Johtaminen

työpalaveri
Hyvä johtaminen on työhyvinvoinnin tärkeä osatekijä. Kun johtaminen on oikeudenmukaista, selkeää ja inhimillistä, organisaatio pystyy toimimaan tuottavalla ja työhyvinvointia edistävällä tavalla.

Esihenkilö toimii työnantajan edustajana, ja lainsäädäntö muodostaa perustan esihenkilötyölle. Tämän kivijalan päälle rakentuu kuitenkin varsinainen esihenkilötyö, jossa korostuvat molemminpuolinen luottamus ja toimiva vuorovaikutus.

Moderni johtaminen on valmentavaa ja vuorovaikutteista. Valmentavan johtamisen tavoitteena on lisätä työntekijöiden omaa asiantuntevuutta, ongelmanratkaisukykyä ja itseohjautuvuutta osallistamalla työyhteisön jäseniä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisää työn merkityksellisyyttä, mikä on edellytys työhyvinvoinnille.

Esihenkilön rooli on parhaimmillaan sparrauskaverina toimimista sekä oman ajattelun ja oppimisen herättelemistä. Yhdessä tekemällä, näkökulmia ja osaamista jakaen päästään lopputulokseen, johon kukaan ei yksin voisi päästä. Osaamisen laajenemisen myötä ammatillinen itsetunto kehittyy ja kokemus työn merkityksellisyydestä kasvaa.

Hyödynnä johtamisen työkalut

Työkaari kantaa − tuottavaa työhyvinvointia oli teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteinen kehittämishanke. Tavoitteena oli parantaa työhyvinvointia, pidentää työuria sekä edistää tuottavuutta.

Monivuotisen projektin aikana kehitettiin useita johtamisen työkaluja, jotka auttavat yrityksiä toimintansa kehittämisessä. Työkaluihin kannattaa tutustua ja ottaa käyttöön. Johtamisen työkalut löytyvät osoitteesta: https://tyokaari.fi/tyokaluja/