tarkistaa, että noudattaako/täyttääkö toimitilo- jen valaistus standardien vaatimukset.

Tuote- ja rakennustasolla on myös useita esimerkkejä muuttuneista vaatimuksista, esimerkiksi Ecodesign, RoHS ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Muuttuneet standardit tai lait eivät useinkaan koske jo olemassa olevaa tilaa tai rakennusta. Tilat harvoin kuitenkaan pysyvät muuttumattomina ja pienissäkin päivitystoimenpiteissä pitäisi ottaa huomioon uudet vaatimukset. Vastuullisuuden näkökulmasta yksi mahdollinen toimenpide voi siis olla nykyisen valaistusasennuksen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Työntekijäyhteydet, riskien hallinta ja liiketoiminnan etiikka lasketaan yleensä ”Governance”-termin alle kuuluviksi. Näissäkin voidaan löytää linkkejä valaistukseen. Työntekijäyhteyksiin voidaan nähdä kuuluvaksi myös työympäristöstä huolehtiminen. Tosin toimenpiteet voidaan nähdä ehkä enemmän ”Social”-alueen tehtäviksi. Valaistus on osa työympäristöä ja sen voidaankin ajatella kuuluvan myös riskienhallintaan. Erityisesti huono valaistus lisää poissaoloja, alentaa tuottavuutta ja sitä kautta lisää henkilöstöriskejä ja saattaa lisätä työturvallisuusriskejä. Liiketoiminnan etiikasta voi löytää työympäristöjen kautta ainakin joissain liiketoiminnoissa linkin hyvään ja vastuulliseen valaistukseen.

Yrityksen toiminnassa sosiaaliset tekijät ohjaavat myös vastuullisuusstrategiaa. Nykyään enenevissä määrin asiakkaat huomioivat toimittajiensa sosiaaliset tekijät ostopäätöksissään ja ovat viime vuosina osoittaneet kiinnostusta valita toimittajia, joiden arvot ovat vastuullisia. Huomioon otettavia sosiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen työterveys- ja turvallisuushistoria, tuoteturvallisuus, politiikka (monimuotoisuus, tasa-arvo), johdon ja työntekijöiden väliset työsuhteet, yrityksen suhde paikallisyhteisön johtajiin sekä se, käyttävätkö yrityksen tavarantoimittajat pakko- tai lapsityövoimaa. Ajan myötä markkinat palkitsevat yrityksiä, jotka minimoivat altistumisensa sosiaalisille ongelmille. Yhteiskunnallisesti kestävä kehitys on kannattava investointi sekä kaupallisen menestyksen että ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin kannalta, joihin se vaikuttaa.

Huono valaistus kannattaa uusia. Hämärähommat eivät ainakaan pidemmän päälle kannata eivätkä koskaan ole kannatettavia. Uutta valaistusta suunniteltaessa tärkeää on siis varmistaa ratkaisun standardien ja lainmukaisuus sekä laitteiden että kokonaisratkaisun osalta. Onnistuneet valaistusratkaisut edellyttävät aina erikoisosaamista ja kannattaakin ottaa yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ohjenuoria yrityksille järkevään ja vastuulliseen valaistuspäivitykseen

Valaistuksen ensisijainen tehtävä on luoda soveltuvat olosuhteet näkemiseen, työntekoon ja turvallisuuteen. Valaistuksen tulee täyttää visuaalisen näkemisen tarpeet (EN12464-1). Tämän lisäksi valaistuksen tulisi täyttää ihmisen biologiset tarpeet, joista merkittävimpänä tekijänä on valon vaikutus ihmisen vuorokausirytmiin.

  1. Ota yhteyttä valaistussuunnittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan

Onnistuneet valaistusratkaisut edellyttävät aina erikoisosaamista ja kannattaakin ottaa yhteyttä valaistussuun- nittelijaan tai muuhun alan asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ammattitaidolla tehty valais- tussuunnittelu tuo liiketoiminnalle ja työntekijöille todellista lisäarvoa. Valaistussuunnitelma pitää sisällään yleensä valaistussuunnitelman, ohjausjärjestelmän valinnan ja suunnittelun sekä energia- ja kustannussäästölaskelmat. Suunnitelman pohjalta yrityksen on helpompi tehdä päätöksiä.

  1. Energiansäästöön, visuaaliseen ja biologiseen näkemiseen perustuva ihmiskeskeinen valaistusratkaisu, WELL v2 -standardin vaatimustaso

Valaistus tukee hyvinvointia, työtehokkuutta sekä täyttää EN12464-1-vaatimustason. Tällöin valaistus tulee suunnitella siten, että se täyttää EML-vaateet (WELL / Equivalent Melanopic Lux). Tällä varmistetaan, että valon määrä on riittävä toimivaan vuorokausirytmiin ja näkemiseen. Parhaaseen ratkaisuun päästään suunnittelemalla kokonaan uusi ohjattu valaistusratkaisu, joka täyttää 2021 päivitetyn EN 12464-1:n visuaaliset vaatimukset, vuorokausirytmiin tarvittavat biologiset tarpeet ja EDI D65/EML-vaatimukset. Kokonaiselinkaarikustannuksiltaan ratkaisu on järkevin, kun huomioidaan energiansäästö sekä ihmisten hyvinvointiin ja työtehokkuuden paranemiseen liittyvät tekijät.

  1. Energiansäästöön ja visuaaliseen näkemiseen perustuva valaistusratkaisu, EN12464-1-vaatimustaso

Uusi valaistusratkaisu täyttää visuaaliset vaatimukset EN12464-1-minimivaatimustasolla, joka on riittävä ta- kaamaan työskentelyolosuhteet. Tämä ei kuitenkaan huomioi ihmisen biologisia ja fysiologisia tekijöitä kuten ikänäköä, valon työtehoon vaikuttavia tekijöitä tai vuorokausirytmiä. EN12461-1-vaatimustaso korostaa valon tasaisuutta, muodonantoa ja häikäisemättömyyttä. Ratkaisu yhdistettynä tarpeenmukaiseen ohjaukseen on energiasäästöltään suurin ja täyttää valaistusstandardin mukaiset tavoitteet turvalliseen työskentelyyn.

  1. Energiansäästöratkaisu, Led-loisteputki retrofit tai muutossarja (conversion kits)

Ratkaisuilla saadaan merkittävät energiansäästöt, mutta huomioon kannattaa ottaa myös muita asioita:

Varmista, että led-lampulla toteutettu ratkaisu täyttää standardin EN12464-1 vaatimukset. Led-lampulla tehtävä muutos ja suunnitelma tulee tarkistaa. Vanha loisteputki on ympärisäteilevä, toisin kuin led-lamppu. Siksi valaistussuunnitelma tulee tarkistaa Dialux-suunnitteluohjelman avulla, jolla varmistetaan valon riittävyys kohteessa. Lisäksi AC-pohjaisissa led-lampuissa on haasteena valmistustavasta johtuva välkyntä. Flicker aiheuttaa negatiivisia kokemuksia käyttäjillä Regulation (EU) 2019/2020 (Ecodesign).