Minna Helle

Ei ole vain yhtä tapaa rakentaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa

|
Minna Helle

Teknologinen kehitys muuttaa töiden sisältöjä ja työskentelytapoja. Yksi asia kuitenkin pysyy: teknologian harppauksista huolimatta muutoksen keskiössä ovat ihmiset ja työkulttuurit. Uusi teknologia ei tuo tuottavuusloikkia, jos ihmiset eivät osaa käyttää sitä, työskentelytavat pysyvät ennallaan eikä sitä osata soveltaa uuteen. Ja päinvastoin: yrityksen menestys riippuu siitä, kuinka paljon ihmiset oppivat uutta, kuinka motivoituneita he ovat ja kuinka hyvin he voivat työssään. 

Yrityksen menestys riippuu siitä, kuinka paljon ihmiset oppivat uutta, kuinka motivoituneita he ovat ja kuinka hyvin he voivat työssään. 

Vastuullinen yritystoiminta ei ole puhetta vaan tekoja. Ratkaisevaa ei ole se, miten sanotaan olevan, vaan miten henkilöstö kokee. Vastuullisesti toimiva työnantaja pärjää, sillä se saa parhaat työntekijät ja kykenee kehittämään uutta. Teknologiateollisuus on laatinut yhdessä jäsenyritystensä kanssa vastuullisuuslinjaukset, joissa linjataan myös vastuullisesta työnantajuudesta.  
 
Henkilöstön näkökulmasta ytimessä ovat työehdot. Ei ole yhtä tapaa olla vastuullinen työnantaja, vaan yrityksellä on useampi työlainsäädännön tarjoama vaihtoehto työehtojen rakentamiseen. Työehdot voivat perustua valtakunnalliseen työehtosopimukseen tai olla yrityksen omalla työehtosopimuksella sovitut. Aina työehtosopimusta ei ole lainkaan. Tällöin korostuu työlainsäädäntö sekä työnantajan oma henkilöstöpolitiikka. Tavoite on kuitenkin kaikissa näissä tilanteissa sama: reilut ja joustavat työehdot.  

 
Ideaalitilanteessa sekä työnantaja että henkilöstö kokevat työehdot omikseen ja sitoutuvat niihin. 

Ideaalitilanteessa työehdot on asetettu niin, että työnantaja ja henkilöstö kokevat ne omikseen ja niihin sitoudutaan yhteisen, laajasti henkilöstöä osallistavan prosessin kautta. Työehdot eivät tällöin ole jotain, mitä annetaan ulkoa, vaan ne on yhdessä pohdittu. On mietitty esimerkiksi, miten työehdot kannustavat osaamisen kehittämiseen ja edistävät sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Mitä selkeämmin yrityksessä tunnistetaan työehtojen yhteys sekä yrityksen menestyksen edellytyksiin että henkilöstön sitoutumiseen, sen paremmin yritys ja sen henkilöstö pärjäävät. 

Vastuullisesti toimivan työnantajan on tärkeää tuntea työehtoja koskevat lait ja sopimukset sekä seurata niitä koskevia muutoksia. Muutoksia valmistellaan paraikaa hallitusohjelman myötä muun muassa paikallisen sopimisen lainsäädäntöön. Teknologiateollisuus auttaa jäseniään pysymään kartalla tulevista muutoksista. 

Uusi Hyvän henkilöstöpolitiikan oppaamme antaa teknologiateollisuuden yrityksille ohjeita ja työkaluja hyvän henkilöstöpolitiikan sekä edistyksellisen työkulttuurin luomiseen, molemmat vastuullisen työnantajuuden tärkeitä rakennuspalikoita. Opas sisältää myös yksityiskohtaiset kuvaukset erilaisista työehdoista sopimisen malleista. 

Rohkaisen tarkastelemaan yrityksen henkilöstöpolitiikkaa tulevaisuuden näkökulmasta ja miettimään, mikä juuri meidän yrityksellemme olisi toimivin tapa sopia työehdoista ja olla haluttu työnantaja.  

Lisätiedot: 

Varatoimitusjohtaja Minna Helle, minna.helle@teknologiateollisuus.fi, puh. 050 341 4884, X: @MinnaHelle 

LISÄÄ AIHEESTA: 

Hyvän henkilöstöpolitiikan opas: Työehdoista sopiminen ja henkilöstökäytänteet vastuullisen työnantajuuden näkökulmasta (pdf)

Teknoblogi: Luottamuksellinen työkulttuuri ei kavahda tiukkojakaan neuvotteluita

Teknoblogi: Olen ennakkoluuloinen – miten sitten rakennan avointa työkulttuuria?