Luvitus sujuvaksi

Suunnittelijat
Sujuva luvitus luo kasvua ja houkuttelee investointeja Suomeen.

Lähes 3 mrd. € investointeja odottaa Suomessa erilaisia lupia. Sekä kansallinen että EU-tasoinen lainsäädäntö lisääntyy jatkuvasti: ympäristömääräykset kiristyvät ja hallinnolliset velvoitteet kasvavat. Samalla lisääntyvät säädösten päällekkäisyydet ja odottamattomat yhteisvaikutukset. Seurauksena on kasvava kustannustaakka, investointien hidastuminen ja erilaiset toiminnan pullonkaulat. Valtava määrä Suomeen kaavailtuja investointeja suuntautuu vuosittain muihin maihin, koska maamme kaavoitus- ja lupaprosessi on liian pitkä ja ennakoimaton. Tavoitteena ei ole heikentää ympäristönsuojelun tasoa vaan kohdistaa resurssit nykyistä paremmin. Tämä edellyttää mm. sähköisten järjestelmien kehittämistä sekä käytäntöjen sujuvoittamista.

  • Lainsäädännön valmisteluun tulee ottaa mukaan kilpailukykyvaikutusten arviointi. Turha hallinnollinen taakka vähentää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.
  • Ympäristölliset luvat tulee yhdistää. Ympäristövaikutusten arviointi tulee kohdentaa lupamenettelyssä oleellisiin hankkeen vaikutuksiin. Ilmoitusmenettelyn valitusoikeus on rajattava asianosaisiin. YVA-selostus tulee yhdistää lupamenettelyyn.
  • LUOVA-viraston toiminnan keskiössä tulee olla asiakaslähtöisyys ja lupaprosessien sujuva, ammattitaitoinen läpivienti.
  • Lupa-, valvonta- ja raportointimenettelyt tulee digitalisoida yhteen asiakaslähtöiseen portaaliin. Olemassa oleva julkinen tieto tulee hyödyntää automaattisesti.

Tulee jatkaa toimenpiteitä, jolla yritys saa luvan nopeammin ja sujuvammin. Tarvitaan pitkän aikavälin visio yhden luukun digitaaliselle luvalle, jossa tavoite on asetettu riittävän korkealle. Sujuvoittamista tulee laajentaa ympäristöllisistä luvista kaikkiin muihinkin teollisuutta koskeviin lupiin, raportointiin sekä muuhun tiedonkeruuseen.

Tiedonkeruun yhdistämistä tulee jatkaa niin, että saman tiedon lisäksi myös samankaltaisen tiedon keruun yhdistetään mahdollisimman pitkälle. Eri viranomaismenettelyiden resurssointi, päällekkäisyys, kesto ja tarve tulee arvioida. Lisäksi tulee varmistaa yritysten tasavertaisuus ja viranomaistoiminnan yhdenmukaisuus eri maakunnissa ja kunnissa.