Lausunto

Lausunto Euroopan komission antamista yritysverotusta koskevista direktiiveistä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa Euroopan komission antamista yritysverotusta koskevista direktiiveistä: BEFIT-direktiiviehdotus, siirtohinnoitteludirektiiviehdotus ja HOT-direktiiviehdotus.

Teknologiateollisuus ry:n kommentit tiivistetysti:

 • Vaikka BEFIT:in tavoitteet ovat kannatettavia, BEFIT ei ole oikea työkalu ehdotuksessa listattujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • BEFIT-direktiiviehdotus annettiin täysin väärään aikaan. Yrityksillä ja valtioilla on täysi työ implementoida minimiverolainsäädäntöä, joka tulee voimaan 31.12.2023. BEFIT-direktiiviehdotusta tulisi lykätä tai sen valmistelu tulisi kokonaan lopettaa. 
 • BEFIT:in tulee aina olla vapaaehtoinen yrityksille.
 • Lähdeverotuksesta luopuminen on kannatettava ehdotus.
 • Kirkkaana tavoitteena on oltava verotuksen yksinkertaistaminen.
 • Yritysverotuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä komission tulee ehdottaa mistä EU:n verosääntelystä luovutaan.
 • Pohdittaessa Suomen kantaa, on huomioitava, että komissio ehdottaa siirtymistä pysyvään, laskennalliseen jakokaavaan, kun BEFIT-malli on otettu käyttöön. Suomelle todennäköisesti epäedulliseen jakokaavaan ei tule sitoutua.
 • Nykyiset siirtohinnoittelusäännöt ja markkinaehtoperiaate on pidettävä voimassa.
 • Komission ilmoittama tavoite on yhtenäistää OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden tulkintaa. Tätä ei pidä missään nimessä tehdä luomalla rinnakkaisia, OECD:n siirtohinnoittelun mallisäännöistä ja sitä koskevista tulkintaohjeista poikkeavia EU-määritelmiä, kuten markkinaehtoperiaate.
 • Lähtökohtaisesti Teknologiateollisuus ry pitää HOT-mallia kannatettavana. Soveltuessaan se voisi potentiaalisesti keventää pk-yritysten hallinnollista taakkaa merkittävästikin.
 • Malli tulisi laajentaa koskemaan myös tytäryhtiörakenteessa toimiviin konserneihin.

Avaa lausunto >>