Lausunto

Lausunto paikallisen sopimisen edistämisestä

Hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa työlainsäädäntöä siten, että yrityksissä mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen lisääntyvät. Tavoite on tärkeä yritysten toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi, kuten myös hallitusohjelmassa tunnistetaan. Paikallinen sopiminen mahdollistaa työnteon ehtojen määrittämisen mahdollisimman lähellä sitä tasoa, jossa työtä tehdään ja jossa sekä yritystä että sen henkilöstöä palvelevat toimintatavat parhaiten tunnetaan. Yritystason kilpailukyvyn parantaminen palvelee lopulta koko Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Hallituksen esitysluonnoksessa sopimismahdollisuuksia on tarkoitus lisätä ensinnäkin mahdollistamalla lain säännöksistä toisin sopiminen yrityskohtaisella työehtosopimuksella yhtä laajasti kuin valtakunnallisella työehtosopimuksella ja toisekseen poistamalla yleissitovaa työehtosopimusta noudattavien yritysten paikallisen sopimisen kiellot. Teknologiateollisuus ry kannattaa esitettyjä uudistuksia.

Paikallisen sopimisen hyödyntämiseltä edellytettävät menettelytavat vaativat puolestaan jatkovalmistelua.

Yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmimisessa esitetty malli, jossa työnantajan kanssa sopijapuoleksi edellytetään käytännössä valtakunnallista työntekijöiden yhdistystä, vie sopimisprosessin liian kauas paikalliselta tasolta. Yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmiminen tulisi mahdollistaa suoraan työnantajan ja työpaikan henkilöstön välillä. Vähintään tulisi toteuttaa se, että myös muun kuin valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen kanssa solmittua työehtosopimusta voitaisiin soveltaa yleissitovan työehtosopimuksen sijasta.

Viitetyöehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa sopijapuolisääntelyä tulisi muuttaa siten, että työntekijädemokratia toteutuisi paremmin ja henkilöstön edustajan edustusoikeus olisi selvempi erityisesti yleissitovassa kentässä. Tämän voisi toteuttaa siten, että henkilöstöryhmän enemmistön valitsemalla edustajalla olisi kelpoisuus toimia koko edustamansa henkilöstöryhmän puolesta. Lisäksi edustajan vaaliin niin äänestäjänä kuin ehdokkaanakin tulisi voida osallistua kaikki työntekijät näiden järjestäytymisestä riippumatta.

Avaa lausunto >>